Navigacija

prof. dr Tatjana Kaluđerović Radoičić

Vanredni profesor
Katedra za hemijsko inženjerstvo

TMF - velika zgrada, kancelarija 41

011/3303744
lokal 744
Naučna oblast Hemijsko inženjerstvo
Datum izbora u zvanje 19. septembar 2016.

Predmeti

14D119 14D119 - Višefazni sistemi
14MZH8 14MZH8 - Višefazni sistemi
ZP33 ZP33 - Mehaničke operacije
ZP44 ZP44 - Stručna praksa
HHP311 HHP311 - Osnove višefaznih sistema
HHP48 HHP48 - Projektovanje uređaja u hemijskoj industriji

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Bibliografija

Radovi u časopisima

 1. Tatjana Kaluđerović-Radoičić, Ivona Radović, Nevenka Rajić i Željko Grbavčić, Calculation and optimization of the copper (II) sulphate monohydrate from copper (II) sulphate pentahydrate production process in a fluidized bed dryer, HEMIJSKA INDUSTRIJA, 69, 3, 2014, pp. 275-286

Mentorstvo

Master akademske studije

 • Analiza uklanjanja ugljen-dioksida iz otpadnih gasova postrojenja za sagorevanje i procesne industrije primenom adsorpcionih tehnika, Anđela Nedeljković, 30.09.2020.
 • Eksperimentalno ispitivanje dinamike sušenja suspenzije natrijum-hidrogenkarbonata (NaHCO<sub>3</sub>) u fluidizovanom sloju inertnih čestica, Anđela Lilić, 03.09.2020.
 • Analiza uklanjanja zagađujućih materija iz industrijskih otpadnih gasova postupkom apsorpcije sa stanovišta efikasnosti procesa, Radmila Živanović, 30.09.2019.
 • Proračun i optimizacija laboratorijskog fotokatalitičkog solarnog kolektora za prečišćavanje organskih nečistoća iz otpadnih voda, Sanja Jovanović, 25.09.2019.
 • Eksperimentalno ispitivanje dinamike sušenja suspenzija u fluidizovanom sloju inertnih čestica, Mina Marinković, 17.09.2019.
 • Uporedna analiza kontinualnih i šaržnih sistema za granulaciju prahova u fluidizovanom sloju sa aspekta efikasnosti procesa, Danijela Đorović, 17.09.2019.
 • Eksperimentalno ispitivanje dinamike granulacije u fluidizovanom sloju korišćenjem vezivnog sredstva različitih koncentracija, Katarina Joksimović, 31.05.2019.
 • Ispitivanje frekvencije sudara čestica u fluidizovanom sloju gas-čestice merenjem intenziteta zvuka, Jelisaveta Mladenović, 28.09.2018.
 • Optimizacija dela postrojenja za uklanjanje kiselih gasova u petrohemijskoj industriji, Lidija Nojević, 30.09.2016.
 • Ispitivanje frekvencije sudara čestica u fluidizovanom sloju tečnost-čestice merenjem intenziteta, Marko Stanković, 29.09.2016.
 • Karakterizacija čestica filtracionog peska skeniranjem uzoraka pri različitim rezolucijama, Tanja Gagić, 30.09.2014.
 • Modelovanje skrubera-hladnjaka u trofaznom fluidizovanom sloju, Danka Ćorović, 10.07.2014.
 • Primena varijacionog računa na ekspanziju polidisperznih smeša peska, Ljubiša Gavrilović, 09.05.2014.
 • Segregacija u fluidizovanom sloju polidisperznih smeša peska, Ermin Redžepagić, 30.09.2013.
 • Ispitivanje mogućnosti povećanja energetske efikasnosti direktne sušnice za sušenje žitarica, Selena Stanković, 26.09.2013.

Osnovne akademske studije

 • Analiza zavisnosti brzine rastvaranja praškaste čvrste supstance od projektnih parametara sistema za mešanje, Tamara Ječmenica, 30.09.2020.
 • Projektovanje i optimizacija sistema za mešanje za proces emulzifikacije korišćenjem Visimix softverskog paketa, Mina Zarić, 30.09.2020.
 • Eksperimentalno ispitivanje uticaja promene koncentracije vezivnog sredstva na granulaciju kalcijum karbonata, Natalija Jovičić, 30.09.2020.
 • Projektovanje i optimizacija sistema za mešanje u reaktoru gas-tečnost korišćenjem Visimix softverskog paketa, Andrijana Pešić, 30.09.2020.
 • Pregled i analiza tehnologija uklanjanja ugljen-dioksida iz otpadnih gasova postrojenja za sagorevanje i procesne industrije, Aleksa Ojdanić, 30.09.2020.
 • Eksperimentalno određivanje uticaja procesnih parametara na granulaciju kalcijum karbonata u fluidizovanom sloju, Danijela Babović, 24.09.2020.
 • Optimizacija parmetara sušenja rastvora bakar-sulfata u fluidizovanom sloju inertnih čestica i ispitivanje uticaja temperature sušenja na performanse porocesa, Bojana Krupež, 30.09.2019.
 • Ispitivanje uticaja temperature na proces sušenja otpadnog mulja u fluidizovanom sloju inertnih čestica, Anđela Lilić, 26.09.2019.
 • Ispitivanje uticaja ulazne temperature vazduha na parametre sušenja rastvora bakar-sulfata u fluidizovanom sloju inertnih čestica, Olivera Glišović, 16.09.2019.
 • Ispitivanje uticaja promene koncentracije veziva na kvalitet procesa aglomeracije prahova, Mina Marinković, 28.09.2018.
 • Ispitivanje uticaja promene temperature na kvalitet procesa aglomeracije prahova, Sanja Jovanović, 28.09.2018.
 • Eksperimentalno ispitivanje dinamike granulacije u fluidizovanom sloju, Katarina Asanović, 11.07.2018.
 • Optimizacija mokrog postupka granulacije praškastih materijala u fluidizovanom sloju, Radmila Živanović, 11.07.2018.
 • Eksperimentalno ispitivanje granulacije smeša u fluidizovanom sloju - uticaj koncentracije komponenata na kvalitet granula, Tamara Miličić, 09.07.2018.
 • Ispitivanje uticaja koncentracije veziva i temperature na kvalitet granulacije u fluidizovanom sloju, Danijela Đorović, 28.02.2018.
 • Eksperimentalno ispitivanje granulacije u fluidizovanom sloju - uticaj vrste vezivnog sredstva na kvalitet granula, Katarina Joksimović, 30.09.2017.
 • Merenje intenziteta sudara čestica u dvodimenzionalnom partikulativno fluidizovanom sloju i određivanje optimalne poroznosti sloja, Branislav Jokić, 16.08.2017.
 • Ispitivanje hidrodinamičkih parametara fluidizovanog sloja tečnost-čestice merenjem intenziteta zvuka, Jelisaveta Mladenović, 24.02.2017.
 • Ispitivanje uticaja parametara skeniranja i obrade slike na karakterizaciju čestica u programskim paketima ImageJ i SigmaScanPro, Jovana Milanović, 30.09.2016.
 • Određivanje optimalne rezolucije skeniranja i parametara obrade slike pri karakterizaciji smeša čestica, Aleksandra Novaković, 30.09.2016.
 • Eksperimentalno određivanje optimalne poroznosti partikulativno fluidizovanog sloja merenjem intenziteta zvuka, Kristina Bakoč, 30.09.2016.
 • Eksperimentalno određivanje optimalne poroznosti fluidizovanog sloja u cilindričnoj koloni merenjem intenziteta zvuka, Saša Sovrlić, 28.09.2016.
 • Eksperimentalno ispitivanje uticaja parametara skeniranja i obrade slike na karakterizaciju čestica filtracionog peska, Marko Stanković, 30.09.2015.
 • Simulacija kolona za proizvodnju n-butana i izo-butana postrojenja za preradu prirodnog gasa, Dunja Dimitrijević, 30.09.2015.
 • Eksperimentalno merenje parametara sušenja NPK đubriva, Aleksandra Dimitrijević, 29.09.2015.
 • Simulacija depropanizer kolone postrojenja za preradu prirodnog gasa korišćenjem softverskog paketa Design II, Snežana Aleksić, 25.09.2015.
 • Analiza osetljivosti varijacionog modela ekspanzije fluidizovanih slojeva sferičnih čestica i nesferičnih čestica, Stefan Bošković, 11.09.2015.
 • Eksperimentalno određivanje pada pritiska u pakovanom sloju krupnih sferičnih čestica, Dunja Simić, 30.09.2014.
 • Eksperimentalna verifikacija Ergunove jednačine za predviđanje pada pritiska u pakovanom sloju sitnih čestica, Miloš Stojanović, 25.08.2014.
 • Analiza i optimizacija rada rotacione sušnice za sušenje veštačkih đubriva, Milica Živković, 01.04.2014.
 • Optimizacija procesa višestepene kompresije ugljovodoničnih gasova u petrohemijskoj industriji, Lidija Nojević, 28.02.2014.
 • Proračun i optimizacija rada vakuum za filtraciju CaCO<sub>3</sub>, Tanja Gagić, 30.09.2013.
 • Eksperimentalno ispitivanje i provera modela za predviđanje ekspanzije smeša filtracionog peska, Suzana Topalović, 30.09.2013.
 • Eksperimentalno određivanje koeficijenata podužnog trenja i mesnih otpora pri strujanju fluida kroz cevnu mrežu, Katarina Banjai, 11.07.2013.

Osnovne studije

 • Eksperimentalno ispitivanje i matematičko modelovanje procesa mešanja korišćenjem Visimix softverskog paketa, Svetlana Đoković, 04.03.2016.
 • Ispitivanje različitih režima rada rekuperatora toplote, Nevena Krivokapić, 19.10.2012.