Navigacija

HHP311 - Osnove višefaznih sistema

Specifikacija predmeta
Naziv Osnove višefaznih sistema
Akronim HHP311
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Mehanika fluida, Uvod u hemijsko inženjerstvo Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da student ovlada osnovnim fenomenima prenosa u višefaznim sistemima, načinom rezonovanja, logike i terminologije u ovoj oblasti; stekne dobru osnovu za razumevanje i savladavanje tehnoloških operacija, hemijskih reaktora i projektovanja; nauči metode proračuna i nauči da koristi literaturu iz ove oblasti.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Student stiče fundamentalna znanja iz fenomena prenosa količine kretanja, toplote i mase u višefasznim disperznim sistemima fluid-čestice, kao i disperzijama gasa u tečnosti i tečnosti u gasu i drugoj nemešljivoj tečnosti, kao osnovi za proračun kompleksnijih problema. Student se osposobljava da prepoznaje fenomene, da ih matematički modeluje, povezuje i vrši proračune.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave UVOD. Uvod u višefazne sisteme – priroda različitih faza u ravnoteži. Klasifikacija višefaznih sistema. Osnovne operacije i procesi u višefaznim sistemima. Industrijska primena; TEORIJA DISPERZNIH SISTEMA. Čestice u kontinualnom fluidu - čvrste čestice, kapi i mehuri gasa. Sferične i nesferične čestice. Specijalni slučajevi disperzija, dvofazni i trofazni sistemi; FLUIDO-DINAMIKA DISPERZNIH SISTEMA. Disperzije čestica u fluidu; disperzije gas-tečnost; disperzije tečnost-gas; disperzije tečnost-tečnost; KARAKTERIZACIJA DISPERZIJA. Metode karakterizacije disperznih sistema; udeo faza; PRENOS TOPLOTE, MASE U VIŠEFAZNIM SISTEMIMA. Fluidizacija; Fontanovanje, Pneumatski i hidraulički transport
  Sadržaj praktične nastave Računske vežbe koje prate teorijsku nastavu.
  Literatura
  1. Materijal sa predavanja, skripta
  2. Cvijović S., Bošković-Vragolović N., Fenomeni prenosa-strujanje, toplota, difuzija, TMF, Beograd, 2006
  3. Cvijović S., Bošković-Vragolović N., Pjanović R., Fenomeni prenosa-zadaci sa izvodima iz teorije, Akademska misao, Beograd, 2006,
  4. Vulićević D., Priručnik za tehnološke operacije-dijagrami, nomogrami, tabele, Beograd, TMF,
  5. R.Clift, J.R.Grace, M.E.Weber, Bubbles, Drops and Particles. Academic Press, New York,
  6. Kunni D., Levenspiel, O., Fluidization Engineering, Butterwarths, 1989.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2 0
  Metode izvođenja nastave Predavanja, računske vežbe, konsultacije
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 70
  Seminari