Navigacija

14HPI418 - Prerada i reciklaža polimera

Specifikacija predmeta
Naziv Prerada i reciklaža polimera
Akronim 14HPI418
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom položen predmet Osnovi polimernog inženjerstva Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Sticanje osnovnih saznanja o odabiru adekvatnog postupka prerade pojedinih polimernih materijala. Sticanje znanja o specifičnim postupcima prerade. ; Osposobljavanje studenta da samostalno prepoznaje mogućnosti ponovne upotrebe polimera. ;
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su sposobni da predvide i procene vrstu i kapacitet opreme za preradu polimernih materijala. ; Studenti su u stanju da odaberu adekvatne tehnologije za reciklažu polimera. ; Studenti razvijaju sposobnost da kompetentno i organizovano pristupe rešavanju problema. Studenti stiču saznanja koja ih osposobljavaju za rad u realnim uslovima. ;
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave 1. Uvod. Značaj i obim prerade i reciklaže polimernih materijala u svetu i našoj zemlji. ; 2. Razmatranje svojstava polimera bitnih za njihovu preradu. Specifičnosti prerade pojedinih polimernih materijala. Pomoćne sirovine (aditivi, plastifikatori, punila). ; 3. Osnovni pojmovi prerade polimernih materijala. ; 4. Postupci prerade polimernih materijala. Mešanje. Kalandriranje. Laminiranje. Ekstruzija. Termoformiranje. Rotaciono livenje. Presovanje u kalupu. Injekciono brizganje. Reakciono injekciono brizganje. Duvanje šupljih tela. Proizvodnja polimernih pena. Proizvodnja papira. ; 5. Oblikovanje i proizvodnja kompozitnih polimernih materijala. Prerada polimernih blendi. ; 6. Principi reciklaže polimera. Klasifikacija postupaka reciklaže polimera. ; 7. Reciklaža poliolefina, poli(vinil hlorida), polistirena, poli(metil metakrilata), polikarbonata, ABS, poliamida, poli(etilen tereftalata). ; 8. Reciklaža pneumatika i drugih proizvoda od gume ; 9. Reciklaža papira i kartona. ; 10. Analiza životnog ciklusa polimernog proizvoda (life cycle assessment). ;
  Sadržaj praktične nastave 1. Sastavljanje receptura i doziranje dodataka ; 2. Proračun tehnoloških parametara ekstrudera i druge opreme ; 3. Modelovanje rada ekstrudera i druge opreme ; 4. Studija slučaja: Analiza životnog ciklusa odabranih polimernih proizvoda ;
  Literatura
  1. J.S. Veličković, I.G. Popović, »Prerada polimernih materijala«, interna skripta Katedre za OHT
  2. I.G. Popović, Reciklaža polimernih materijala, interna skripta Katedre za OHT
  3. Charles. A. Harper, Ed. “Handbook of Plastics, Elastomers & Composites”, 4th Edition, McGraw-Hill, 2002
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Nastava se izvodi kroz predavanja i računska vežbanja.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 60
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari