Navigacija

prof. dr Aco Janićijević

Vanredni profesor
Katedra za tehničku fiziku

TMF - velika zgrada, kancelarija 13 c

011/3303769
lokal 769
Naučna oblast Tehnička fizika i fizička elektronika
Datum izbora u zvanje 14. oktobar 2013.

Predmeti

14D009 14D009 - Materijali za obnovljive izvore energije
14D011 14D011 - Merenje jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja
14ZP103 14ZP103 - Tehnička fizika 1
14ZP113 14ZP113 - Tehnička fizika 2
MIZS11 MIZS11 - Upravljanje radioaktivnim otpadom
TET103 TET103 - Tehnička fizika

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Mentorstvo

Doktorske akademske studije

 • Mogućnost primene komercijalnih VDMOS tranzistora snage kao senzora i dozimetara jonizujućeg zračenja izrađenih od elementarnih poluprovodničkih materijala, Marija Obrenović, 01.06.2020.

Master akademske studije

 • Sprovođenje protokola za osiguranje i kontrolu kvaliteta u mamografiji, Ljubica Šobotić, 07.03.2016.
 • Analiza ponašanja radonovih i toronovih potomaka u objektima za stanovanje, Uroš Natević, 30.09.2015.

Osnovne akademske studije

 • Projekat mera radijacione sigurnosti i bezbednosti uređaja za defektoskopiju u industriji sa radioaktivnim izvorom <sup>192</sup>Ir, Sunčana Dobrosavljević, 09.07.2012.
 • Kontrola interne kontaminacije radionuklidima in vivo merenjem na Whole Body Counter-u, Ana Jokić, 30.09.2011.
 • Apsolutna dozimetrija na linearnom akceleratoru Varian CLINAC 600 C, Danijela Stojković, 30.09.2011.

Osnovne studije

 • Toplotna konverzija sunčevog zračenja, Lazar Milidrag, 14.06.2014.
 • Dobijanje elektreta u laboratorijskim uslovima, Mirko Račić, 29.04.2014.
 • Modelovanje ponašanja radonovih (<SUP>2</SUP><SUP>2</SUP><SUP>2</SUP>Rn) potomaka na površinama stambenih objekata kao doprinos retrospektivnoj dozimetriji, Vladimir Nikolić, 14.06.2013.
 • Proračun jačine ekspozicione doze radioaktivnih gromobrana i procedura uklanjanja nakon eksploatacije, Aleksandra Nojić, 12.12.2012.
 • Određivanje koncentracije radona u stambenom prostoru aktivnom metodom pomoću uređaja RAD7, Radmila Pešukić, 21.09.2012.
 • Izrada projekta mera radijacione sigurnosti i bezbednosti za korišćenje rendgen aparata u industriji, Sandra Popović, 18.09.2012.
 • Merenje koncentracije radona u stambenim objektima, Zorica Bukvić, 30.11.2011.
 • Dejstvo radioaktivnog zračenja na biosisteme, Žarko Ilić, 04.11.2011.
 • Dejstvo laserskog zračenja na biosisteme, Teodora Tomić, 21.07.2011.
 • Uticaj strukturnih promena na električna i feromagnetna svojstva amorfne legure Fe<sub>81</sub>B<sub>13</sub>Si<sub>4</sub>C<sub>2</sub>, Maja Kićanović, 21.07.2011.