Navigacija

prof. dr Milan Milivojević

Vanredni profesor
Katedra za hemijsko inženjerstvo

TMF - velika zgrada, kancelarija 34

011/3303768
lokal 768
Naučna oblast Hemijsko inženjerstvo
Datum izbora u zvanje 11. jul 2017.

Predmeti

14D017 14D017 - Projektovanje bioloških procesa prečišćavanja otpadnih voda
14MBIB13 14MBIB13 - Projektovanje procesa u biohemijskom i farmaceutskom inženjerstvu
14MZH10 14MZH10 - Odabrana poglavlja separacionih procesa
14HFI38 14HFI38 - Osnovi farmaceutskog inženjerstva
14HFI39 14HFI39 - Proračun i izbor bioreaktorskog sistema
14HHP49 14HHP49 - Separacioni procesi
ZP37 ZP37 - Hemijsko inženjerska laboratorija
ZP44 ZP44 - Stručna praksa
IŽS412 IŽS412 - Separacioni procesi
IŽS49 IŽS49 - Projektovanje opreme i procesa u inženjerstvu zaštite životne sredine

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Bibliografija

Radovi u časopisima

 1. Ivana Pajić-Lijaković i Milan Milivojević, Actin Cortex Rearrangement Caused by Coupling with the Lipid Bilayer-Modeling Considerations, JOURNAL OF MEMBRANE BIOLOGY, 248, 2, 2015, pp. 337-347
 2. Ivana Pajić-Lijaković i Milan Milivojević, Modeling analysis of the lipid bilayer-cytoskeleton coupling in erythrocyte membrane, BIOMECHANICS AND MODELING IN MECHANOBIOLOGY, 13, 5, 2015, pp. 1097-1104
 3. Steva Lević, Verica Đorđević, Nevenka Rajić, Milan Milivojević, Branko Bugarski i Viktor Nedović, Entrapment of ethyl vanillin in calcium alginate and calcium alginate/poly(vinyl alcohol) beads, CHEMICAL PAPERS-CHEMICKE ZVESTI, 67, 2, 2013, pp. 221-228

Radovi sa skupova

 1. Rada Pjanović, Radoslava Pravilović, Kristina Bankovic, Milan Milivojević, Danijela Seremet i Drazenka Komes, Nanoparticles Niosomes As A Vectors For Delivery Of Hydrophilic Compounds, 9th International Scientific Conference on Defensive Technologies: “OTEH 2020”, 2020, Nanoparticles Niosomes As A Vectors For Delivery Of Hydrophilic Compounds, pp. 513-517

Mentorstvo

Master akademske studije

 • Tehno-ekonomska analiza postrojenja za dobijanje biodizela, Stevan Vlahović, 30.09.2020.
 • Ispitivanje adsorpcije jona arsena(V) iz vodenih rastvora pomoću kompozitnih čestica prirodnih polimera i oksida metala, Janko Živanić, 30.09.2020.
 • Komparativna tehnoekonomska analiza primene procesa Bardenpho za obradu otpadnih voda iz domaćinstva, Sanja Anđelković, 30.09.2020.
 • Hidroliza galaktooligosaharida iz sojinog mleka pomoću α-galaktozidaze u pneumatskom reaktoru sa recirkulacijom, Filip Đurić, 30.09.2020.
 • Tehno-ekonomski aspekti primene modifikovanog postrojenja za obradu i prečišćavanje vode, Jelena Knežević, 30.09.2019.
 • Ispitivanje adsorpcije jona arsena(V) na kompozitnim česticama alginata sa imobilisanim česticama gvožđe oksida, Dina Krcić, 30.09.2019.
 • Hidroliza i transgalaktozilacija laktoze pomoću β - galaktozidaze u pneumatskom reaktoru sa unutrašnjom recirkulacijom, Maja Ignjatović, 30.09.2019.
 • Kontinualni proces hidrolize i transgalaktozilacije laktoze pomoću β- galaktozidaze u pneumatskom reaktoru sa recirkulacijom, Nataša Šavelić, 30.09.2019.
 • Hidroliza galaktooligosaharida iz sojinog mleka pomoću imobilisane α-galaktozidaze u pneumatskom reaktoru sa unutrašnjom recirkulacijom, Goran Kocić, 12.09.2019.
 • Optimizacija procesa pripreme biokompozita za adsorpciju jona nikla, Borislav Savovski, 28.09.2018.
 • Optimizacija sastava biokompozita za adsorpciju jona nikla, Đurica Katnić, 29.09.2017.
 • Optimizacija procesa imobilizacije alkalaze na česticama biopolimera za hidrolizu proteina, Svetlana Ilić, 29.09.2017.
 • Optimizacija procesa adsorpcije fluoridnih jona na modifikovanim biopolimernim česticama geliranim trovalentnim jonima aluminijuma, Ivan Antanasković, 29.09.2017.
 • Ispitivanje uticaja stepena hidratacije alginatnih čestica i biokompozita na bazi alginata i konopljinog vlakna na proces adsorpcija jona olova, Nikola Milosavljević, 07.07.2017.
 • Ispitivanje efikasnosti geliranih čestica alginata i pektina za uklanjanje jona nikla biosorpcijom, Ivana Andrejić, 07.07.2017.
 • Optimizacija procesa adsorpcije fluoridnih jona na alginatnim česticama geliranim trovalentnim jonima aluminijuma, Marija Jocić, 30.09.2016.
 • Optimizacija procesa imobilizacije alkalaze na alginatnim česticama dobijenim procesom elektrostatičke ekstruzije, Dušica Jocić, 30.09.2016.
 • Minimalna brzina gasa i/ili tečnosti za recirkulaciju čestica u trofaznom pneumatskom reaktoru sa spoljašnjom recirkulacijom, Danijela Stanišić, 13.02.2014.

Osnovne akademske studije

 • Ispitivanje uticaja koncentracije fluoridnih jona na kinetiku adsorpcije fluorida kompozitnim adsorbentima, Ninoslava Lomić, 30.09.2020.
 • Primena pneumatskog reaktora sa recirkulacijom za sintezu fruktooligosaharida iz saharoze pomoću imobilisane fruktoziltransferaze, Jovana Radojević, 30.09.2020.
 • Ispitivanje uticaja količine kompozitnog adsorbenta na uklanjanje fluoridnih jona iz vodenih rastvora, Kristina Vučković, 30.09.2020.
 • Ispitivanje adsorpcije fluoridnih jona na kompozitima prirodnog polimera i hidroksiapatita, Mladen Pejić, 30.09.2020.
 • Ispitivanje adsorpcionih karakteristika kompozitnih čestica za uklanjanje fluoridnih jona iz vodenih rastvora, Miloš Mijatović, 30.09.2020.
 • Poređenje rezultata hidrolize galaktooligosaharida iz sojinog mleka imobilisanom α-galaktozidazom u pneumatskim reaktorima sa unutrašnjom recirkulacijom, Duda Salihović, 18.09.2020.
 • Ispitivanje adsorpcije jona arsena(V) na kompozitnim česticama alginata i oksida metala, Jana Vujović, 10.07.2020.
 • Ispitivanje uticaja prisustva antipenušavca na proces hidrolize galaktooligosaharida iz sojinog mleka pomoću imobilisane α-galaktozidaze u pneumatskom reaktoru sa unutrašnjom recirkulacijom, Katarina Đurić, 24.12.2019.
 • Ispitivanje adsorpcije jona arsena(V) na kompozitnim česticama dobijenih kombinovanjem prirodnih polimera i metalnih oksida, Nikša Relić, 27.09.2019.
 • Optimizacija sastava kompozitnih čestica dobijenih od prirodnih polimera i metalnih oksida za adsorpciju jona hroma (VI), Jelena Drčelić, 12.07.2019.
 • Optimizacija sastava kompozitnih čestica dobijenih od prirodnih polimera i metalnih oksida za adsorpciju jona arsena (V), Janko Živanić, 12.07.2019.
 • Optimizacija parametara sušenja raspršivanjem koncentrovanih rastvora surutke, Luka Stević, 12.07.2019.
 • Hidroliza galaktooligosaharida iz sojinog mleka pomoću imobilisane α-galaktozidaze u pneumatskom reaktoru sa unutrašnjom recirkulacijom, Stefan Ignjatović, 28.09.2018.
 • Upotreba pneumatskog reaktora sa unutrašnjom recirkulacijom za hidrolizu galaktooligosaharida iz sojinog mleka pomoću imobilisane α-galaktozidaze, Nataša Šavelić, 28.09.2018.
 • Transgalaktolizacija laktoze pomoću imobilisane β - galaktozidaze u pneumatskom reaktoru sa spoljašnjom recirkulacijom, Maja Ignjatović, 28.09.2018.
 • Poređenje osnovnih fizičko-hemijskih parametara voda za piće sa različitih lokaliteta na teritoriji Srbije, Marija Korkut, 07.09.2018.
 • Komparativna tehno-ekonomska analiza postrojenja za obradu komunalnih otpadnih voda, Nemanja Milojević, 31.08.2018.
 • Primena pneumatskog reaktora sa recirkulacijom za transgalaktolizaciju i hidrolizu laktoze pomoću β - galaktozidaze, Jelena Lazarević, 28.02.2018.
 • Optimizacija odnosa alginata i konopljinog vlakna u biokompozitu za adsorpciju jona nikla, Borislav Savovski, 30.09.2017.
 • Optimizacija odnosa alginata i konopljinog vlakna u biokompozitu za adsorpciju jona cinka, Aleksandar Sebić, 30.09.2017.
 • Ispitivanje uticaja vrste gelirajućeg jona na adsorpciju jona kadmijuma na gel česticama alginata, Ivana Lazić, 07.07.2017.
 • Optimizacija odnosa alginata i konopljinog vlakna u biokompozitu za adsorpciju jona olova, Anja Rotar, 07.07.2017.
 • Optimizacija procesa dobijanja mikročestica kalcijum-alginata ultrasoničnim raspršivanjem sa stanovišta koncentracije rastvora natrijum-alginata, Jovanka Kovačina, 28.02.2017.
 • Određivanje eksperimentalnih vrednosti mesnih otpora kolena u zavisnosti od režima i brzine strujanja, Jelena Knežević, 30.09.2016.
 • Optimizacija procesa dobijanja mikročestica kalcijum-alginata ultrasoničnim raspršivanjem sa stanovišta temperature vazduha, Svetlana Ilić, 30.09.2016.
 • Provera tačnosti i opsega pouzdanosti korelacija za predviđanje koeficijenata difuzije nekih para organskih rastvarača u vodi, Jelena Ivanović, 26.02.2016.
 • Tehnoekonomska analiza procesa dobijanja penicilina G, Aleksandra Popović, 25.02.2016.
 • Provera tačnosti i opsega pouzdanosti korelacija za predviđanje koeficijenata difuzije nekih organskih para u binarnim gasovitim sistemima, Jovana Miladinović, 30.09.2015.
 • Provera tačnosti i opsega pouzdanosti korelacija za predviđanje koeficijenata difuzije nekih gasova u tečnostima, Ivana Andrejić, 30.09.2015.
 • Komparativna tehnoekonomska analiza procesa dobijanja vode za injekcije, Ivana Lojanica, 30.09.2015.
 • Provera tačnosti i opsega pouzdanosti korelacija za predviđanje koeficijenata difuzije u binarnim gasovitim sistemima, Marija Jocić, 18.09.2015.
 • Određivanje mesnih otpora ventila metodom Hooper-a pri različitim režimima strujanja tečnosti, Tijana Veličković, 30.09.2014.
 • Uticaj visine tečnosti i udela čestica u pneumatskom reaktoru sa unutrašnjom recirkulacijom na brzinu tečnosti i udeo gasa, Dušica Jocić, 30.09.2014.
 • Određivanje mesnih otpora kolena metodom Hooper-a pri različitim režimima strujanja tečnosti, Eva Devrnja, 30.09.2014.
 • Određivanje mesnih otpora T-spojeva, ulaza i izlaza iz cevi metodom Hooper-a pri različitim režimima strujanja tečnosti, Ivanka Mihailović, 30.09.2014.

Osnovne studije

 • Primena procesa oksidacije mangana i gvožđa hlordioksidom za prečišćavanje podzemnih voda, Sanja Milutinović, 09.07.2015.
 • Simulacija dela postrojenja za proizvodnju vodonika iz prirodnog gasa ili TNG-a, Marijana Andrić, 30.09.2014.