Navigacija

14IGI43 - Tehnologija papira, kartona i lepenke

Specifikacija predmeta
Naziv Tehnologija papira, kartona i lepenke
Akronim 14IGI43
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom položen predmet Polimerni materijali Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Sticanje znanja o papiru, kartonu i lepenci, njihovom dobijanju, tehnološkom procesu i fenomenima koji ih prate. Savladavanje celine tehnologije proizvodnje papira i njenih specifičnosti.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Student poznaje sastav i načine dobijanja papira, kartona i lepenke. Student razume osnovne tehnološke postupke, procese i opremu koji se koriste za dobijanje ovih materijala. Student poznaje svojstva i metode ispitivanja ovih materijala. Student stiče saznanja koja ga osposobljavaju za rad u realnim uslovima.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave 1. Uvod. Proivodnja i potrošnja papira i derivata u svetu i našoj zemlji; 2. Definicija i svojstva: Papir, karton i lepenka; 3. Sirovine za papir, karton i lepenku. Celuloza. Dodaci; 4. Voda u tehnologiji proizvodnje papira; 5. Tehnologija proizvodnje papira (priprema mase, konstantni deo, natočna korita, sitova partija, partija presa, sušna partija); 6. Kalandriranje (glačanje) papira. Namotavanje papira; 7. Dorada papira i kartona. Oplemenjivanje papira i kartona; 8. Vođenje i kontrolisanje tehnološkog procesa; 9. Mašine i uređaji za proizvodnju papira, kartona i lepenke; 10. Svojstva papira, kartona i lepenke i metode ispitivanja;
  Sadržaj praktične nastave 1. Proračun sastava sirovinske mešavine za dobijanje papira zadatog sastava i traženih osobina; 2. Materijalni i energetski bilans papir mašine; 3. Pravljenje listova na laboratorijskoj opremi;
  Literatura
  1. M. Krgović, O. Perviz: Grafički materijali, TMF, Beograd 2005.
  2. M. Krgović, D. Ošap, V. Konstatinović, O. Perviz, P. Uskoković: Ispitivanje grafičkih materijala, TMF, Beograd 2006.
  3. H. Holik: Handbook of Paper and Board, WILEY-VCH, Weinheim, 2006.
  4. Hhhh, Tehnologija papira, ....
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1 1
  Metode izvođenja nastave Nastava se izvodi kroz predavanja, računska i eksperimentalna vežbanja.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi 40
  Seminari