Navigacija

prof. dr Rada Pjanović

Vanredni profesor
Katedra za hemijsko inženjerstvo

TMF - velika zgrada, kancelarija 44

011/3303854
lokal 854
Naučna oblast Hemijsko inženjerstvo
Datum izbora u zvanje 16. maj 2016.

Predmeti

14MHFI9 14MHFI9 - Tehnološki postupci u farmaceutskom inženjerstvu
14HFI39 14HFI39 - Proračun i izbor bioreaktorskog sistema
D196 D196 - Specijalna poglavlja prenosa mase
ZP36 ZP36 - Operacije prenosa mase
ZP44 ZP44 - Stručna praksa
MKO MKO - Kontrolisano otpuštanje
MHIP6 MHIP6 - Bioreaktori
HFI411 HFI411 - Tehnološki postupci u farmaceutskom inženjerstvu

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Bibliografija

Radovi u časopisima

 1. Maja Marković, Pavle Spasojević, Sanja Šešlija, Ivanka Popović, Đorđe Veljović, Rada Pjanović i Vesna Panić, Casein-poly(methacrylic acid) hybrid soft networks with easy tunable properties, EUROPEAN POLYMER JOURNAL, 113, 2019, pp. 276-288; 10.1016/j.eurpolymj.2019.01.065
 2. Radoslava Pravilović, Bojana Balanč, Verica Đorđević, Nevenka Bošković-Vragolović, Branko Bugarski i Rada Pjanović, Diffusion of polyphenols from alginate, alginate/chitosan, and alginate/inulin particles, JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING, 42, 4, 2019, pp. e13043-e13043; https://doi.org/10.1111/jfpe.13043
 3. Radoslava Pravilović, Bojana Balanč, Kata Trifković, Verica Đorđević, Nevenka Bošković-Vragolović, Branko Bugarski i Rada Pjanović, Comparative effects of Span 20 and Span 40 on liposomes release properties, INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, 13, 12, 2017, pp. 20170339-20170339; 10.1515/ijfe-2017-0339
 4. Radoslava Pravilović, Vesna Radunović, Nevenka Bošković-Vragolović, Branko Bugarski i Rada Pjanović, The influence of membrane composition on the release of polyphenols from liposomes, HEMIJSKA INDUSTRIJA, 69, 4, 2015, pp. 347-353; doi: 10.2298/HEMIND140220060P
 5. Rada Pjanović, Radoslava Pravilović, Milana Šajber, Jelena Veljković-Giga, Nevenka Bošković-Vragolović i Srđan Pejanović, Diffusion of Lidocaine Hydrochloride From Lipid Microparticles, CHEMICAL INDUSTRY & CHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY, 15, 1, 2009, pp. 33-35
 6. Sava Velickovic, Melina Kalagasidis Krušić, Rada Pjanović, Nevenka Bošković-Vragolović, Peter Griffits i Ivanka Popović, The diffusion of water in poly(ditetrahydrofurfuryl itaconate), POLYMER, 46, 19, 2005, pp. 7982-7988

Radovi sa skupova

 1. Rada Pjanović, Radoslava Pravilović, Kristina Bankovic, Milan Milivojević, Danijela Seremet i Drazenka Komes, Nanoparticles Niosomes As A Vectors For Delivery Of Hydrophilic Compounds, 9th International Scientific Conference on Defensive Technologies: “OTEH 2020”, 2020, Nanoparticles Niosomes As A Vectors For Delivery Of Hydrophilic Compounds, pp. 513-517
 2. Rada Pjanović, Nevenka Bošković-Vragolović, Radoslava Pravilović, Radmila Garić-Grulović, Darko Jaćimovski, Branko Bugarski i Srđan Pejanović, Difuzija kofeina iz lipidozoma modifikovanih površinski aktivnim komponentama, 52. savetovanje Srpskog hemijskog društva, 2015
 3. Vesna Radunović, Radoslava Pravilović, Nevenka Bošković-Vragolović, Radmila Garić-Grulović, Branko Bugarski i Rada Pjanović, Uticaj sastava membrane na brzinu otpuštanja polifenola iz lipozoma, L savetovanje Srpskog hemijskog društva / 50th SCS Meeting, 2012
 4. Rada Pjanović, Radoslava Pravilović, Milana Šajber, Jelena Veljković-Giga, Nevenka Bošković-Vragolović i Srđan Pejanović, Difuzija lidokain-hidrohlorida iz lipidnih mikročestica, Naučno-stručni skup: Čistije tehnologije i novi materijali - put u održivi razvoj, 2008

Mentorstvo

Doktorske akademske studije

 • Kinetika oslobađanja slabo vodorastvornih aktivnih supstanci iz nosača na bazi poli(metakrilne kiseline), kazeina i lipozoma, Maja Marković, 11.09.2020.
 • Enzimska sinteza estara flavonoida i kontrolisano otpuštanje iz kozmetičkih formulacija, Ana Milivojević, 30.08.2019.

Master akademske studije

 • Mehanizam otpuštanja kofeina iz niozoma dispergovanih u emulzijama, Katarina Ćojbašić, 30.09.2020.
 • Optimizacija procesa inkapsulacije kofeina u niozome, Sanja Simikić, 30.09.2020.
 • Optimizacija uslova ekstrakcije trave Iva (Teucrium montanum I.), Dušan Kovčić, 30.09.2020.
 • Modelovanje kinetike otpuštanja kofeina iz hidrogelova i hidrogelova sa lipozomima, Jovana Pavlović, 30.09.2020.
 • Inkapsulacija kofeina u lipozome i niozome - uporedna analiza, Kristina Banković, 07.09.2020.
 • Uticaj koncentracije holesterola u membrani niozoma na brzinu difuzije aktivne komponente, Marija Aćamović, 30.09.2019.
 • Optimizacija sastava membrane niozoma, Milica Paunović, 30.09.2019.
 • Difuzija kompleksa kofein-nikotinamid iz niozoma dispergovanih u hidrogelu, Milica Nikolić, 30.09.2019.
 • Otpuštanje kompleksa nikotin-amid/kofein iz pH osetljivih hidrogelova poli(metakrilne kiseline) modifikovane proteinom i fosfolipidnim česticama, Mihajlo Jovanović, 18.07.2019.
 • Karakterizacija i inkapsulacija ekstrakta medicinske gljive Inonotus obliquus, Mića Tumara, 28.09.2018.
 • Uticaj koncentracije na efektivni koeficijent difuzije kompleksa kofein-nikotinamid iz lipozoma, Vera Velimirović, 28.09.2018.
 • Uticaj prisustva dimetil izosorbida na brzinu difuzije nistatina iz emulzija, Natalija Pantelić, 28.09.2018.
 • In vitro analiza transdermalne difuzije estara flavonoida, Anja Petrov, 28.09.2018.
 • Difuzija nistatina iz emulzija, Milan Stojanović, 28.09.2018.
 • In vitro analiza transdermalne difuzije estara vitamina C, Milica Veljković, 27.09.2018.
 • Otpuštanje kofeina iz lipozoma dispergovanih u hidrogelu, Milena Matović, 20.02.2017.
 • Kinetika otpuštanja kofeina iz konvencionalnih i PEG modifikovanih lipozoma dispergovanih u hidrogelu, Jelena Batinić, 30.09.2016.
 • Difuzija antibiotika ceftiofura iz smeše slobodnog i inkapsuliranog leka, Olivera Bojić, 30.09.2016.
 • Inkapsulacija antibiotika ceftiofura u lipozome i njegova difuzija, Dragica Janjić, 30.09.2016.
 • Difuzija kofeina iz emulzija tipa "gel u ulju", Kristina Đorđević, 27.09.2016.
 • Difuzija kofeina iz sistema lipozomi -alginat, Stefan Krsmanović, 29.09.2015.
 • Uticaj sastava membrane na difuziju polifenola iz lipidnih mikročestica, Marina Đuriš, 30.09.2014.
 • Ispitivanje stabilnosti višestrukih emulzija tipa voda-ulje-voda, Andrej Selaković, 30.09.2014.
 • Difuzija polifenola iz alginatnih čestica, Ana Koković, 30.09.2014.
 • Difuzija kofeina iz hidrogelova sa lipidnim mikročesticama, Jelena Vukosavljević, 30.09.2014.
 • Difuzija ceftiofura iz hidrogelova i lipidnih mikročestica, Miloš Kuzmanović, 30.09.2014.
 • Difuzija kofeina iz emulzija i hidrogelova, Filip Spasojević, 29.09.2014.
 • Kinetika oslobađanja polifenola iz hidrogelova metakrilne kiseline modifikovanih kazeinom, Maja Marković, 03.09.2013.
 • Ispitivanje stabilnosti emulzija sa citratnim emulgatorom, Tijana Marinković, 28.09.2012.
 • Brzina oslobađanja di-hidro kvercetina iz mikročestica dispergovanih u hidrogelu, Đina Veličković, 28.09.2012.
 • Ispitivanje uticaja polarnosti ulja na efikasnost aktivnih komponenti u emulzijama, Predrag Arsić, 28.09.2012.
 • Difuzija diklofenak natrijuma iz tableta sa produženim oslobađanjem, Maja Predrevac, 28.09.2012.

Osnovne akademske studije

 • Ekstrakcija matičnjaka (Mellissa officinalis) prirodnim eutektičkim smešama rastvarača, Miroslav Lazić, 29.09.2020.
 • Uticaj sastava membrane na brzinu otpuštanja nikotinamida iz niozoma, Jelena Šurbanović, 27.11.2019.
 • Transdermalna difuzija lidokain-hidrohlorida iz hidrogelova, Sanja Simikić, 30.09.2019.
 • Optimizacija uslova ekstrakcije biljaka iz reda kupusnjača (Brassicaceae), Dušan Kovčić, 30.09.2019.
 • Poređenje transdermalne difuzije hidrofilne i lipofilne aktivne komponente, Katarina Ćojbašić, 30.09.2019.
 • Kinetika otpuštanja kofeina iz konvencionalnih i PEG modifikovanih lipozoma dispergovanih u hidrogelu, Ana Andrić, 30.09.2019.
 • Difuzija lidokain-hidrohlorida iz hidrogelova i hidrogelova sa dimetil izosorbidom, Nevena Blagojević, 28.02.2019.
 • Uticaj pH vrednosti receptorskog fluida na brzinu otpuštanja sinigrina iz lipozoma, Dina Krcić, 28.09.2018.
 • In vitro ispitivanje otpuštanja sinigrina iz konvencionalnih lipozoma, Jovana Pavlović, 28.09.2018.
 • Difuzije lidokaina iz hidrogelova na bazi akril-tauratnih polimera, Milica Paunović, 27.09.2018.
 • Uticaj koncentracije na brzinu difuzije kompleksa kofein-nikotinamid iz hidrogela, Mihajlo Jovanović, 24.09.2018.
 • Modelovanje kinetike otpuštanja kofeina iz hidrogelova, Bojana Stanković, 05.04.2018.
 • Difuzija natrijum-fusidata iz emulzija sa tečnim kristalima, Milan Stojanović, 29.09.2017.
 • Uticaj viskoziteta hidrogela na brzinu difuzije lidokaina, Natalija Pantelić, 29.09.2017.
 • Difuzija kompleksa kofein-niacinamid iz lipozoma, Nikola Milošević, 29.09.2017.
 • Uticaj koncentracije kompleksa kofein-niacinamid na koeficijent difuzije iz lipozoma, Mića Tumara, 27.09.2017.
 • Difuzija kofeina iz lipozoma dispergovanih u hidrogelu, Stoja Lazarević, 30.09.2016.
 • Brzina difuzije kofeina iz lipozoma sa holesterolom, Nada Savić, 08.07.2016.
 • Difuzija kofeina iz PEG-modifikovanih lipozoma, Olivera Bojić, 30.09.2015.
 • Uticaj sastava membrane na difuziju kofeina iz lipozoma, Dragica Janjić, 30.09.2015.
 • Uticaj modifikacije membrane na difuziju kofeina iz lipidnih mikročestica, Jelena Batinić, 26.06.2015.
 • Emulzija tipa "gel u ulju" - priprema i testovi stabilnosti, Dušan Anđelković, 27.02.2015.
 • Uticaj modifikacije membrane lipidnih mikročestica na brzinu otpuštanja kofeina, Dajana Gagić, 30.09.2014.
 • Ispitivanje stabilnosti emulzija ulje u vodi sa strukturom tečnih kristala, Milena Matović, 29.09.2014.
 • Ispitivanje stabilnosti emulzija sa tečnim kristalima, Andrej Selaković, 30.09.2013.
 • Difuzija di-hidro kverectina iz lipidnih mikročestica, Miloš Kuzmanović, 30.09.2013.
 • Ispitivanje stabilnosti emulzija na bazi akril-tauratnog kopolimera, Filip Spasojević, 04.07.2013.
 • Difuzija polifenola iz modifikovanih fosfolipidnih mikročestica, Maja Marković, 13.07.2012.
 • Difuzija polifenola iz modifikovanih lipozoma dispergovanih u hidrogelu, Đina Veličković, 23.09.2011.

Osnovne studije

 • Uticaj veličine i oblika fosfolipidnih mikročestica na difuziju polifenola, Aleksandra Nestorović, 18.05.2012.