Navigacija

14MIMA1 - Projektovanje polimerne ambalaže

Specifikacija predmeta
Naziv Projektovanje polimerne ambalaže
Akronim 14MIMA1
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom nema Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Sticanje saznanja o polimernim ambalažnim materijalima. Sticanje saznanja o načinu odabira adekvatnog polimernog ambalažnog materijala. Sticanje znanja o postupcima oblikovanja polimerne ambalaže.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su sposobni da odaberu adekvatan polimerni ambalažni materijal za zadatu primenu. Studenti su sposobni da odaberu odgovarajući postupak oblikovanja polimernog ambalažnog materijala. Studenti razvijaju sposobnost da kompetentno i organizovano pristupe rešavanju problema. Studenti stiču saznanja koja ih osposobljavaju za rad u realnim uslovima.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave 1. Uvod. Značaj i obim polimerne ambalaže u svetu i našoj zemlji. ; 2. Razmatranje svojstava polimera bitnih za primenu kao ambalaže (termička, mehanička, optička, barijerna). ; 3. Analiza prenosa mase u polimernoj ambalaži (interakcije, migracija, sorpcija, difuzija). ; 4. Pregled strukture i svojstava polimernih materijala koji se koriste u ambalaži. Termoplastični (poliolefini, vinilni, polikondenzacioni) i termoumrežavajući (polikondenzacioni) polimerni materijali. ; 5. Postupci oblikovanja polimerne ambalaže. Kalandriranje. Laminiranje. Ekstruzija. Koekstruzija. Ekstruzija i duvanje. Proizvodnja polimernog filma. Termoformiranje. Presovanje u kalupu. Injekciono brizganje. Reakciono injekciono brizganje. Duvanje šupljih tela. Postupci spajanja: lepljenje i zavarivanje. ; 6. Oblikovanje i proizvodnja multikomponentnih polimernih materijala. ;
   Sadržaj praktične nastave 1. Proračun tehnoloških parametara opreme za oblikovanje polimerne ambalaže ; 2. Modelovanje rada opreme za oblikovanje polimerne ambalaže ; 3. Identifikacija polimernih materijala ; 4. Analiza sirovina i finalnih proizvoda ;
   Literatura
   1. J.S. Veličković, I.G. Popović, »Prerada polimernih materijala«, interna skripta Katedre za OHT
   2. Charles. A. Harper, Ed. “Handbook of Plastics, Elastomers & Composites”, 4th Edition, McGraw-Hill, 2002
   3. H. Holik: Handbook of Paper and Board, WILEY-VCH, Weinheim, 2006.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3 1 1
   Metode izvođenja nastave Nastava se izvodi kroz predavanja, računska i eksperimentalna vežbanja.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava 10 Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi 40
   Seminari