Navigacija

14IŽS310 - Osnovi tehnologije pripreme vode

Specifikacija predmeta
Naziv Osnovi tehnologije pripreme vode
Akronim 14IŽS310
Studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Položeno: Tehnička fizika 2, Opšta hemija 2 Odslušano: Životna sredina i zagađenje ; Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Osnovni cilj predmeta je sticanje osnovnih znanja o vodnim resursima, kao i upoznavanje sa važnijim tehničko−tehnološkim, hemijskim, biološkim i zdravstvenim aspektima pripreme vode za njene mnogobrojne namene, koji su zasnovani na iskustvima iz prirode, odnosno izuzetnim procesima samoprečišćavanja vodnih resursa. Poseban cilj je predstavljanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja o najznačajnijim fizičko−hemijskim procesima u pripremi vode.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studentima su usvojili osnovna teorijska i praktična znanja o upravljanju vodnim resursima, posebno o osnovnim fizičko-hemijskim procesima u pripremi vode za njene mnogobrojne namene.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Hidrologija; osnovi akvatične ekologije; upotrebni ciklus vode; korišćenje vodnih resursa; pokazatelji kvaliteta voda; samoprečišćavanje; osnovni fizičko-hemijski postupci u pripremi vode
   Sadržaj praktične nastave Poseta naučno−stručnim ustanovama, institutima, zavodima, agencijama i laboratorijama koje se bave različitim aspektima kontrole i nadzora, korišćenja i zaštite vodnih resursa, kao i vodovodima i industrijskim pogonima u kojima se priprema voda
   Literatura
   1. J. Crittenden et al, Water Treatment: Principles and Design, MWH, John Wiley&Sons, 2005.
   2. D. Povrenović, V. Pavićević, M. Knežević, skripta Osnovi tehnologije pripreme vode, TMF, Beograd, 2013.
   3. D. Povrenović, V. Pavićević et al, Vodovodni i kanalizacioni sistemi, UTVSI, Beograd, 2011.
   4. . Dalmacija et al, Savremene metode u pripremi vode za piće, PMF Novi Sad, 2009.
   5. S. Gaćeša, M. Klašnja, Tehnologija vode i otpadnih voda, JUP, Beograd, 1994.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 2
   Metode izvođenja nastave Predavanja, praktična nastava, testovi
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit
   Praktična nastava 5 Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi 40
   Seminari