Navigacija

prof. dr Branko Bugarski

Redovni profesor
Katedra za hemijsko inženjerstvo

TMF - velika zgrada, kancelarija 321

011/3370472
Naučna oblast Hemijsko inženjerstvo
Datum izbora u zvanje 9. februar 2006.

Predmeti

14BBI485 14BBI485 - Projektovanje procesa u biohemijskom i farmaceutskom inženjerstvu
14MBIB13 14MBIB13 - Projektovanje procesa u biohemijskom i farmaceutskom inženjerstvu
14HFI38 14HFI38 - Osnovi farmaceutskog inženjerstva
14HFI39 14HFI39 - Proračun i izbor bioreaktorskog sistema
14HFI414 14HFI414 - Projektovanje procesa u biohemijskom i farmaceutskom inženjerstvu
14HFI48 14HFI48 - Projektovanje uređaja i aparata u farmaceutskoj industriji
14HHP49 14HHP49 - Separacioni procesi
D105BB D105BB - Fenomeni prenosa u biološkim sistemima
D151 D151 - Odabrana poglavlja projektovanja procesa u biohemijskom inženjerstvu
D192 D192 - Fizičko-hemijske osnove farmaceutskog inženjerstva
ZP42 ZP42 - Osnovi projektovanja
ZP44 ZP44 - Stručna praksa
IŽS412 IŽS412 - Separacioni procesi
MHIP6 MHIP6 - Bioreaktori
HHP412 HHP412 - Projektovanje procesa u hemijskom inženjerstvu

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Bibliografija

Radovi u časopisima

 1. Andrea Stefanović, Jelena Jovanović, Marina Dojčinović, Steva Lević, Viktor Nedović, Branko Bugarski i Zorica Knežević-Jugović, Effect of the Controlled High-Intensity Ultrasound on Improving Functionality and Structural Changes of Egg White Proteins, FOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY, 10, 7, 2017, pp. 1224-1239; 10.1007/s11947-017-1884-5
 2. Ivana Drvenica, Katarina Bukara, Vesna Ilić, Danijela Mišić, Borislav Vasić, Radoš Gajić, Verica Đorđević, Đorđe Veljović, Aleksandar Belić i Branko Bugarski, Biomembranes from slaughterhouse blood erythrocytes as prolonged release systems for dexamethasone sodium phosphate, BIOTECHNOLOGY PROGRESS, 32, 2016, pp. 1046-1055; 10.1002/btpr.2304
 3. Ivana Dimić, Ivana Cvijović-Alagić, Bernhard Volker, Anton Hohenwarter, Reinhard Pippan, Đorđe Veljović, Branko Bugarski i Marko Rakin, Microstructure and metallic ion release of pure titanium and Ti-13Nb-13Zr alloy processed by high pressure torsion, MATERIALS & DESIGN, 91, 2016, pp. 340-347; 10.1016/j.matdes.2015.11.088
 4. Kata Trifkovic, Nikola Milasinovic, Verica Đorđević, Gordana Zdunic, Melina Kalagasidis Krušić, Zorica Knežević-Jugović, Katarina Savikin, Viktor Nedovic i Branko Bugarski, Chitosan crosslinked microparticles with encapsulated polyphenols: Water sorption and release properties, JOURNAL OF BIOMATERIALS APPLICATIONS, 2015, pp. 618-631
 5. Ivana Pajić-Lijaković, Steva Lević, Miroslav Hadnađev, Zora Stevanović-Dajić, Radenko Radošević, Viktor Nedović i Branko Bugarski, Structural changes of Ca-alginate beads caused by immobilized yeast cell growth, BIOCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 103, 2015, pp. 32-38
 6. Ivana Pajić-Lijaković, Steva Lević, Viktor Nedović i Branko Bugarski, Biointerface dynamics - multi scale modeling considerations, COLLOIDS AND SURFACES B: BIOINTERFACES, 132, 2015, pp. 236-245
 7. Kata Trifkovic, Nikola Milasinovic, Verica Djordjevic, Melina Kalagasidis Krušić, Zorica Knežević-Jugović, Viktor Nedovic i Branko Bugarski, Chitosan microbeads for encapsulation of thyme (Thymus serpyllum L.) polyphenols, CARBOHYDRATE POLYMERS, 2014, pp. 901-907
 8. Steva Lević, Verica Đorđević, Nevenka Rajić, Milan Milivojević, Branko Bugarski i Viktor Nedović, Entrapment of ethyl vanillin in calcium alginate and calcium alginate/poly(vinyl alcohol) beads, CHEMICAL PAPERS-CHEMICKE ZVESTI, 67, 2, 2013, pp. 221-228
 9. Đorđe Stojaković, Branko Bugarski i Nevenka Rajić, A kinetic study of the release of vanillin encapsulated in Carnauba wax microcapsules, Journal of Food Engineering , 109, 3, 2012, pp. 640-642; doi:10.1016/j.jfoodeng.2011.11.022
 10. Jelena Milanović, V Manojlović, S Lević, Nevenka Rajić, V Nedović i Branko Bugarski, Microencapsulation of Flavors in Carnauba Wax, Sensors, 10, 1, 2010, pp. 901-9012; doi:10.3390/s100100901
 11. Verica Manojlović, Nevenka Rajić, Jasna Đonlagić, Viktor Nedović i Branko Bugarski, Application of Electrostatic Extrusion – Flavour Encapsulation and Controlled Release, SENSORS, 8, 3, 2008, pp. 1488-1496; 10.3390/s8031488

Mentorstvo

Doktorske akademske studije

 • Procena ekološke opravdanosti korišćenja brzorastuće biljke Miscanthus giganteus kao obnovljivog izvora energije upotrebom metode Ocene životnog ciklusa, Milica Perić, 05.06.2019.
 • Primena 7C2C5 monoklonskog antitela u razvoju ELISA testova za otkrivanje infekcije sa Trichinella spp. i izolaciju komponenti parazita koji nose imunodominantni epitop, Marija Gnjatović, 24.12.2018.
 • Biokompatibilnost i ponašanje u korozionoj sredini materijala na bazi titana za izradu dentalnih implanata, Ivana Damnjanović, 27.09.2018.
 • Optimizacija ekstrakcije i karakterizacija ekstrakta lista Urtica dioica L. za potrebe ispitivanja dozno-zavisnog odgovora u eksperimentalnoj hipertenziji, Una-Jovana Vajić, 18.09.2018.
 • Optimizacija procesa ekstrakcije herbe Thymus serpyllum L., biološke aktivnosti i inkapsulacija ekstrakata, Aleksandra Jovanović, 06.03.2018.
 • Sistemi sa kontrolisanim otpuštanjem lekova zasnovani na mezoporoznoj silici i eritrocitnim membranama, Katarina Bukara, 15.09.2017.
 • Hidrogelovi na bazi hitozana za kontrolisano otpuštanje polifenola, Kata Trifković, 27.02.2017.
 • Lipozomi i sistemi lipozomi-alginat za kontrolisano otpuštanje resveratrola, Bojana Balanč, 03.09.2016.
 • Procesno očuvane membrane eritrocita dobijene iz klanične krvi kao sistemi za produženo oslobađanje aktivnih supstanci, Ivana Kostić, 06.07.2015.

Master akademske studije

 • Mikročestice alginata i lipozomi kao sistem za produženo otpuštanje polifenola iz ekstrakta šipka (Rosa canina), Milica Trajković, 30.09.2019.
 • Ispitivanje biokompatibilnosti komercijalno čistog titana i legura titana korišćenjem matičnih ćelija, Ana Grujičić, 13.07.2015.
 • Optimizacija tehnologije dobijanja alginatnih mikročestica u cilju efikasnijeg kontrolisanog otpuštanja, Jovana Ilić, 28.09.2012.
 • Morfološka karakterizacija membrana eritrocita dobijenih kontrolisanom hemolizom, Zorka Đurić, 13.09.2011.

Osnovne akademske studije

 • Ispitivanje stabilnosti lipozoma dobijenih upotrebom komercijalne lipidne smeše kao nosača tokoferola, Tijana Marković, 30.09.2019.
 • Primena i karakterizacija mikročestica sa inkapsuliranim ekstraktom šafrana sprej-sušenih, Katarina Mirić, 24.09.2019.
 • Lipozomi dobijeni prolipozomnom metodom: uticaj izbora lipida i dodatka aktivne komponente na stabilnost, Milica Trajković, 24.09.2018.
 • Proizvodnja biodizela optimizacijom procesa dobijanja iz soje do sojine sačme, Marko Tasić, 28.02.2018.
 • Priprema vode za injekcije u farmaceutskoj industriji, Sanja Čubrilo, 29.09.2017.
 • Tehnološki postupci sterilizacije u farmaceutskoj industriji, Katarina Filipović, 29.09.2017.
 • Priprema prečišćene vode u farmaceutskoj industriji, Andrea Alija, 29.09.2017.
 • Membrane goveđih i svinjskih eritrocita iz klanične krvi kao potencijalni sistemi za produženo oslobađanje deksametazon-natrijum fosfata, Ana Grujičić, 16.07.2014.
 • Ispitivanje uticaja različitih rastvarača i vremena ekstrakcije na antioksidativnu aktivnost ekstrakata majčine dušice, Ana Koković, 30.09.2013.
 • Razvoj "FLOW-INJECTION" sistema sa hemiluminescencijom za određivanje aspartama u dijetetskim proizvodima, Jelena Radević, 30.09.2013.
 • Uticaj koncentracije alginata na raspodelu veličina čestica lipozomi-u-alginatu dobijenih metodom elektrostatičke ekstruzije, Marija Lazarević, 17.07.2013.
 • Metode inkapsulacije biljnih ekstrakata u alginatne mikročestice i njihova analiza mikroskopijom atomskih sila (AFM), Dragana Janković, 29.09.2011.
 • Metode pripreme i karakterizacije inkapsuliranih antioksidanasa u alginatne mikročestice, Jovana Ilić, 29.09.2011.
 • Karakterizacija čestica Karnauba voska primenom SEM i AFM tehnika, Predrag Arsić, 16.09.2011.
 • Inkapsulacija polifenolnih jedinjenja iz ekstrakta čaja u alginatne mikročestice, Radmila Filipović, 12.09.2011.
 • Optimizacija procesa regeneracije katjonsko-anjonskih jonoizmenjivačkih smola, Branislav Todić, 22.09.2010.
 • Izolovanje i dobijanje preparata za tretiranje anemije kod životinja, Zorka Đurić, 07.09.2010.
 • Inkapsulacija polifenolnog jedinjenja u alginatne čestice, Aleksandra Bogdanović, 16.07.2010.

Osnovne studije

 • Uticaj koncentracije alginata na otpuštanja resveratrola iz sistema lipozomi-alginat, Tanja Sretenović, 24.06.2013.
 • Primena matematičkih modela u cilju provere postrojenja stabilizacije benzina, Milan Milosavljević, 12.07.2012.
 • Uticaj radnih parametara na energetsku efikasnost pneumatskih reaktora sa spoljašnjom recirkulacijom, Mara Stanić, 12.07.2012.
 • Ispitivanje efikasnosti vezivanja jona bakra za dehidratisani kompozit alginat-klinoptilolit, Mihailo Panić, 30.09.2010.
 • Analiza različitih sistema za prečišćavanje bazenskih voda na bazi tehničkih i tehno-ekonomskih kriterijuma, Darko Provči, 27.09.2010.
 • Projektovanje trofaznog separatora u cilju razdvajanja prirodnog gasa od pratećeg kondenzata i vode u rafinerijskom postrojenju, Sanja Krstić, 16.07.2010.
 • Otpuštanje polifenolnih jedinjenja iz mikročestica sa inkapsulisanim ekstraktom čaja, Katarina Mirjanić, 21.06.2010.
 • Optimizacija tehnika imobilizacije u cilju kontrolisanog otpuštanja polifenola, Kata Trifković, 21.06.2010.
 • Analiza tehnološke i ekonomske opravdanosti koncepta za prečišćavanje otpadnih voda iz mlekare, Jelena Andrejić, 28.04.2010.
 • Inkapsulacija polifenolnog jedinjenja iz ekstrakta čaja u alginatne čestice, Bojana Isailović, 01.10.2009.
 • Dobijanje hemoglobina iz otpadne krvi, Ivana Vuković, 26.08.2009.
 • Upoređivanje hidrodinamičkih osobina trofaznih pneumatskih reaktora u zavisnosti od geometrijskih osobina, Agnieszka Truszkowska, 10.07.2009.
 • Simulacija postrojenja za atmosfersku destilaciju sirove nafte u odnosu na realan proces u cilju provere i poređenja materijalnog i energetskog bilansa, Jovana Ćirić, 08.06.2009.
 • Alkoholna fermentacija primenom ćelija kvasca imobilisanih u različitim nosačima, Jelena Gajić, 09.12.2008.
 • Inkapsulacija arome etil vanilina u vosku (Carnauba wax) upotrebom emulzifikacionih tehnika, Maja Papić, 27.10.2008.
 • Inkapsulacija arome u vosku ( Carnauba wax) upotrebom emulzifikacionih tehnika, Nada Dramićanin, 30.09.2008.
 • Dobijanje hemoglobina u membranskom reaktoru kontrolisanom hemolizom iz crvenih krvnih zrnaca, Branislav Obradović, 16.07.2008.
 • Ispitivanje mogućnosti dobijanja mikročestica za inkapsulaciju upotrebom voska (carnauba wax), Predrag Nikolić, 08.07.2008.
 • Merenje brzine cirkulacije tečnosti u pneumatskom reaktoru, Goran Milović, 15.05.2008.
 • Optimizacija i tehnoekonomski aspekti procesa dobijanja bioetanola iz obnovljivih izvora energije, Danijela Andrejić, 03.03.2008.
 • Optimizacija i tehnoekonomska opravdanost procesa dobijanja biodizela iz otpadnih masti i ulja, Marija Ječmenica, 27.02.2008.
 • Dobijanje mikročestica emulzifikacijom u cilju kontrolisanog otpuštanja aroma, Danijela Samardžić, 12.10.2007.
 • Dobijanje alginatnih čestica korišćenjem sprej tehnike, Bojana Cvijović, 29.09.2007.
 • Uvođenje novog preparata za tretiranje anemije u veterini u cilju testiranja tržišne tražnje, Tamara Šehić, 24.09.2007.
 • Proizvodnja alginatnih čestica metodom ultrazvuka, Božana Čolović, 18.01.2007.
 • Tehnološki i ekonomski kriterijumi uvođenja novog proizvoda za prevenciju anemije, Đorđe Avramović, 26.10.2006.
 • Primena različitih sprej tehnika za imobilizaciju lipaze u alginatu, Stojanka Petrušić , 29.09.2006.
 • Difuzija iz mikročestica sa kontrolisanim sastavom membrane, Milana Šajber, 27.09.2006.
 • Tehnološki i ekonomski aspekti primene hemskog gvožđa u veterini, Radomir Vukanić, 29.08.2006.
 • Matematički modeli rasta ćelija u imobilisanim sistemima, Zoran Todosijević, 10.07.2006.
 • Izdvajanje i prečišćavanje imunoglobulina optimizacijom procesa izdvajanja na jonoizmenjivačkoj koloni, Milica Tričković, 26.06.2006.
 • Ispitivanje mogućnosti imobilizacije ćelija u mikročestice od polivinil alkohola, Goran Matić, 23.06.2004.
 • Hidrodinamika trofaznih pneumatskih reaktora sa spoljašnjom cirkulacijom, Aleksandar Mrdaković, 06.02.2004.
 • Ispitivanje uticaja oblika pakovanog sloja tableta na oslobađanje acetisalne kiseline, Mirjana Širka, 09.04.2003.
 • 1spitivanje efikasnosti imobilizacije lipaze u polupropustljive mikrokapsule, Jelena Veljković, 07.02.2000.