Navigacija

14ZP103 - Tehnička fizika 1

Specifikacija predmeta
Naziv Tehnička fizika 1
Akronim 14ZP103
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Kurs je koncipiran tako da pruži fundamentalna znanja iz opšte fizike koja imaju neposredan uticaj na inženjersku praksu. Studenti se upoznaju sa osnovnim fizičkim veličinama i jedinicama, kinematikom materijalne tačke i krutog tela, dinamičkim veličinama i zakonitostima, oscilatornim i talasnim kretanjem, pojavama u fluidima, molekulsko-kinetičkom teorijom i toplotnom fizikom.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Upoznavanje studenata sa bazičnim prirodnim fizičkom zakonima i metrološkom obradom rezultata merenja. Osposobljavanje studenata za primenu fizičkih zakona u rešavanju jednostavnijih verzija različitih inženjerskih problema.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod. Mesto i uloga fizike kao fundamentalne nauke.. Uticaj fizike na razvoj tehničkih disciplina sa posebnim osvrtom na razvoj tehnologije. Fizičke veličine i jedinice. Dimenziona analiza. Jedinične jednačine. Kinematika. Referentni sistemi. Kretanje, vrste kretanja. Parametri kretanja. Kinematika materijalne tačke. Kinematika krutog tela. Kinematički odnosi i transformacije. Dinamika. Dinamičke veličine i zakonitosti. Sile trenja. Inercijalne sile. Dinamika materijalne tačke. Njutnovi zakoni. Rad, snaga, energija. Zakoni održanja. Teorija sudarnih procesa. Dinamika krutog tela. Neinercijalni sistemi. Gravitacija. Gravitaciono polje, potencijalna energija, potencijal. Oscilatorno i talasno kretanje. Harmonijski oscilator. Energija oscilatora. Furijeova harmonijska analiza. Prigušene oscilacije. Prinudne oscilacije.Rezonancija. Prenošenje energije talasnim kretanjem. Superpozicija, refleksija i transmisija talasa. Doplerov efekat. Stojeći talas. Zvučni talasi i fizičke karakteristike zvuka. Fluidi. ; Pojave pri kretanju fluida. Površinski napon i kapilarne pojave. Trenje u fluidima. Hidrostatički i hidrodinamički pritisak u fluidima. Jednačina kontinuiteta. Toričelijeva teorema. Molekulsko-kinetička teorija. Brzina, oblik i energija kretanja molekula. Maksvelov zakon raspodele brzina. Srednja dužina slobodnog puta. Transportne pojave u gasovima. Temperatura i toplota. Principi merenja temperature. Termometri. Termičko širenje tela. Kalorimetrija. Termička ravnoteža. Specifična toplota i toplotni kapacitet. Promene agregatnih stanja. Fazni prelazi. Prvi princip termodinamike. ;
  Sadržaj praktične nastave Laboratorijske vežbe: 1. Određivanje gustine tečnih i čvrstih supstancija. 2. Određivanje ubrzanja slobodnog padanja pomoću matematičkog klatna. 3. Određivanje Jungovog modula elastičnosti metala. ; 4. Određivanje aksijalnog momenta inercije i torzione konstante tela. 5. Određivanje brzine zvuka u vazduhu pomoću Kuntove cevi. 6. Određivanje konstante površinskog napona tečnosti. 7. Određivanje koeficijenta viskoznosti tela. 8. Određivanje zavisnosti temperature ključanja vode od pritiska. 9. Određivanje specifične toplotne kapacitivnosti čvrste supstancije. 10. Određivanje adijabatske konstante vazduha ;
  Literatura
  1. V. Georgijević, B. Stanić, J. Cvetić, J. Ilić, P. Marinković, Lj. Brajović, Z. Trifković, J. Jovanović, K. Nikolić, S. Kočinac, B. Lončar, P. Osmokrović, S. Ostojić, D. Stanković, R. Šašić, A. Vasić, J. Georgijević, T. Konjajev-Mihajlidi, M. Mitrinović, Predavanja iz fizike, Tehnički fakulteti Univerziteta u Beogradu, Beograd 2005.
  2. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Fundamentals of Physics – extended version, John Wiley & Sons, New York, 1997.
  3. S. Kočinac, B. Lončar, R. Šašić, Tehnička fizika- Zbirka rešenih zadataka sa ispitnih rokova, TMF, Beograd, 2007.
  4. G. Dimić, M. Mitrinović, Metrologija u fizici – viši kurs D, TMF, Beograd, 2002.
  5. G. Dimić, M. Mitrinović, J. Georgijević, Tehnička fizika I, priručnik za laboratorijske vežbe, TMF, Beograd, 2007.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1.5 1.5
  Metode izvođenja nastave predavanja, računske vežbe, laboratorijske vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 50
  Seminari