Navigacija

14DIZ5 - Tehnologija prečišćavanja otpadnih voda

Specifikacija predmeta
Naziv Tehnologija prečišćavanja otpadnih voda
Akronim 14DIZ5
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom nema Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa primenom najsavremenijih tehnika koje se koriste pri prečišćavanju otpadne vode, oslanjajući se na već stečena znanja tokom redovnih studija, a pre svega specifičnih fizičko-hemijskih i bioloških postupaka, kao i najsavremenijih separacionih tehnika.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Posebno će studenti biti osposobljeni za samostalni naučno-istraživački rad, uz potpuno upoznavanje sa domaćom industrijskom praksom u ovoj oblasti.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Predmet upoznaje studente sa naprednim tehnikama prečišćavanja otpadnih voda. Tokom kursa studenti dobijaju teoretske osnove uz računske primer i posebno se upoznaju sa konkretnim rešenjima u industrijskoj praksi. Težište kursa je na separacionim tehnikama, primeni bioloških postupaka i postupcima tretmana otpadnog mulja.
  Sadržaj praktične nastave studijski istraživački rad
  Literatura
  1. D. Povrenović, m. Knežević, Osnove tehnologije prečišćavanja otpadnih voda, TMF, 2013.
  2. G. Tchobanoglous, F. L. Burton (Editor), H. D. Stensel, Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, McGraw-Hill Science/Engineering/Math; 4th edition, (2002)
  3. L. K. Wang, Y. T. Hung, and N. K. Shammas (eds.), Advanced Physicochemical Treatment Processes, Humana Press, Totowa, NJ, (2006)
  4. L. K. Wang, N. K. Shammas, and Y. T. Hung (eds.), Advanced Biological Treatment Processes, Humana Press, Totowa, NJ, (2009)
  5. S. Lin, Water and Wastewater Calculation Manual, McGraw-Hill, (2001)
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Nastava uključuje predavanja, računske primere i posebno, posete industrijskim pogonima uz praktičnu nastavu i samostalni istraživački rad studenata
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit
  Praktična nastava 5 Usmeni ispit 40
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 50