Navigacija

14MBIB13 - Projektovanje procesa u biohemijskom i farmaceutskom inženjerstvu

Specifikacija predmeta
Naziv Projektovanje procesa u biohemijskom i farmaceutskom inženjerstvu
Akronim 14MBIB13
Studijski program Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Fizička hemija Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovama projektovanja procesa, procesnim šemama, izvorima informacija za projektovanje uređaja i procesa (tipska i namenska oprema), formiranjem meterijalnih, energetskih i ekonomskih bilansa na nivou pojedinačnih uređaja kao i na nivou kompletnog procesa. Projektovanje CIP i SIP, metodologija izbora operacija i opreme unutar procesa (oprema za procese pripreme, konverzije i proces odvajanja). Upoznavanje sa primenom programskog paketa Super Pro Designer za projektovanje procesa na realnim primerima (proifzvodnja vode za injekcije, dobijanje intermedijara u farmaceutskoj industriji, prizvodnja proteina). Posebna pažnja je posvećena izboru opreme i prateće infrastrukture u sterilnim uslovima. ; ;
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za izbor odgovarajuće opreme, pojedinih opreacija i proračun procesa koji obuhvata, izradu projektnih šema, tumačenje materijanih i energentnih bilansa kao tehnoekonomska analiza procesa. Osposobljavanje za korišćenje programskog paketa Super Pro Designer za projektovanje. Upoznavanjem sa timskim radom studenti sagledavaju ulogu i značaj rada pojedinca u inženjerskom timu. Osposobljavanje studenata za prezentaciju projekta u power pointu. ;
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Projetovanje procesa, izvori informacija, procesni i P&I dijagrami, nivoi postrojenja upoznavanje sa tipskom i nameskom opremom. Projektovanje cevovoda, izbor ventila i pumpi, mešača, liofilizatora i blister uređaja u sterilni uslovima rada kao i klase vazduha (HEPA filteri) u zonama proizvodnje u industriji. Projektovanje CIP i SIP. Primena programskog paketa Super Pro Designer za izradu procesne dokumentacije. ; ;
  Sadržaj praktične nastave Proračunavanje dimenzija opreme (biorektori), separatori, uređaji za filtraciju (ultrafiltrcija, tangencijalna filtracija) , cevovoda za proticanje radnih procesnih fluida , izbor adekvatnih ventila i uređaja za finalno prečiščavanje (Membranski procesi i Hromatografija) za procese u industriji, izbor opreme za trasport fluida, za CIP i SIP, proračun pojedinih operacija korišćenjem programskog paketa Super Pro Designer, izrada procesnih šema i tehnoekonomska analize procesa.
  Literatura
  1. Bioprocesno inženjerstvo, M. Milivojević, V. Đorđević, B. Bugarski, V. Nedović, Akademska Misao 2013. ; ;
  2. Projektovanje procesa u Biotehnologiji i biohemijskom inžinjerstvu, B.Bugarski, 2006, Akademska misao.
  3. A. Hickey and D. Ganderton, Pharmaceutical Process Engineering,
  4. M. Levin, Pharmaceutical Process Scale-Up
  5. J. R. Couper, W. R. Penney , J. R. Fair, S. Walas Chemical Process Equipment, Second Edition: Selection and Design
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 3
  Metode izvođenja nastave Usmena predavanja, računski zadaci, primena programskih paketa, izrada projekta
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 40
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari