Navigacija

MZF - Fenomeni prenosa

Specifikacija predmeta
Naziv Fenomeni prenosa
Akronim MZF
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Nema Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta U okviru ovog predmeta studentima se Fenomeni prenosa predstavljaju kao jedinstvena nauka. Cilj predmeta je da student, pošto je ovladao osnovnim fenomenima prenosa u okviru predmeta Mehaničke operacije, Topotne operacije i Operacije prenosa mase na osnovnim akademskim studijama, sagleda jedinstven pristup prenosima količine kretanja, toplote i mase. Cilj je uvođenje jedinstvenih veličina sva tri prenosa čijom se analizom koncipiraju i odgovarajuće analogije prenosa.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Student sagledava fenomene prenosa kao koherentnu nauku baziranu na zajedničkim mehanizmima prenosa. Student stiče analitičnost, tj. uči da povezuje slične pojave i fenomene u zajedničke zavisnosti koje olakšavaju dalji rad u srodnim oblastima.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Osnovni pojmovi fenomena prenosa: koncentracija veličine koja se prenosi, sopstveni i protočni fluks; Metode ispitivanja fenomena prenosa; Opšti diferencijalni bilans; Mehanizmi prenosa i režimi strujanja ; PRENOS U SOPSTVENOM POLJU; Laminarno strujanje, Provođenje toplote; Molekulska difuzija; Stacionaran prenos (jednodimenzioni, dvodimenzioni); Nestacionaran prenos ; KONVEKTIVNI PRENOS: Granični sloj (kontinualan i diskontinualan), Brzina konvektivnog prenosa, Relativna brzina prelaza. Strujanje između paralelnih ploča, Strujanje kroz cev, Strujanje kroz porozni sloj; Opstrujavanje. Analogije prenosa količine kretanja, toplote i mase ; MEĐUFAZNI PRENOS ;
  Sadržaj praktične nastave Računske vežbe
  Literatura
  1. Cvijović S., Bošković-Vragolović N., Fenomeni prenosa-strujanje, toplota, difuzija, TMF, Beograd, 2006
  2. Cvijović S., Bošković-Vragolović N., Pjanović R., Fenomeni prenosa-zadaci sa izvodima iz teorije, Akademska misao, Beograd, 2006
  3. Vulićević D., Priručnik za tehnološke operacije-dijagrami, nomogrami, tabele, Beograd, TMF
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2 0
  Metode izvođenja nastave Predavanja, računske vežbe, konsultacije
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 40
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 60
  Seminari