Navigacija

14D011 - Merenje jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja

Specifikacija predmeta
Naziv Merenje jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja
Akronim 14D011
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da upozna studente sa mernom instrumentacijom i metodama merenja jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Posle uspešnog savladavanja predmeta studenti su: (1) ovladali metodama merenja jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja, (2) stekli komunikacione i socijalne kompetencije za rad u inženjerskom timu, (3) stekli veštine komunikacije za jasno formulisanje i predstavljanje problema
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Metode merenja prirodnih radionuklida (alfa spektrometrija, gama spektrometrija, aero-gama spektrometrijska detekcija). Metode merenja koncentracije radona. Nivoi izloženosti jonizujućem zračenju iz prirode i metode za proračun doza. Razvoj koncepcije smanjenja izlaganja prirodnom zračenju. Biološki efekti malih doza jonizujućeg zračenja. Radiofrekventno zračenje. Numeričke metode za procenu izlaganja radiofrekventnim zračenjima (metode teorije polja, optičke metode, hibridne metode). Merne metode za procenu izlaganja radiofrekventnim zračenjima u okolini baznih stanica mobilne telefonije (jednokratna merenja, lični dozimetri, monitoring sistemi). Praktična primena mernih metoda (merna procedura, procedura nakon merenja, procena merne nesigurnosti). Biološki efekti nejonizujućih elektromagnetnih polja. ;
  Sadržaj praktične nastave Praktične i demonstracione vežbe u Institutu za nuklearne nauke Vinča u sledećim laboratorijama: 1. metrološko-dozimetrijskoj laboratoriji, 2. laboratoriji za radijacionu citogenetiku, 3. laboratoriji za radioekologiju, 4. radijacionoj jedinici. ;
  Literatura
  1. G. F. Knoll, Radiation Detection and Measurement, third edition, John Wiley & Sons, Inc., 1999.
  2. James Martin and Chul Lee, Principles of Radiological Health and Safety, John Wiley & Sons, Inc. 2002
  3. R. Kitchen, Radiofrequency and Microwave Radiation Safety Handbook, Newnes, 2001. ; C. Polk, Biologic Effects of Nonionizing Electromagnetic Fields, The Biomedical Engineering Handbook, section IX, p.1379-1440, Editor-in-Chief: J. D. Bronzino, CRC Press, 1995.
  4. C. Polk, Biologic Effects of Nonionizing Electromagnetic Fields, The Biomedical Engineering Handbook, section IX, p.1379-1440, Editor-in-Chief: J. D. Bronzino, CRC Press, 1995.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1
  Metode izvođenja nastave predavanja, seminari
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 40
  Seminari 30