Navigacija

prof. dr Dragan Povrenović

Redovni profesor
Katedra za inženjerstvo zaštite životne sredine

TMF - velika zgrada, kancelarija 53

011/3303790
011/3370504
lokal 790
Naučna oblast Inženjerstvo zaštite životne sredine
Datum izbora u zvanje 20. septembar 2017.

Predmeti

14DIZ5 14DIZ5 - Tehnologija prečišćavanja otpadnih voda
14IŽS48 14IŽS48 - Osnove tehnologije prečišćavanja otpadnih voda
14MIZS01 14MIZS01 - Inženjerstvo zaštite životne sredine
14MIZS12 14MIZS12 - Napredne tehnike u prečišćavanju otpadnih voda
14MTET215 14MTET215 - Napredne tehnike prečišćavanja otpadnih voda
ZP311 ZP311 - Osnovi bioprocesnog inženjerstva
ZP44 ZP44 - Stručna praksa

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Bibliografija

Radovi u časopisima

 1. Slavica Tomić, Milena Knežević, Nevenka Rajić i Dragan Povrenović, Uklanjanje magnezijuma iz izvorske vode pomoću prirodnog zeolita u protočnom sistemu, HEMIJSKA INDUSTRIJA, 68, 4, 2014, pp. 475-482; 10.2298/HEMIND130709073T
 2. S Tomić, Nevenka Rajić, Jasna Hrenović i Dragan Povrenović, Removal of Mg from spring water using natural clinoptilolite, CLAY MINERALS, 47, 2012, pp. 81-92

Mentorstvo

Doktorske akademske studije

 • Sinteza metil estara masnih kiselina otpadne svinjske masti primenom homogeno i heterogeno katalizovane metanolize, Ivan Stojković, 15.07.2016.
 • Uklanjanje azotnih jedinjenja iz otpadnih voda u disperznim sistemima, Milena Knežević, 24.12.2015.
 • Adsorpcija jona bakra iz rudničkih otpadnih voda na različitim mineralnim adsorbentima, Sonja Milićević, 25.09.2015.
 • Primena prirodnih zeolita u disperznim sistemima za pripremu vode za piće, Slavica Tomić, 14.04.2014.

Master akademske studije

 • Vodosnabdevanje grada Pančeva, Marija Rajić, 30.09.2020.
 • Priprema vode za snabdevanje pogona farmaceutske industrije u postrojenju kontejnerskog tipa, Nina Radojlović, 21.07.2020.
 • Proizvodnja biogasa iz organskih otpadnih sirovina, Sanja Radovanović, 28.09.2018.
 • Prečišćavanje otpadnih voda od teških metala, Andrijana Perić, 28.09.2018.
 • Kontrola kvaliteta i priprema izvorske vode za piće u reonu manastira Studenica, Miloš Dugalić, 27.09.2018.
 • Prečišćavanje otpadnih voda iz pogona za proizvodnju premaza u građevinarstvu, Aleksandra Popović, 24.07.2018.
 • Prečišćavanje otpadnih voda iz pogona za proizvodnju baruta i postrojenja za proizvodnju streljačke municije kalibra 12,7 mm, Jelena Mojsilović, 25.09.2017.
 • Prečišćavanje otpadnih voda iz pogona sa ofset štampom, Marija Petrović, 08.06.2017.
 • Fizičko-hemijski postupci prečišćavanja otpadnih gasova u sistemu Beogradskog vodovoda i kanalizacije, Nataša Stojković, 30.09.2016.
 • Mikrobiološko prečišćavanje otpadnih gasova u sistemu Beogradskog vodovoda i kanalizacije, Marija Jolić, 30.09.2016.
 • Aeracione karakteristike keramičkih difuzera, Milica Raičić, 29.09.2016.
 • Unapređenje rada postrojenja za tretman otpadnih voda naselja Topole, Jana Vidaković, 30.09.2015.
 • Uticaj polaznog kvaliteta rečne vode na efikasnost procesa koagulacije u postupku pripreme vode za piće, Petar Ivanišević, 30.09.2015.
 • Prikupljanje i tretman šumskih plodova sa područja Bajine Bašte, Emilija Jovanović, 30.09.2015.
 • Prečišćavanje otpadnih voda u sloju sa granulisanim aktivnim muljem, Minja Marijanski, 30.09.2015.
 • Priprema vode za kontejnersko gajenje riba, Ana Popović, 10.09.2015.
 • Uticaj protoka vazduha u trofaznom fontansko-fluidizovanom sloju voda-čestice-vazduh na fluidno-mehaničke karakteristike sistema, Dragana Popović, 17.07.2014.
 • Uticaj karakteristika čestica na fluidno-mehaničke karakteristike dvofaznog fontansko-fluidizovanog sloja voda-čestice, Marko Mladenović, 17.07.2014.
 • Uticaj anularnog toka na cirkulaciju čestica u dvofaznom fontansko-fluidizovanom sloju u sistemu voda-čestice, Katarina Banjai, 15.07.2014.
 • Uticaj fluidno-mehaničkih karakteristika sistema na prenos mase kiseonika u trofaznom fontansko-fluidizovanom sloju voda-čestice-vazduh, Milena Stojičić, 15.07.2014.
 • Prečišćavanje otpadne vode pri proizvodnji kukuruznog skroba, Natalija Zdravković, 23.08.2013.
 • Aspekti životne sredine u proizvodnji detergenata, Miodrag Savić, 28.02.2013.
 • Uticaj industrijskih i komunalnih otpadnih voda na reku Rasinu, Slađana Savić, 28.02.2013.
 • Uticaj komunalnih otpadnih voda grada Raške na kvalitet vode u reci Ibar, Slavica Tomić, 11.12.2007.
 • Ispitivanje hidrodinamičke propustljivosti keramičkih i polisulfonskih mikrofiltracionih i ultrafiltracionih membrana, Tijana Marković, 27.11.2007.

Osnovne akademske studije

 • Uklanjanje azotnih jedinjenja iz otpadnih voda pri proizvodnji azot-suboksida postupkom jonske izmene, Tara Veselinović, 30.09.2020.
 • Prečišćavanje i ponovno korišćenje otpadnih voda u železari, Nikola Petrović, 30.09.2020.
 • Primena oksidacionih postupaka za uklanjanje azotnih jedinjenja iz otpadnih voda pri proizvodnji azot-suboksida, Milica Stojković, 05.09.2020.
 • Prečišćavanje otpadnih voda iz pogona za proizvodnju piva malog kapaciteta, Isidora Petković, 22.07.2020.
 • Prečišćavanje otpadnih voda iz pogona za flaširanje bezalkoholnih pića, Selena Dragojević, 08.02.2020.
 • Dobijanje starter kultura sušenjem aktivnog mulja iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, Maja Gajdaš, 11.06.2019.
 • Prečišćavanje komunalnih otpadnih voda na području opštine Lajkovac, Kristina Mitrović, 27.09.2018.
 • Prečišćavanje otpadnih voda primenom membranske biofiltracije, Katarina Popović, 27.09.2018.
 • Primena koagulacije i flokulacije za uklanjanje organskih lakova iz otpadnih voda, Jelena Lukić, 26.09.2017.
 • Tretman skrobnih otpadnih voda iz štamparske industrije, Dunja Plavšić, 26.09.2017.
 • Praćenje kvaliteta i distribucija pijaće vode u mestu Rudnik, Nemanja Živanić, 25.09.2017.
 • Kontrola kvaliteta i distribucija pijaće vode u Gradu Kraljevu, Miloš Dugalić, 25.09.2017.
 • Prečišćavanje otpadnih voda iz proizvodnje gaziranih bezalkoholnih pića, Tijana Ivanović, 22.06.2017.
 • Konvektivno sušenje povrća, Andrijana Perić, 29.09.2016.
 • Primena polialuminijum-hlorida u tretmanu pijaće vode, Sonja Perović, 26.09.2016.
 • Primena hlor-dioksida u tretmanu pijaće vode, Marija Miladinović, 26.09.2016.
 • Prečišćavanje otpadnih voda u šaržnom sekvencionalnom bioreaktoru, Marija Petrović, 20.05.2016.
 • Formiranje granulisanog aktivnog mulja, Milica Raičić, 30.09.2015.
 • Formiranje i korišćenje biofilma u tretmanu otpadnih voda, Nataša Stojković, 30.09.2015.
 • Prečišćavanje otpadnih voda grada Kruševca, Mladen Nikolić, 30.09.2015.
 • Tretman otpadnog mulja u procesu prečišćavanja otpadnih voda, Marija Jolić, 18.09.2015.
 • Prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda grada Trstenika, Dušanka Pantić, 27.04.2015.
 • Prikupljanje i termički tretman šumskih plodova na području naselja Brodarevo, Jovanka Vranić, 23.04.2015.
 • Uticaj aeracije mlazničnog toka na efikasnost prenosa mase kiseonika u fontansko-fluidizovanom sloju sa centralnom cevi, Milena Pijović, 30.09.2014.
 • Uticaj načina uvođenja vazduha na efikasnost prenosa mase kiseonika u fontansko-fluidizovanom sloju sa centralnom cevi, Milena Stevanović, 30.09.2014.
 • Prečišćavanje otpadnih voda mlekara malih kapaciteta, Stefan Krsmanović, 30.09.2014.
 • Uticaj karakteristika tečnosti na prenos mase kiseonika u trofaznom sistemu, Jana Vidaković, 30.09.2013.
 • Uticaj karakteristika čestica na prenos mase kiseonika u trofaznom sistemu, Milena Stojičić, 30.09.2013.
 • Prenos mase kiseonika u šaržnom trofaznom sistemu, Marija Kicošević, 30.09.2013.
 • Prečišćavanje otpadnih voda prehrambene industrije, Aleksa Simanić, 28.09.2012.
 • Uticaj stanja u kome je prisutan azot u otpadnoj vodi na proces nitrifikacije, Dražen Grumić, 28.09.2012.
 • Uticaj fizičkih parametara sistema na proces nitrifikacije otpadnih voda, Zorana Marković, 28.09.2012.
 • Praćenje i analiza parametara sistema za prečišćavanje otpadnih voda, Jelena Milenković, 28.09.2012.
 • Inhibicija procesa nitrifikacije u tretmanu otpadnih voda, Uroš Natević, 28.09.2012.
 • Uticaj konfiguracije sistema za prečišćavanja otpadnih voda na efikasnost procesa nitrifikacije, Aleksandar Lazić, 13.09.2012.

Osnovne studije

 • Prečišćavanje otpadne vode pri procesu prerade voća, Andrea Jovanović, 30.09.2015.
 • Tretman biorazgradivog organskog otpada procesom kompostiranja, Zorica Žujović, 13.02.2013.
 • Tretman otpadnih voda na području naselja Osluša u Nacionalnom parku Tara, Uroš Šuberić, 05.07.2012.
 • Tehnološko poboljšanje obrade otpadnih voda NIS-Rafinerije nafte Pančevo, Nikola Anđelković, 31.05.2012.
 • Uticaj sastavnih komponenti na tretman otpadnih voda farmaceutske industrije, Slađana Dragojević, 24.02.2012.
 • Karakterizacija etarskog ulja ploda kleke (Juniperus communis) dobijenog hidrodestilacijom mikrotalasnim zagrevanjem, Maja Simić, 25.03.2011.
 • Karakterizacija etarskog ulja ploda kleke (Juniperus communis) dobijenog hidrodestilacijom standardnim električnim zagrevanjem, Sanja Simić, 25.03.2011.
 • Tretman otpadnih voda grada Kladova, Milena Knežević, 21.04.2010.
 • Anaerobno prečišćavanje otpadnih voda životinjskih farmi u disperznim sistemima, Sanja Zlatanović, 02.11.2009.
 • Tretman otpadnih voda u individualnim domaćinstvima, Katarina Antić, 24.06.2009.
 • Optimizacija rada pogona za pripremu vode za piće " Kraljevica" Zaječar, Milovan Radenović, 19.05.2009.
 • Proizvodnja metana pri anaerobnoj obradi otpadnih voda na individualnim poljoprivrednim objektima ruralnog područja, Ana Radisavljević, 30.04.2009.
 • Tretman otpadnih voda grada Kraljeva, Mirko Milinković, 28.04.2009.
 • Tretman otpadnih voda u fabrici konditorskih proizvoda Soko Štark, Sanja Kovačević, 02.12.2008.
 • Optimizacija sastava preparata vodenog ekstrakta hrastovog žira sa suspenzijom pivskog kvasca, Milena Lazić, 27.11.2008.
 • Stanje i analiza kapaciteta pogona za pripremu vode za piće i tretman otpadnih voda u regionima centralne Srbije, Tanja Đuković, 04.07.2008.
 • Uticaj koncentracije bentonita na kvalitet bistrenja vina, Jelena Živanović, 31.05.2008.
 • Tretman procednih voda na regionalnoj sanitarnoj deponiji ''Duboko'' u Užicu, Novak Obradović, 14.03.2008.
 • Tretman otpadnih voda fabrike smrznute hrane Frikom AD, Aleksandra Mirić, 07.03.2008.
 • Trtman otpadnih komunalnih voda grada Vršca, Ivan Đokić, 26.12.2007.
 • Analiza rada postrojenja za pripremu pijaće vode grada kragujevca, Aleksandra Radovanović, 24.10.2005.
 • Uticaj promene ulaznih veličina sistema na fluidnomehaničke karakteristike trofaznog fontanskog sloja sa centralnomcevi, Danijela Šurlan, 30.09.2005.
 • Analiza rada aerobne faze biološke obrade otpadnih voda na gradskom postrojenju u kragujevcu, Neda Đorđević, 01.10.2004.
 • Analiza rada anaerone faze biološke obrade otpadnih voda na gradskom postrojenju u kragujevcu, Jelena Rađenović, 23.09.2004.
 • Tretman otpadnih voda vodonik peroksidom u disperznim sistemima, Sonja Milićević, 21.06.2004.
 • Uticaj fluidno/mehančkih parametara na prenos mase kiseonika u modifikovanom fontanskom sloju, Marina Aleksić, 20.05.2004.
 • Sušenje imobilisanih mikroorganizama u sušioniku sa inertnim punjenjem, Živan Gojković, 30.04.2004.
 • Uticaj fluodno/mehaničkih parametara na kinetiku mikrobnog rasta u koloni sa inertnim punjenjem, Ana Marković, 13.04.2004.
 • Sušenje kombinovanih bioloških supstrata u fontansko fluidizovanom sloju, Marijana Marjanović, 10.03.2004.
 • Uticaj kvaliteta polazne sirovine na karakteristike sušene testenine, Bojana Smajić, 05.03.2004.
 • Sušenje pečurki u fontansko/fluidizovanom sloju sa centralnom cevi, Katarina Drobnjak, 30.09.2003.
 • Prečišćavanje otpadnih voda fabrike konditorskih proizvoda, Sanja Rudić, 24.06.2003.
 • Fluidno/mehaničke karakteristike istostrujnog fontanskog sloja sa centralnom cevi, Ana Milisavljević, 13.06.2003.
 • Idejno rešenje postupka neutralizacije alkalnih voda pivare korišćenjem ugljen dioksida iz procesa alkoholnog vrenja, Dragana Čolaković, 29.10.2002.
 • Idejno rešenje postrojenja za pripremu vode za piće postupkom memranske filtracije, Ana Popović, 04.10.2002.