Navigacija

14MTET215 - Napredne tehnike prečišćavanja otpadnih voda

Specifikacija predmeta
Naziv Napredne tehnike prečišćavanja otpadnih voda
Akronim 14MTET215
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Osposobljavanje studenata da povezuju i prošire svoja ranije stečena inženjerska znanja iz oblasti tehnologije pripreme vode i tehnologije prerade i odlaganja otpadnih voda sa naprednim tehnikama uklanjanja specifičnih zagađujućih materija i mikropolutanata
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču znanje iz oblasti tehnologije pripreme i tretmana otpadnih voda zasnovanih na primeni naprednih fizičko-hemijskih i bioloških postupaka prečišćavanja.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Tokom kursa studenti stiču znanje o naprednim oksidacionim tehnikama, postupcima jonske izmene, adsorpcije i filtracionih tehnika koje se primenjuju u savremenim postrojenjima za pripremu i prečišćavanje otpadnih voda, kao i naprednim biološkim aerobnim i anaerobnim postupcima prečišćavanja otpadnih voda. U prvom delu kursa razmatra se prečišćavanje a u drugom delu se izučavaju načini minimizacije količina i ponovno korišćenje upotrebljenih voda. Tokom kursa kombinuju se predavanja sa posetama odgovarajućim industrijama, a studenti aktivno učestvuju u prikupljanju podataka na konkretnim primerima, njihovoj obradi, prezentaciji i analizi rezultata.
   Sadržaj praktične nastave Rešavanje konkretnih primera koji prate teorijsku nastavu ; Posete privrednim pogonima i postrojenjima za pripremu i tretman otpadne vode ;
   Literatura
   1. Dragan Povrenović, Milena Knežević, Osnove tehnologije prečišćavanja otpadnih voda, TMF, 2013
   2. George Tchobanoglous, Franklin L. Burton (Editor), H. David Stensel, Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, McGraw-Hill Science/Engineering/Math; 4th edition, (2002)
   3. L. K. Wang, Y. T. Hung, and N. K. Shammas (eds.), Advanced Physicochemical Treatment Processe, Humana Press, Totowa, NJ, (2006)
   4. L. K. Wang, N. K. Shammas, and Y. T. Hung (eds.), Advanced Biological Treatment Processes, Humana Press, Totowa, NJ, (2009)
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3 1
   Metode izvođenja nastave Predavanja, seminarski rad, praktična nastava, mentorski rad
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari