Navigacija

D156 - Otpadni organski proizvodi kao sekundarne sirovine

Specifikacija predmeta
Naziv Otpadni organski proizvodi kao sekundarne sirovine
Akronim D156
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da osposobi studente da samostalno prepoznaju mogućnosti ponovne upotrebe iskorišćenih proizvoda organske hemijske tehnologije. Studenti su sposobni da identifikuju koja organska jedinjenja su zagađivači životne sredine, a koja su pogodna za reciklažu.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su sposobni da analiziraju složene tehnologije reciklaže organskih proizvoda. Na osnovu analize problema, studenti su u stanju da odaberu adekvatne tehnologije za uklanjanje organskih zagađivača iz vodotokova i zemljišta. Studenti su osposobljeni za rad u timu i da na adekvatan način predstave rezultate svog rada.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Studenti se upoznaju sa mogućnostima ponovne upotrebe/reciklaže ili uklanjanja otpadnih proizvoda organske hemijske tehnologije: polimernih materijala, korišćenih ulja i maziva, rashladnih fluida, kao i organskih fluida koji dospevaju u zemljište i vodotokove akcidentnim situacijama. Identifikuju se najčešći organski zagađivači. Studenti se upoznaju sa mogućnostima iskorišćenja organskih sekundarnih sirovina i uklanjanja organskih zagađivača iz vode i zemljišta.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. N.K. Ostler Introduction to Environmental Technology, Prentice Hall, 1995
   2. A. Sequeira Jr., Lubricant Base Oil and Wax Processing, Texaco Inc., 1994
   3. C.P. Rader, S.D. Baldwin, D.D. Cornell, G.D. Sadler, R.F. Stockel, Eds., Plastics, Rubber and Paper Recycling: A Pragmatic Approach, ACS Symposium Series 609, ACS, Washington D.C., 1995
   4. Ivanka Popović, Reciklaža polimernih materijala, interna skripta , TMF, Beograd, 2006
   5. Mirjana Ristić, Milovan Vuković, Upravljanje čvrstim otpadom, Tehnički fakultet, Bor, 2006
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Predavanja, seminarski rad
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 50