Navigacija

IŽS412 - Separacioni procesi

Specifikacija predmeta
Naziv Separacioni procesi
Akronim IŽS412
Studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Operacije prenosa mase Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studenta upozna sa izborom i primenom tradicionalnih i savremenih postupaka razdvajanja komponenata višekomponentnih sistema, da ga nauči da praktično primeni znanja stečena na ranijim godinama studija i osposobi da pravilno odabere pojedine postupke u okviru izgradnje optimalnog procesa odvajanja i da sa inženjerskog aspekta prati razvoj struke u ovoj oblasti u svetu.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Student je obučen da stečena znanja u okviru ovog predmeta primene na različitim primerima separacije u hemijskoj, farmaceutskoj, biotehnološkoj i prehrambenoj industriji kao i u zaštiti okoline i sposoban da samostalno izvrši proračun i izbor separacionih procesa i uređaja neophodnih u određenom tehnološkom postupku.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave SEGREGACIJA FAZA – Osnovni principi razdvajanja faza. ; MEHANIČKI SEPARACIONI PROCESI – Uređaji za mehaničko odvajanje faza (Rotacioni filteri, Centrifuge). RAVNOTEŽNI SEPARACIONI PROCESI – Ravnoteža faza, Uređaji za prenos mase sistema gas-tečnost sa slobodnom kontaktnom površinom, sa barbotažom mehurova gasa i raspršavanjem tečnosti u kapi (Uređaji za Destilaciju i Absorpciju), Uređaji za Ekstrakciju, Luženje, Adsorpciju, Jonsku izmenu, Hromatografiju, Kristalizaciju, Sušenje. ; BRZINSKI SEPARACIONI PROCESI – Membranske separacije, (Uređaji za Mikro i Ultrafiltraciju, Reversnu osmozu, Dijalizu), Separacije u električnom polju (Uređaji za Elektrodijalizu i Elektroforezu). ; IZBOR SEPARACIONOG PROCESA – Osnovni principi za izbor i redosled pojedinih uređaja pri formiranju optimalnog procesa odvajanja. ; ; ;
  Sadržaj praktične nastave U okviru računskih vežbi izrađuju se primeri proračuna radi izbora pojedine tipske i proračuna za projektovanje namenske opreme za mehaničke, ravnotežne i brzinske procese odvajanja. Vrši se proračun uređaja za Filtraciju, Centrifugiranje, Destilaciju, Absopciju, Adsorpciju, Ultra i Mikro Filtraciu, Reversnu Osmozu, Elektro Dijalizu, Dijalizu, Jonsku, Gel i Afinitivnu Hromatografiju.
  Literatura
  1. Separacioni procesi, Srđan Pejanović, Akademska Misao, 2009
  2. Bioprocesno inženjerstvo, Milan Milivojević, Verica Đorđević, Branko Bugarski, Viktor Nedović, 2013
  3. Handbook of Separation process technology, Ronald Rousseau, John Willey and Sons,1987
  4. Coulson and Richardson’s CHEMICAL ENGINEERING VOLUME 2, FIFTH EDITION, Butterworth Heinemann, 2002.
  5. SEPARATION PROCESS PRINCIPLES, Chemical and Biochemical Operations, THIRD EDITION, J. D. Seader, Ernest J. Henley, D. Keith Roper, John Wiley & Sons, Inc., 2011
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2 0
  Metode izvođenja nastave Predavanja se izvode na tabli i uz pomoć prezentacije na video bimu uz aktivno učešće studenata, računske vežbe se izvode na tabli a vežbe u računskom centru na računaru uz aktivno učešće studenata; Dva kolokvijuma u toku semestra omogućavaju proveru znanja studenata iz praktičnog dela nastave (vežbi).
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi 40
  Seminari