Navigacija

14D119 - Višefazni sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Višefazni sistemi
Akronim 14D119
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da student ovlada fenomenima prenosa u višefaznim sistemima tako da može da primeni ta znanja za analizu kompleksnih problema u različitim tipovima ovih sistema. Cilj je takođe da studenti steknu sposobnosti da ovo znanje praktično primene u analizi, projektovanju i uspostavljanju ovih sistema.
  Ishodi učenja (stečena znanja) 1. Student stiče proširena znanja iz fenomena prenosa količine kretanja, toplote i mase u više tipova višefasznih sistema kao što su disperzni sistemimi fluid-čestice, gas - tečno i tečno – tečno. ; 2. Student se osposobljava za anlizu i matematičko modelovanje fenomena u višefaznim sistemima. ; 3. Student se osposovljava da praktično primeni teorijska znanja za analizu i projektovanje različitih tipova višefaznih sistema. ;
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave UVOD. Pregled načina klasifikacije disperznih sistema. Osnovne industrijske primene. TEORIJA DISPERZNIH SISTEMA. Mehanika čestica u kontinualnom fluidu - čvrste čestice, kapi i mehuri gasa. Dvofazni i trofazni sistemi; FLUIDO-DINAMIKA DISPERZNIH SISTEMA. Disperzije čestica u gasu i tečnosti; disperzije gas-tečnost; disperzije tečnost-gas; disperzije tečnost-tečnost; Matematički modeli sistema i režimi kretanja dispergovane faze; mikroskopske karakteristike disperznih sistema; PRENOS TOPLOTE I MASE U DISPERZNIM SISTEMIMA. Detaljna diskusija prenosa količine kretanja, toplote i mase u disperzijama fluid-čestice. Fluidizacija, fontanovanje, pneumatski i hidraulički transport. PROJEKTOVANJE PROCESA U VIŠEFAZNIM SISTEMIMA. Proračun šaržnih operacija u fluidizovanom sloju; nekatalitička hemijska reakcija gas-čvrsto; katalitička (bio)hemijska reakcija tečnost/čvrsto. Proračun kontinualnih operacija u fluidizovanom sloju; sušenje. Proračun i projektovanje disperznih sistema tečnost/ gas.
  Sadržaj praktične nastave Računske vežbe koje prate teorijsku nastavu.
  Literatura
  1. Materijal sa predavanja, skripta
  2. Cvijović S., Bošković-Vragolović N., Fenomeni prenosa-strujanje, toplota, difuzija, TMF, Beograd, 2006
  3. Cvijović S., Bošković-Vragolović N., Pjanović R., Fenomeni prenosa-zadaci sa izvodima iz teorije, Akademska misao, Beograd, 2006,
  4. Vulićević D., Priručnik za tehnološke operacije-dijagrami, nomogrami, tabele, Beograd, TMF,
  5. R.Clift, J.R.Grace, M.E.Weber, Bubbles, Drops and Particles. Academic Press, New York,
  6. Kunni D., Levenspiel, O., Fluidization Engineering, Butterwarths, 1989.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, računske vežbe, konsultacije
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 40
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 60
  Seminari