Navigacija

TET103 - Tehnička fizika

Specifikacija predmeta
Naziv Tehnička fizika
Akronim TET103
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom nema Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Kurs omogućava sticanje fundamentalnih znanja iz opšte fizike koja imaju neposredan uticaj nainženjersku praksu
  Ishodi učenja (stečena znanja) Upoznavanje studenata sa bazičnim prirodnim fizičkim zakonima i metrološkom obradom rezultata merenja. Osposobljavanje studenata za primenu fizičkih zakona u rešavanju jedostavnijih vrzija različitih inženjerskih problema.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uticaj fizike na razvoj tehnologije. Kinematika materijalne tačke i krutog tela. Dinamika materijalne tačke i krutog tela ( Njutnovi zakoni i zakoni održanja). Teorija sudarnih procesa.. Elastičnost. Oscilatorno i talasno kretanje. Fizika fluida. Molekulska fizika. Termodinamika (osnovni principi termodinamike; gasni zakoni) Elektrostatika. Stacionarne električne struje. Elektromagnetizam. Elektromagnetne oscilacije i el. talasi. Geometrijska optika. Talasna optika. Atomska fizika. Nuklearna fizika. Stimulisano zračenje i laseri. Elementi savremene fizike.
  Sadržaj praktične nastave Predavaenja, računske vežbe, seminari, laboratorijske vežbe. U okviru ovog kursa studenti rade laboratorijske i računske vežbe i siču određeni stepen samostalnosti i odgovornosti u pripremi i izvođenju eksperimenta i obradi i predstavljanju dobijenih rezultata.
  Literatura
  1. V. Georgijević, B. Stanić, J. Cvetić, ........ć, T. Konjajev- Mihailidi, M. Mitrinović - PREDAVANJA IZ FIZIKE Tehnički fakulteti univerziteta u Beogradu, 2005
  2. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Fundamentals of Physics - ekstended version, John Wiley & Sons New Yorrk, 1997.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 3
  Metode izvođenja nastave Predavaenja, računske vežbe, seminari, laboratorijske vežbe.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 50
  Seminari