Navigacija

14D009 - Materijali za obnovljive izvore energije

Specifikacija predmeta
Naziv Materijali za obnovljive izvore energije
Akronim 14D009
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom nema Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Sticanje akademskih znanja za područje savremenih izvora energije, sposobnost povezivanja multidisciplinarnih znanja.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Upoznavanje sa fizičkim karakteristikama savremenih materijala koji se koriste u fototermalnoj, fotonaponskoj, hibridnoj i visokotemperaturnoj konverziji Sunčevog zračenja. Student stiče znanja da može samostalno ili u timu da rešava razvojne i tehnološke probleme. Stečeno znanje je neophodno za sagledavanje tehničkih, ekoloških, ekonomskih i političkih aspekata korišćenja obnovljivih izvora energije.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Energija, ekologija, ekonomija kao svetski prioriteti. Materijali za nove i alternativne izvore energije. Solarna energija; materijali za solarne ćelije, solarne tehnologije, solarni sistemi. Alternativni izvori energije (na bazi kretanja fluida - energija vetra, energija vode - male hidroelektrane, energija gasnih podzemnih izvora, energija potresa u litosveri energija vulkana) i novi materijali. Baterije i mikrobaterije na bazi elektronskih keramičkih materijala. Baterije i baterijski sistemi za posebne namene portabl uređaji i električna i hibridna vozila). Gorive ćelije bazirane na čvrstim oksidima. Inženjering u projektovanju i instaliranju komponeneta i sistema različitih izvora energije u cilju veće efikasnosti proizvodnje i eksploatacije energije. Globalna strategija istraživanja i razvoja novih materijala za nove i alternativne izvore energije.
  Sadržaj praktične nastave U okviru ovog kursa studenti rade projektni zadatak sa slobodnom temom iz oblasti obnovljivih izvora energije. Rad se prezentuje u obliku izveštaja, kompjuterskog modela, laboratorijskog eksperimenta, matematičkog modela.
  Literatura
  1. T. Pavlović, D. Milosavljević, D. Mirjanić, Renewable energy sources, ANURS, B. Luka, 2013.
  2. B. Sorensen "Renewable Energy", , Academic Press, 1980.
  3. G. Boyle, “Renewable Energy”, Oxford University Press, 2004. ;
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, računske vežbe, seminari, laboratorijske vežbe.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 30
  Projekti
  Kolokvijumi 40
  Seminari 30