Navigacija

14MIZS12 - Napredne tehnike u prečišćavanju otpadnih voda

Specifikacija predmeta
Naziv Napredne tehnike u prečišćavanju otpadnih voda
Akronim 14MIZS12
Studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Osposobljavanje studenata da povezuju i prošire svoja ranije stečena inženjerska znanja iz oblasti tehnologije pripreme vode i tehnologije prerade i odlaganja otpadnih voda sa naprednim tehnikama uklanjanja specifičnih zagađujućih materija i mikropolutanata
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču znanje iz oblasti tehnologije pripreme i tretmana otpadnih voda zasnovanih na primeni naprednih fizičko-hemijskih i bioloških postupaka prečišćavanja.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Tokom kursa studenti stiču znanje o naprednim oksidacionim tehnikama, postupcima jonske izmene, adsorpcije i filtracionih tehnika koje se primenjuju u savremenim postrojenjima za pripremu i prečišćavanje otpadnih voda, kao i naprednim biološkim aerobnim i anaerobnim postupcima prečišćavanja otpadnih voda. U prvom delu kursa razmatra se prečišćavanje a u drugom delu se izučavaju načini minimizacije količina i ponovno korišćenje upotrebljenih voda. Tokom kursa kombinuju se predavanja sa posetama odgovarajućim industrijama, a studenti aktivno učestvuju u prikupljanju podataka na konkretnim primerima, njihovoj obradi, prezentaciji i analizi rezultata.
  Sadržaj praktične nastave Rešavanje konkretnih primera koji prate teorijsku nastavu ; ; Posete privrednim pogonima i postrojenjima za pripremu i tretman otpadne vode ;
  Literatura
  1. Dragan Povrenović, Milena Knežević, Osnove tehnologije prečišćavanja otpadnih voda, TMF, 2013
  2. George Tchobanoglous, Franklin L. Burton (Editor), H. David Stensel, Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, McGraw-Hill Science/Engineering/Math; 4th edition, (2002)
  3. L. K. Wang, Y. T. Hung, and N. K. Shammas (eds.), Advanced Physicochemical Treatment Processe, Humana Press, Totowa, NJ, (2006)
  4. L. K. Wang, N. K. Shammas, and Y. T. Hung (eds.), Advanced Biological Treatment Processes, Humana Press, Totowa, NJ, (2009)
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, seminarski rad, praktična nastava, mentorski rad
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit
  Praktična nastava 5 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 40