Navigacija

D130 - Degradacija i stabilizacija polimera

Specifikacija predmeta
Naziv Degradacija i stabilizacija polimera
Akronim D130
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom nema Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Studenti su osposobljeni da samostalno sagledaju složenost i povezanost parametara koji utiču na pojavu degradacije polimernih materijala i da prepoznaju uslove pri kojima može da dođe do degradacije polimernog materijala i da predlože načine da se razgradnja izbegne. Studenti usvajaju znanja koja će im omogućiti da analiziraju i rešavaju složene probleme vezane za određivanje trajnosti pod uslovima primene.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su osposobljeni da samostalno izvode ispitivanja na osnovu kojih mogu da prate degradativne promene u polimernom materijalu. Studenti su osposobljeni za rad u timu i da na adekvatan način predstave rezultate svog rada.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Predmet obuhvata sve aspekte degradacije polimernih materijala (termičku, mehaničku, hemijsku, foto, radijacionu i biološku), mehanizam i kinetiku, kao i načine stabilisanja materijala. Razmatraju se primeri degradacije polimernih materijala koji se masovno koriste (poliolefini, polivinilhlorid, polistiren, polimetilmetakrilat, poliamidi, polietilenterftalat, i dr), uticaj dodataka na degradaciju polimera, metode kojima se može pratiti degradacija polimera, kao i mogućnosti projektovanja polimernog materijala sa željenim svojstvima stabilnosti.
   Sadržaj praktične nastave ;
   Literatura
   1. Wolfram Schnabel, Polymer Degradation - Principles and Applications, Hanser International, Berlin, 1981
   2. Norman Grassie, Gerald Scott, Polymer Degradation and Stabilisation, Cambridge University Press, 1985
   3. C.F. Cullis, M.M. Hirschler, The Combustion of Organic Polymers, Clarendon Press, Oxford, 1981
   4. J. Troitzch, Ed., International Plastics Flammability Handbook, Hanser, München, 1990
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Nastava se izvodi kroz predavanja i seminarski rad.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 70
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 30