Navigacija

14MIMKM1 - Elastomeri

Specifikacija predmeta
Naziv Elastomeri
Akronim 14MIMKM1
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom nema Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa strukturom, svojstvima i mogućnostima primene elastomernih materijala. ; Povezivanje principa građe i dinamike polimernih mreža sa specifičnostima elastomerne strukture i praktičnim metodama izbora elastomernih materijala, ; formiranja kompozita i oblikovanja proizvoda od elastomera. ; Prikaz daljih mogućnosti razvoja materijala i novih materijala u ovoj oblasti ;
  Ishodi učenja (stečena znanja) Ovladavanje osnovnim principima i tehnikama za rad sa elastomernim materijalima. ; Poznavanje širokog spektra primene elastomera kao materijala. ; Osposobnjenost za projektovanje elastomernih materijala, posebno sastavljanje receptura za kaučukove smese i dizajniranje proizvoda od elastomera. ;
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod-priroda, mesto i značaj elastomernih materijala ; 1.Struktura i svojstva kaučuka i drugih osnovnih tipova elastomera ; 2.Struktura i svojstva elastomernih mreža ; 3. Reologija elastomernih materijala ; 4.Primena i metode izbora elastomernih materijala ; 5. Komponente receptura za proizvode od elastomera ;
  Sadržaj praktične nastave 1.Upoznavanje sa elastomernim sirovinama ; 2.Sastavljanje receptura za kaučukove smese ; 3. Priprema kaučukovih smesa ; 4.Umrežavanje kaučukovih smesa ; 5. Proračuni parametara umešavanja, vulkanizovanja i svojstava vulkanizata ;
  Literatura
  1. M.Plavšić, R.S. Popović, R.G. Popović, Elastomerni materijali, Naučna knjiga, Beograd 1995
  2. M.Plavšić, Zbirka zadataka iz tehnologije gume Katedra za OHT (interno izdanje) TMF, Beograd, 1985.
  3. J. Mark, B. Erman, C.M. Roland, Science and technology of rubber, Elsevir, Amsterdam 2013
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Nastava se izvodi kroz predavanja, računska i eksperimentalna vežbanja
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit
  Praktična nastava 15 Usmeni ispit 45
  Projekti
  Kolokvijumi 25
  Seminari 10