Navigacija

14IŽS219 - Zaštita životne sredine od zračenja i buke

Specifikacija predmeta
Naziv Zaštita životne sredine od zračenja i buke
Akronim 14IŽS219
Studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Kurs je koncipiran na način koji omogućava studentima razumevanje osnovnih principa zaštite od zračenja proučavanjem teorijskih osnova i praktičnih primera koji ilustruju ove principe. Studenti se upoznaju sa fizičkim i biološkim osnovama zaštite od zračenja, osnovnim pojmovima dozimetrije i instrumentacije, pojmom rizika i osnovnim standardima u zaštiti od zračenja. Studenti se upoznaju sa osnovama zaštite od buke i vibracija kao inženjerskog delovanja u oblasti ekologije.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Student se upoznaje sa različitim vidovima primene izvora zračenja i osnovnim principima zaštite od zračenja. Na kraju kursa student je osposobljen za primenu svih elemenata programa zaštite od zračenja u svojstvu korisnika izvora zračenja ili osobe odgovorne za zaštitu od zračenja u uslovima laboratorijske, medicinske i industrijske primene, kao i u oblasti zaštite životne sredine. Studenti su osposobljeni da poznaju kriterijume procene ugroženosti bukom, metode dijagnostike stanja buke i uobičajene metode zaštite od buke.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Fizički principi zaštite od zračenja.Pojam zračenja. Vrste zračenja i izvori jonizujućih zračenja. Prirodna i veštačka radioaktivnost. Radioaktivni nizovi. Interakcija zračenja sa materijom. Detekcija jonizujućeg zračenja. Mehanizmi interakcije zračenja sa materijom. Principi detekcije. Dozimetrijske veličine i jedinice. Instrumentacija: gasni, scintilacioni i poluprovodnički detektori, lična dozimetrija. Biološki efekti jonizujućih zračenja. Stohastički i deterministički efekti. Pojam rizika. Granice izlaganja. Standardi u zaštiti od zračenja. Osnovni principi zaštite od zračenja. Vrste izlaganja, mere zaštite. Zaštita od spoljašnjeg i unutrašnjeg izlaganja. Međunarodne organizacije, preporuke i zakonska regulativa. Primena izvora zračenja. Primena u industriji. Primena u medicini. Primena u nauci, obrazovanju i masovnoj upotrebi. Zračenje u životnoj sredini. Migracija radionuklida u životnoj sredini. Kontaminacija i kontrola životne sredine. Radon. Upravljanje radioaktivnim otpadom. Izvori kontaminacije, dekontaminacija. Zaštita od nejonizujućih zračenja. Prikaz akcidenata iz istorije zaštite od zračenja. Uvodni pojmovi iz oblasti zaštite od buke i vibracija: buka kao ekološki faktor, uznemiravanje bukom, psihološki i fiziološki efekti buke. Oštećenja čula sluha. Efekti buke na govor. Kriterijumi zaštite, akustička dilema. Zakonska regulativa iz oblasti zaptite od buke i vibracija i kriterijumi zaštite. Osnovni principi merenja nivoa zvuka. ;
   Sadržaj praktične nastave Praktične i demonstracione vežbe u Institutu za nuklearne nauke Vinča u sledećim laboratorijama: 1. metrološko-dozimetrijskoj laboratoriji, 2. laboratoriji za radijacionu citogenetiku, 3. laboratoriji za radioekologiju, 4. radijacionoj jedinici. Poseta odlagalištu radioaktivnog otpada. ;
   Literatura
   1. G. F. Knoll, Radiation Detection and Measurement, third edition, John Wiley & Sons, Inc., 1999.
   2. J. Shapiro, Radiation Protection, fourth edition, Harvard University Press, USA, 2002.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 1
   Metode izvođenja nastave predavanja, računske vežbe, seminari, laboratorijske vežbe
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi 70
   Seminari