Navigacija

14IŽS48 - Osnove tehnologije prečišćavanja otpadnih voda

Specifikacija predmeta
Naziv Osnove tehnologije prečišćavanja otpadnih voda
Akronim 14IŽS48
Studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Odslušano: Osnovi bioprocesnog inženjerstva, Osnovi tehnologije pripreme vode Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Osposobljavanje studenata da povezuju svoja ranije stečena inženjerska znanja iz oblasti tehnoloških operacija i bioprocesnog inženjerstva sa o ; snovnim operacijama i procesima u prečišćavanju komunalnih otpadnih voda.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču znanje iz oblasti tehnologije prerade i odlaganja otpadnih voda sa praktičnim primerima projektovanja linija za tretman komunalne i industrijske otpadne vode, kao i otpadnih muljeva.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Kurs pruža neophodna znanja o nastanku i kvalitetu otpadnih voda, potrebnim uslovima koji se moraju zadovoljiti pre ispuštanja otpadne vode u recipijent, kao i o osnovnim načinima tretmana. Posebno se izučavaju postupci primarnog, sekundarnog i tercijernog tretmana i njihovo komponovanje u jedinstvene linije obrade. U sklopu kursa se izučavaju osnovni fizičko-hemijski i biološki postupci uklanjanja zagađujućih materija iz vode, proračunavaju linije obrade i stiču osnovna znanja u projektovanju postrojenja za tretman otpadne vode, uključujući otpadne muljeve.. ; ;
  Sadržaj praktične nastave Rešavanje konkretnih primera koji prate teorijsku nastavu Posete postrojenjima za tretman komunalnih otpadnih voda
  Literatura
  1. Dragan Povrenović, Milena Knežević, Osnove tehnologije prečišćavanja otpadnih voda, TMF, 2013.
  2. George Tchobanoglous, Franklin L. Burton (Editor), H. David Stensel, Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, McGraw-Hill Science/Engineering/Math; 4th edition, (2003)
  3. C.P.Leslie Grady Jr, Glen T. Daigger, Henry C. Lim, Biological Wastewater Treatment, Second Edition, Marcel Dekker Inc., NY, (1999)
  4. Crites, Tchobanoglous, Small and Decentralized Wastewater Management Systems, McGraw-Hill, (1998)
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  4 2
  Metode izvođenja nastave ; Predavanja, računske vežbe, demonstracija rada postrojenja ;
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi 50
  Seminari