Navigacija

ZP311 - Osnovi bioprocesnog inženjerstva

Specifikacija predmeta
Naziv Osnovi bioprocesnog inženjerstva
Akronim ZP311
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Položeno:Tehnička fizika 2, Opšta hemija 2, Termodinamika, Mikrobiologija Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj je da se studenti osposobe da povezuju svoja stečena inženjerska znanja iz oblasti tehnoloških operacija, sa fundamentalnim znanjima iz oblasti biohemije i mikrobiologije u cilju izvođenja složenih i osetljivih biohemijskih procesa u diskontinualnim i kontinualnim biohemijskim reaktorima i sistemima za tretman otpadnih voda.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču znanje iz oblasti bioprocesnog inženjerstva potrebnih za vođenje i projektovanje različitih tehnoloških procesa u koje su uključeni mikroorganizmi, od klasičnih , prehrambenih, biotehnoloških i farmaceutskih pa do procesa u oblasti zaštite životne sredine.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Tokom kursa se stiče neophodno znanje o inženjerskim principima koji se primenjuju pri izvođenju, praćenju i kontroli bioprocesa. Uz povezivanje znanja koje su studenti stekli o osnovama i kinetici bioloških procesa, posebno se izučavaju tehnike izvođenja, sterilizacija, fenomena prenosa, izolovanje i separacija proizvoda biorocesa. U cilju zaokruživanja svih elemenata izvođenja bioprocesa daju se osnove mehaničkih, fizičko-hemijskih i bioloških postupaka koji se mogu primenjivati u postupcima pripreme napojne vode i prečišćavanja nastalih otpadnih voda.
  Sadržaj praktične nastave Rešavanje konkretnih primera vezanih za teorijsku nastavu, Posete industrijskim pogonima i pokazna nastava
  Literatura
  1. Grupa autora ( Povrenović), Osnovi bioprocesnog inženjerstva, Tehnološki fakultet Leskovac, 2008
  2. Bailez, J.E., Ollis D.F., Biochemical Engineering Fundamentals, 2nd ed., Mc Graw-Hill, New York, 1987
  3. Pauline M. Doran, Bioprocess Engineering Principles, Academic Press, New York, 1995
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, računske vežbe, praktična nastava, testovi
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi 50
  Seminari