Navigacija

prof. dr Ivanka Popović

Redovni profesor
Katedra za organsku hemijsku tehnologiju

TMF - velika zgrada, kancelarija 510

011/3370478
011/3303706
Naučna oblast Polimerno inženjerstvo
Datum izbora u zvanje 20. oktobar 2001.

Predmeti

14D161 14D161 - Savremeni postupci prerade polimera
14IGI43 14IGI43 - Tehnologija papira, kartona i lepenke
14IIM23 14IIM23 - Polimerni materijali
14IIM46 14IIM46 - Reciklaža materijala
14IIM49 14IIM49 - Termoplastični polimeri
14MIMA1 14MIMA1 - Projektovanje polimerne ambalaže
14MIMA2 14MIMA2 - Barijererna svojstva polimerne ambalaže
14MIMKM1 14MIMKM1 - Elastomeri
14HPI38 14HPI38 - Osnovi polimernog inženjerstva
14HPI418 14HPI418 - Prerada i reciklaža polimera
14HPI419 14HPI419 - Prirodni polimerni materijali
BBI213 BBI213 - Prirodni polimeri
D130 D130 - Degradacija i stabilizacija polimera
D156 D156 - Otpadni organski proizvodi kao sekundarne sirovine
D186 D186 - Principi dinamike polimernih sistema
IŽS214 IŽS214 - Uvod u hemijsko inženjerstvo
HPI311 HPI311 - Prirodni polimeri
HHI210 HHI210 - Uvod u hemijsko inženjerstvo

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Bibliografija

Radovi u časopisima

 1. Maja Marković, Pavle Spasojević, Sanja Šešlija, Ivanka Popović, Đorđe Veljović, Rada Pjanović i Vesna Panić, Casein-poly(methacrylic acid) hybrid soft networks with easy tunable properties, EUROPEAN POLYMER JOURNAL, 113, 2019, pp. 276-288; 10.1016/j.eurpolymj.2019.01.065
 2. Sanja Seslija, Đorđe Veljović, Melina Kalagasidis Krušić, Jasna Stevanovic, Sava Veličković i Ivanka Popović, Cross-linking of highly methoxylated pectin with copper: the specific anion influence, NEW JOURNAL OF CHEMISTRY, 40, 2016, pp. 1618-1625; 10.1039/C5NJ03320A
 3. Nedeljko Milosavljevic, Nikola Milasinovic, Ivanka Popović, Jovanka Filipovic i Melina Kalagasidis Krušić, Preparation and characterization of pH-sensitive hydrogels based on chitosan, itaconic acid and methacrylic acid, POLYMER INTERNATIONAL, 60, 3, 2011, pp. 443-452
 4. Nedeljko Milosavljevic, Ljiljana Kljajevic, Ivanka Popović, Jovanka Filipovic i Melina Kalagasidis Krušić, Chitosan, itaconic acid and poly(vinyl alcohol) hybrid polymer networks of high degree of swelling and good mechanical strength, POLYMER INTERNATIONAL, 59, 5, 2010, pp. 686-694
 5. Lynne Katsikas, Milena Avramovic, Cortes Ruben Dario Betancourt, Milos Milovanovic, Melina Kalagasidis Krušić i Ivanka Popović, The thermal stability of poly(methyl methacrylate) prepared by RAFT polymerisation, JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 73, 8-9, 2008, pp. 915-921
 6. Sava Velickovic, Melina Kalagasidis Krušić, Rada Pjanović, Nevenka Bošković-Vragolović, Peter Griffits i Ivanka Popović, The diffusion of water in poly(ditetrahydrofurfuryl itaconate), POLYMER, 46, 19, 2005, pp. 7982-7988
 7. B. Popović, R.S. Jovanović, Enis DŽunuzović, Ivanka Popović i Dragan Jocić, Structural changes in the fabrication and ageing of PA66 textured yarn, MACROMOLECULAR MATERIALS AND ENGINEERING, 290, 2005, pp. 143-148; 10.1002/mame.200400200

Mentorstvo

Doktorske akademske studije

 • Kompozitni materijal na bazi bio-obnovljive nezasićene poliestarske smole i recikliranog poli(etilen-tereftalata), Bojana Fidanovski, 28.12.2018.
 • Acilovani derivati pektina: sinteza, karakterizacija i mogućnost primene, Sanja Šešlija, 18.09.2018.
 • Novi modeli za unapređenje energetske efikasnosti u polimernoj i srodnim industrijama, Bojana Vukadinović, 19.09.2017.

Master akademske studije

 • Sinteza i karakterizacija polimernih nosača slabo vodorastvorne piridonske azo boje, Maja Trajković, 10.09.2020.
 • Sinteza i karakterizacija kompozita na bazi nezasićenih poliestarskih smola i nanoceluloze, Pavle Ramah, 19.08.2020.
 • Ispitivanje strukturnih i funkcionalnih svojstava kompozitnih filmova na bazi pektina i karbonskih nanotuba, Jovana Savić, 05.07.2019.
 • Post-tretmani fotopolimernih ploča za štampanje na bazi vode, Milica Ješić, 28.09.2018.
 • Ispitivanje mehaničkih i barijernih svojstava filmova na bazi pektina modifikovanog dihloridom glutarne kiseline, Nina Vučković, 12.07.2018.
 • Ispitivanje uticaja modifikacije na barijerna i mehanička svojstva filmova na bazi acilovanih derivata pektina, Jelena Tomić, 30.09.2017.
 • Modifikacija pektina u reakciji konvencionalne esterifikacije korišćenjem hlorida dikarboksilnih kiselina, Milica Milutinović, 30.09.2016.

Osnovne akademske studije

 • Ispitivanje mehaničkih i barijernih svojstava kompozitnih filmova na bazi pektina i karbonskih nanotuba, Slađana Stejanić, 26.02.2021.
 • Ispitivanje strukturnih i mehaničkih svojstava filmova na baz pektina i nanoceluloze, Slađana Jordaković, 26.02.2021.
 • Agro-industrijski otpad kao sirovina za dobijanje pektina, Milica Jakimovski, 30.09.2020.
 • Uporedna analiza barijernih svojstava filmova za pakovanje hrane, Helena Latinović, 23.09.2020.
 • Ispitivanje uticaja plastifikatora na bazi masnih kiselina lanenog ulja i poli(etilen glikola) na barijerna svojstva polisaharidnih filmova, Milica Lazarević, 30.09.2019.
 • pH osetljivi hibridni polimerni nosači na bazi poli(metakrilne kiseline) za ciljano otpuštanje slabo vodorastvorne aktivne supstance, Maja Trajković, 26.09.2019.
 • Uticaj kombinacije reaktivnih rastvarača na reološke karakteristike nezasićenih poliestarskih smola, Pavle Ramah, 05.07.2019.
 • Uticaj plastifikatora na bazi itakonske kiseline na mehanička svojstva pektinskih filmova, Tamara Topalović, 22.04.2019.
 • Ispitivanje uticaja plastifikatora na bazi itakonske kiseline i poli(etilen glikola) na barijerna svojstva pektinskih filmova, Lidija Aranitović, 22.04.2019.
 • Sinteza kompozitnih materijala na bazi nezasićenih poliestarskih smola i lignina, Konstantin Preradović, 06.07.2018.
 • Sinteza i karakterizacija filmova na bazi pektina modifikovanog u reakciji esterifikacije sa dihloridom adipinske kiseline, Jovana Savić, 30.09.2017.
 • Kinetika otpuštanja kofeina iz hibridnih polimernih nosača na bazi pH osetljive polikiseline, proteina i lipozoma, Dejan Radovanović, 22.09.2017.
 • Optimizacija adheziva na bazi epoksidne smole i hitozana za spajanje različitih materijala, Sofija Arsić, 21.09.2017.
 • Polimerne mreže na bazi kazeina, metakrilne i itakonske kiseline kao nosači za otpuštanje slabo vodorastvornih aktivnih supstanci, Milica Ješić, 21.07.2017.
 • Mehanička svojstva kompozitnih meterijala na bazi nezasićenih poliestara i reciklovanih PET vlakana, Stefan Marković, 30.09.2016.
 • Ispitivanje kinetičkih parametara sorpcije pektina modifikovanog u reakciji esterifikacije sa dihloridom glutarne kiseline, Nina Vučković, 30.09.2016.
 • Ispitivanje uticaja strukturnih modifikacija pektina na kapacitet i kinetiku sorpcije jona bakra, Jelena Tomić, 30.09.2016.

Osnovne studije

 • Kinetika bubrenja PNIPAAm kserogela u rastvoru titanijum-izopropoksida u izopropanolu, Saša Damljanović, 13.06.2011.
 • Ispitivanje pH i temperaturne osetljivosti poli(2-hidroksietilmetakrilat/itakonska kiselina/poli(etilen glikol) dimetakrilat) hidrogelova, Marija Vojisavljević, 27.12.2010.
 • Izotermna dehidratacija hidrogela poli(akrilne kiseline-ko-metakrilne kiseline), Uroš Mićić, 24.12.2010.
 • Sinteza i polimerizacija mono-2-azidoetilitakonata, Mirjana Medojević, 15.07.2010.
 • Sinteza i polimerizacija mono-2-hloretil-itakonata, Tanja Pavlović, 29.04.2009.
 • Sinteza i polimerizacija metilglicidil itakonata, Marija Jović, 13.03.2008.
 • Termo-oksidativna stabilnost reciklirane polietilenske folije, Danijela Spasić, 28.09.2007.
 • Radikalna polimerizacija di-n-butil itakonata u prisustvu mikrotalasa, Marijan Babić, 07.09.2007.
 • Mogućnosti reciklaže polietilenske poljoprivredne folije, Bojana Vukadinović, 08.12.2006.
 • Optimizacija sadržaja pigmenata u polietilenskom masterbaču, Radovan Dimitrijević, 29.09.2006.
 • Kontrolisana radikalna polimerizacija vinilidenskih monomera pomoću/in situ/ sintetisanog raft agensa, Nenad Pavlović, 12.12.2005.
 • Sinteza i polimerizacija n butil amida itakonske kiseline, Teodora Žujović, 22.07.2005.
 • Sinteza i polimerizacija vinilnih monomera koji sadrže sumpor, Marija Knežević, 17.12.2004.
 • Sinteza i karakterizacija kopolimera di2/hloretil itakonata i stirena, Mirko Džunić, 28.05.2004.
 • Viskozimetrijsko ispitivanje svojstva poli itakoske kiseline u rastvoru, Đorđe Anđelkoski, 11.03.2004.
 • Priprema i karakerisanje nanokompozita polistiren/hidroksiapatit, Olivera Veljković, 26.12.2003.
 • Ispitivanje uticaja n.n/dimetiletanolamina na radikalnu polimerizaciju dimetil itakonata, Maja Maksimović, 23.12.2003.
 • Sinteza i karakterizacija poli/di/2/hloretil fumarata/, Milena Avramović, 28.07.2003.
 • Uticaj modifikacije silicijum karbida na termička svojstva kompozita poli/metil metakrilat/ silicijum karbid, Branka Ćosić, 11.12.2002.
 • Ispitivanje svojstava interpenetrirajućih mreža na bazi hiperrazgranatih polimera, Sanja Marinović, 04.10.2002.
 • Tehnološka analiza postupka za reciklovanje poli/etilel tereftalata, Miljana Zamurović, 03.10.2002.
 • Termička degradacija poli/dimetil fumarata, Aleksandar Jovanović, 30.09.2002.
 • Termogravimetrijska analiza kompozita poli/metil metakrilat/silicijum karbid, Slobodanka Čurović, 16.07.2002.
 • Mehanizam termičke degradacije poli /dietil fumarata/, Miloš Milovanović, 02.04.2002.
 • Kinetika radikalne polimerizacije monobutil itakonata, Blagoje Mazalica, 26.12.2001.
 • Kinetika radikalne polimerizacije monobutil itakonata u rastvoru, Slobodan Nikolov, 06.12.2001.
 • Kinetika termičke razgradnje poli dietil fumarata, Radomir Bošković, 27.07.2001.
 • Termička degradacija poli dietil fumarata, Tomica Tošić, 26.07.2001.
 • Procena preradljivosti elastomera određivanjem relaksacije dinamičkog napona, Aleksandra Petković, 11.04.2001.
 • Kinetika radikalne polimerizacije monoetil itakonata u rastvoru, Milka Ignjatović, 04.05.2000.
 • Optimizacija proizvodnje vodorazredivih boja za fleksografsku štampu u laboratorijskim uslovima, Petar Radišić, 17.03.2000.
 • Optimizacija uslova industrijske polimerizacije stiren-butadien karboksiliranih sistema, Jelena Božović, 27.12.1999.