Navigacija

14D161 - Savremeni postupci prerade polimera

Specifikacija predmeta
Naziv Savremeni postupci prerade polimera
Akronim 14D161
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom nema Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa savremenim postupcima prerade polimera i mogućnostima modelovanja i simulacije postupaka prerade polimera.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje za vođenje, optimizovanje i projektovanje procesa prerade polimera i strukturiranje polimernih materijala. Razumevanje metodologije simulacije postupaka prerade polimera. Studenti stiču saznanja koja ih osposobljavaju za rad u realnim uslovima.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Postupci dobijanja složenih multiomponentnih polimernih proizvoda u širem smislu od klasičnog oblikovanja termoplastičnih polimera, elastomernih proizvoda i termoumrežavajućih polimera do modernih nano- i mikro-tehnologija proizvodnje polimernih kapsula, zrna i slično, sa hemijski- i biološki. aktivnim sadržajem, kao i polimernih kompozita i nanokompozita. ; Modelovanje i simulacija postupaka prerade polimera. ;
   Sadržaj praktične nastave ;
   Literatura
   1. J.S. Veličković, I.G. Popović, »Prerada polimernih materijala«, interna skripta Katedre za OHT
   2. S. Middleman, Fundamentals of Polymer Processing, McGraw-Hill, New York, 1977
   3. T. Osswald, J. Hernandez, Polymer Processing - Modeling and Simulation, Hanser Verlag, 2006
   4. Charles. A. Harper, Ed. “Handbook of Plastics, Elastomers & Composites”, 4th Edition, McGraw-Hill, 2002
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Nastava se izvodi kroz predavanja i seminarski rad.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 50