Navigacija

prof. dr Nevenka Bošković-Vragolović

Redovni profesor
Katedra za hemijsko inženjerstvo

TMF - velika zgrada, kancelarija 44

011/3303854
lokal 854
Naučna oblast Hemijsko inženjerstvo
Datum izbora u zvanje 22. jun 2016.

Predmeti

DFP1 DFP1 - Analogije fenomena prenosa
ZP36 ZP36 - Operacije prenosa mase
ZP44 ZP44 - Stručna praksa
MZF MZF - Fenomeni prenosa
MZF1 MZF1 - Fenomeni prenosa

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Bibliografija

Radovi u časopisima

 1. Radoslava Pravilović, Bojana Balanč, Verica Đorđević, Nevenka Bošković-Vragolović, Branko Bugarski i Rada Pjanović, Diffusion of polyphenols from alginate, alginate/chitosan, and alginate/inulin particles, JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING, 42, 4, 2019, pp. e13043-e13043; https://doi.org/10.1111/jfpe.13043
 2. Radoslava Pravilović, Bojana Balanč, Kata Trifković, Verica Đorđević, Nevenka Bošković-Vragolović, Branko Bugarski i Rada Pjanović, Comparative effects of Span 20 and Span 40 on liposomes release properties, INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, 13, 12, 2017, pp. 20170339-20170339; 10.1515/ijfe-2017-0339
 3. Radoslava Pravilović, Vesna Radunović, Nevenka Bošković-Vragolović, Branko Bugarski i Rada Pjanović, The influence of membrane composition on the release of polyphenols from liposomes, HEMIJSKA INDUSTRIJA, 69, 4, 2015, pp. 347-353; doi: 10.2298/HEMIND140220060P
 4. Rada Pjanović, Radoslava Pravilović, Milana Šajber, Jelena Veljković-Giga, Nevenka Bošković-Vragolović i Srđan Pejanović, Diffusion of Lidocaine Hydrochloride From Lipid Microparticles, CHEMICAL INDUSTRY & CHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY, 15, 1, 2009, pp. 33-35
 5. Sava Velickovic, Melina Kalagasidis Krušić, Rada Pjanović, Nevenka Bošković-Vragolović, Peter Griffits i Ivanka Popović, The diffusion of water in poly(ditetrahydrofurfuryl itaconate), POLYMER, 46, 19, 2005, pp. 7982-7988

Radovi sa skupova

 1. Rada Pjanović, Nevenka Bošković-Vragolović, Radoslava Pravilović, Radmila Garić-Grulović, Darko Jaćimovski, Branko Bugarski i Srđan Pejanović, Difuzija kofeina iz lipidozoma modifikovanih površinski aktivnim komponentama, 52. savetovanje Srpskog hemijskog društva, 2015
 2. Vesna Radunović, Radoslava Pravilović, Nevenka Bošković-Vragolović, Radmila Garić-Grulović, Branko Bugarski i Rada Pjanović, Uticaj sastava membrane na brzinu otpuštanja polifenola iz lipozoma, L savetovanje Srpskog hemijskog društva / 50th SCS Meeting, 2012
 3. Rada Pjanović, Radoslava Pravilović, Milana Šajber, Jelena Veljković-Giga, Nevenka Bošković-Vragolović i Srđan Pejanović, Difuzija lidokain-hidrohlorida iz lipidnih mikročestica, Naučno-stručni skup: Čistije tehnologije i novi materijali - put u održivi razvoj, 2008

Mentorstvo

Doktorske akademske studije

 • Frakciona hidrodestilacija i rektifikacija etarskog ulja ploda kleke (Juniperus communis L.), Miljana Marković, 27.09.2018.
 • Diskontinualni granični sloj i analogije prenosa u pakovanim, fluidizovanim i transportnim sistemima tečnost-čestice, Darko Jaćimovski, 10.11.2017.

Master akademske studije

 • Ispitivanje prenosa mase u rotacionom sistemu apsorpcionom i elektrohemijskom metodom, Katarina Šućurović, 30.09.2020.
 • Ispitivanje prenosa mase u rotacionom sistemu elektrohemijskom metodom, Jelena Savić, 30.09.2019.
 • Projektovanje sistema za tretman tehnoloških otpadnih voda biološke proizvodnje vakcina, Katarina Asanović, 16.07.2019.
 • Zavisnost brzine otpuštanja nikotinamida iz lipozoma od pH vrednosti okoline, Ivana Nikolić, 28.09.2018.
 • Uporedna analiza fluidodinamike i prenosa mase u konvencionalnim i inverzno fluidizovanim slojevima tečnost-čestice, Aleksandra Nešić, 27.09.2017.
 • Fluidodinamika i prenos mase u inverzivno fluidizovanom sloju, Aleksandra Dimitrijević, 24.03.2017.
 • Kinetika hidrodestilacije ploda kleke (Juniperus communis L.) - optimizacija postupka pripreme ploda bubrenjem i vlažnim mlevenjem, Doris Janjić, 30.09.2016.
 • Kinetika hidrodestilacije ploda kleke (Juniperus communis L.) - optimizacija pripreme ploda suvim mlevenjem, Andrea Janjić, 30.09.2016.
 • Ispitivanje diskontinualnog koncentracionog polja pri strujanju fluida u pakovanim i fluidizovanim slojevima, Nevena Matić, 30.09.2015.
 • Prenos mase sa hemijskom reakcijom u partikulativno fluidizovanim slojevima, Suzana Topalović, 26.06.2015.
 • Primena elektrohemijske metode za ispitivanje prenosa mase u partikulativno fluidizovanim slojevima, Ljiljana Stevanović, 30.09.2014.
 • Prenos mase u partikulativno fluidizovanim slojevima u uslovima razvijenog difuzionog graničnog sloja, Nemanja Vučetić, 17.12.2013.
 • Uticaj sastava membrane na brzinu otpuštanja polifenola iz lipidnih mikročestica, Vesna Radunović, 28.09.2011.
 • Primena adsorpcione metode za ispitivanje prenosa mase pri opstrujavanju cilindra u fluidizovanom sloju, Slaviša Jović, 15.07.2011.

Osnovne akademske studije

 • Uticaj viskoznosti fluidizacionog medijuma u fluidodinamičke karakteristike inverzno fluidizovanih slojeva, Nevena Kostić, 30.09.2020.
 • Određivanje koeficijenta prenosa mase u rotacionim sistemima, Mihailo Habenšus, 30.09.2020.
 • Uticaj gustine čestica na fluodinamičke karakteristike inverzno fluidizovanih slojeva, Toma Paleček, 15.07.2020.
 • Prenos mase u inverzno fluidizovanim slojevima adsorpcionom metodom, Katarina Šućurović, 28.08.2019.
 • Uticaj viskoziteta emulzija sa tečnim kristalima na brzinu otpuštanja natrijum-fusidata, Draga Đorđević, 28.09.2018.
 • Putanja i brzina čestica u konvencionalnom i inverzno fluidizovanom sloju tečnost-čestice, Jelena Savić, 04.07.2018.
 • Fluidodinamika i kretanje čestica u inverzno fluidizovanom sloju, Sanja Anđelković, 30.09.2017.
 • Prenos mase u inverzno fluidizovanom sloju, Nataša Bakić, 30.09.2017.
 • Kinetika hidrodestilacije ploda kleke (Juniperus communis L.) u zavisnosti od postupka pripreme biljnog materijala, Aleksandra Nešić, 23.09.2016.
 • Prenos mase pri opstrujavanju kratkog cilindra u fluidizovanom sloju tečnost-čestice, Milkica Jovičić, 16.07.2015.
 • Prenos mase sa hemijskom reakcijom u fluidizovanom sloju tečnost-čestice, Jana Aleksić, 11.05.2015.
 • Prenos mase i slika strujanja pri opstrujavanju cilindra u pakovanom sloju tečnost-čestice, Nevena Živković, 30.09.2014.
 • Prenos mase fluid-zid pri opstrujavanju cilindra u pakovanom fluidizovanom sloju tečnost-čestice, Nevena Matić, 30.09.2014.
 • Prenos količine kretanja, mase i toplote u fluidizovanom sloju tečnost-čestice, Aleksandra Govedarica, 30.09.2013.
 • Prenos mase uronjeni objekat-fluid u partikulativno fluidizovanom sloju primenom adsorpcione metode, Ljiljana Stevanović, 30.09.2013.
 • Difuzija polifenola iz hidrogelova i mikročestica dispergovanih u hidrogelovima, Ana Martinčević, 15.07.2011.
 • Difuzija polifenola iz fosfolipidnih mikročestica, Vesna Radunović, 27.09.2010.

Osnovne studije

 • Ispitivanje uticaja sastava membrane mikročestica na brzinu difuzije inkapsulirane aktivne komponente, Marina Vukašinović, 21.03.2011.
 • Prenos količine kretanja, mase i toplote pri vertikalnom transportu u sistemu tečnost-čestice, Darko Jaćimovski, 07.10.2010.
 • Optimizacija tehnika za inkapsulaciju jedinjenja sa antioksidativnim dejstvom u mikrogel čestice, Milana Zarić, 24.09.2010.
 • Inkapsulacija i difuzija leka iz lipidnih mikročestica, Rada Simikić, 27.05.2010.
 • Difuzija leka iz hidrogelova i hidrogelova sa mikročesticama, Violeta Paunović, 16.10.2009.
 • Difuzija metil-salicilata iz mikroemulzija, Jovana Džopalić, 15.10.2009.
 • Analiza modela prenosa toplote gas-uronjena sfera u pakovanim i fluidizovanim slojevima, Nikola Marinković, 29.12.2008.
 • Primena adsorpcione metode za ispitivanje prenosa mase pri opstrujavanju sfere, Miodrag Trudić, 29.02.2008.
 • Analiza modela prenosa toplote u fluidizovanim slojevima gas-čestice, Snežana Stančić, 04.12.2007.
 • Ispitivanje pada pritiska u polidisperznim pakovanim slojevima nesferičnih čestica, Irena Nikolić, 13.07.2007.
 • Primena adsorpcione metode za ispitivanje prenosa mase u pakovanim i fluidizovanim slojevima tečnost-čestice, Marija Mladenović, 11.07.2007.
 • Strujanje čestica u višefaznim kontaktorima gas-pokretne čestice-pakovan sloj, Jovana Vračević, 12.12.2006.
 • Ispitivanje prenosa mase u partikulativno fluidizovanim slojevima adsorpcionom metodom, Branislav Manić, 01.12.2006.
 • Pad pritiska u pakovanim slojevima sfernih čestica, Željko Medić, 16.11.2006.
 • Raspodela vremena zadržavanja pokretnih čestica u kontaktorima gas-čvrsto-gas, Dubravka Berar, 02.11.2006.