Navigacija

ZP33 - Mehaničke operacije

Specifikacija predmeta
Naziv Mehaničke operacije
Akronim ZP33
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Mehanika fluida, Uvod u hemijsko inženjerstvo Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Osposobljavanje studenata da kritički i analitički razmišljaju u svetlu fenomena prenosa količine kretanja i osnovnih inženjerskih principa, te da donose odluke i biraju adekvatne operacije i uređaje. Upoznavanje sa načinom rezonovanja, logike i terminologije u ovoj oblasti, upoznavanje sa izvorima informacija. Upoznavanje sa različitim mehaničkim operacijama i detaljnije proučavanje osnovnih.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Sposobnost samostalnog proračuna osnovnih mehaničkih operacija i uređaja.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Strujanje realnih fluida. Energetski bilans stacionarnog strujanja. Proračun ; gubitaka usled podužnog trenja i mesnih otpora. Merenje lokalne i srednje brzine. Karakteristike strujnih mreža. Uređaji za transport fluida. Dimenziona analiza i teorija sličnosti. Opstrujavanje. Relativno kretanje fluida i čestice. Sferičnost i ekvivalentni prečnik. Slobodno i stešnjeno taloženje. Taloženje u gravitacionom polju. Osnovne hidromehaičke operacije: taloženje, klasifikacija i separacija. Osnovni tipovi uređaja. Centrifugisanje. Taloženje u centrifugalnom polju. Uređaji za centrifugisanje. Strujanje fluida kroz poroznu sredinu. Osnovni tipovi kontaktora sa pakovanim slojem čestica. Filtracija. Diskontinualni i kontinualni uređaji za filtraciju. Fluidizacija, pneumatski i hidraulički transport. Teorijski principi i primena. Vrste fluidizacije. Modifikovani fluidizovani slojevi. Pneumatski i hidraulički transport. Mešanje. Teorijski principi i tipovi mešalica. Primena dimenzione analize. Proračun snage mešalice. ;
  Sadržaj praktične nastave Računske vežbe koje prate teorijsku nastavu.
  Literatura
  1. Materijal sa predavanja, skripta
  2. Cvijović, S., Bošković-Vragolović,N., Pjanović, R., Fenomeni prenosa i tehnološke operacije-zbirka zadataka sa izvodima iz teorije, TMF, 2006
  3. Vulićević, D., Tehnološke operacije – Dijagrami, nomogrami i tabele, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd 1997.
  4. McCabe,W.K., Smith,J.C., Harriot,P., Unit Operations of Chemical Engineering, McGraw-Hill, New York, 2005.
  5. Sinnott,R.K., Coulson&Richardsons Chem.Eng., Vol. 6, Pergamon Press, Oxford, 1993.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2 0
  Metode izvođenja nastave Predavanja, računske vežbe, konsultacije
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 70
  Seminari