Navigacija

D196 - Specijalna poglavlja prenosa mase

Specifikacija predmeta
Naziv Specijalna poglavlja prenosa mase
Akronim D196
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Kursevi iz tehnoloških operacija na dodiplomskim studijama Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studente upozna sa savremenom postupcima razdvajanja komponenata višekomponentnih sistema, da im omogući da primene i sublimišu znanja stečena na dodiplomskim studijama i da i sa inženjerskog i sa naučnog aspekta prate razvoj struke i nauke u ovoj oblasti u svetu. Takođe studenti treba da nauče da stečena znanja primene na konkretnim primerima separacije u hemijskoj, farmaceutskoj i prehrambenoj industriji i zaštiti okoline.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Posle uspešnog savladavanja predmeta studenti su osposobljeni da samostalno osmisle raznovrsne separacione postupke, posebno u integrisanim sistemima u kojima se istovremeno odigravaju i hemijske reakcije i separacija proizvoda.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Apsorpcija praćena hemijskom reakcijom u tečnoj fazi. Katalizovani međufazni prenos. Nestacionarna difuzija. Difuzija u polimerima. Prenos mase u biološkim sistemima i medicini. Reaktivna hromatografija. Ekstrakcija i luženje kombinacijom rastvarača. Ekstraktantom impregnisane smole. Višekomponentna rektifikacija. Kristalizacija. Liofilizacija. Prenos mase u sistemima za kontrolisano otpuštanje. ;
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. Danckwerts, P.V., Gas-liquid reactions, McGraw-Hill, New York, 1978.
   2. Rousseau, R.W., Handbook of separation process technology, John Wiley $ sons, N.Y., 1987.
   3. Ganetsos, G., Barker, P.E. Preparative and production scale chromatography, New York, 1993
   4. Cussler, E.L., Diffusion – Mass Transfer in Fluid Systems, Cambridge University Press, Cambridge, 2009.
   5. Crank J. The mathematics of diffusion, 2nd Ed. Oxford University Press, London, 1975.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Predavanja, konsultacije.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 60
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 40