Navigacija

14MIMA2 - Barijererna svojstva polimerne ambalaže

Specifikacija predmeta
Naziv Barijererna svojstva polimerne ambalaže
Akronim 14MIMA2
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom nema Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Sticanje naučnih znanja i veština za samostalna istraživanja i primenu najnovijih saznanja iz oblasti polimernih ambalažnih materijala i savremenih uslova pakovanja, upoznavanje sa barijernim svojstvima polimernih materijala i njihovih kombinacija, kao i upoznavanje studenata sa procesima na molekularnom nivou i njihovim korišćenjem za postizanje željenih svojstava ambalaže.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za uvođenje inovacija, osavremenjavanje, usavršavanje i poboljšanje svojstava polimerne ambalaže pakovanja. Primena znanja o barijernim svojstvima savremenih kombinacija ambalažnih materijala, vrsta i oblika ambalaže namenjenih za pakovanje različitih prehrambenih proizvoda uz primenu savremenih uslova pakovanja.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Rastvorljivost, difuzija i permeabilnost. Uticaj tipa polimera, uticaj tipa fluida, zavisnost ovih svojstava od dimenzija i forme uzorka. Koeficijenti rastvorljivosti i difuzije. Uticaj temperature i pritiska na navedena svojstva. ; Uticaj tipa prerade na barijerna svojstva. Postupci za dobijanje filmova i njihov uticaj na konačna svojstva polimernog filma. ; Primena u industtriji ambalaže. Barijerna svojstva polimerne ambalaže prema različitim penetrantima – gasovi, ulja, vodeni rastvori, organski rastvarači. Pakovanje hrane. Pakovanje u „inteligentne“ materijale. Pakovanje proivoda kućne hemije. Pakovanje ostalih materijala. ;
  Sadržaj praktične nastave Praktične i demonstracione vežbe u laboratorijama TMf, kao i obilazak industrijskih pogona koji se bave proizvodnjom ambalaže.
  Literatura
  1. 1. I. Vujković: Polimerna i kombinovana ambalaža, TF Novi Sad, 1997
  2. S. Ebnesajjad . Plastic Films in food Packaging: Materials, Technology and Application, Elsevier, Amsterdam, 2013
  3. D. Gupta, Diffusion Processes in Advanced Technological Materials, William Andrew, Norwich, NY, 2005
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave predavanja, praktična nastava
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 15 Pismeni ispit
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 45
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari