Navigacija

IŽS49 - Projektovanje opreme i procesa u inženjerstvu zaštite životne sredine

Specifikacija predmeta
Naziv Projektovanje opreme i procesa u inženjerstvu zaštite životne sredine
Akronim IŽS49
Studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Mehaničke i toplotne operacije, Operacije prenosa mase Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta 1. Upoznavanje studenata sa principima projektovanja i dimenzionisanja osnovnih uređaja i opreme u procesima prerade otpadnih gasova i voda; ; 2. Upoznavanje studenata sa metodologijom projektovanja uređaja i procesa uz upotrebu gotovih programskih paketa; ; 3. Osposobljavanje za samostalnu izradu dva tehnološka mini-projekta određenog dela procesa prerade otpadnih gasova odnosno voda; ; 4. Uvođenje timskog rada i timskog rešavanja projektnih zadataka. ;
  Ishodi učenja (stečena znanja) 1. Studenti su stekli znanje i sposobnost da dimenzionišu osnovne uređaje i koncipiraju tehnološku šemu procesa prerade otpadnih materija; ; 2. Studenti su stekli znanje za korišćenje programskog paketa SuperPro Designer® namenjenog za projektovanje u ekološkom, hemijskom i biohemijskom inženjerstvu; ; 3. Studenti su stekli uvid u industrijske razmere procesa; ; 4. Studenti su sagledali značaj rada pojedinca u inženjerskom timu. ;
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Nastavni program predmeta upoznaje studente sa principima projektovanja industrijskih procesa prečišćavanja otpadnih gasova i voda uz definisanje osnovne opreme, radnih uslova i projektnih parametara. Pri tome studenti koriste savremenu metodologiju projektovanja primenom programskog paketa SuperPro Designer. Nastavne jedinice: (i) prečišćavanje gasova: uklanjanje čestica iz gasnog toka (osnovni tipovi uređaja, projektovanje ciklona, vrećastih filtera, elektrostatičkih precipitatora i skrubera), uklanjanje gasovitih sastojaka (apsorpcija i principi projektovanja kolona sa punjenjem i adsorpcija); (ii) prečišćavanje otpadnih voda: predtretman i primarno prečišćavanje (principi projektovanja taložnika), sekundarno prečišćavanje (principi projektovanja procesa sa aktivnim muljem). ; ;
  Sadržaj praktične nastave U okviru vežbi izrađuju se primeri proračuna opreme uporedo na tabli i pomoću programskog paketa. kao i primeri projektovanja i simulacije rada određenih uređaja za prečišćavanje otpadnih gasova odnosno voda. Takođe, studenti dobijaju dva zadatka koji se sastoje iz projektovanja dela određenog procesa prečišćavanja otpadnih gasova odnosno voda uz primenu programskog paketa SuperPro Designer i izrađuju ih grupe od po 3 do 4 studenta. Pri tome se izrada projekta sastoji iz izbora i dimenzionisanja uređaja, izračunavanja materijalnih i energetskih bilanasa i izrade tehnološke šeme. Odbrana projekta je usmena.
  Literatura
  1. Materijal sa predavanja i vežbi
  2. Gaćeša S., Klašnja M., Tehnologija vode i otpadnih voda, Jugoslovensko udruženje pivara, Beograd, 1994.
  3. Raković A., Zagađivanje i prečišćavanje vazduha, Građevinska knjiga, Beograd, 1981.
  4. Joseph P. Reynolds, John S. Jeris, Louis Theodore, Handbook of Chemical and Environmental Engineering Calculations, John Wiley & Sons, Inc., New York, 2002.
  5. Frank R. Spellman, Nancy E., Whiting Environmental Engineer’s Mathematics Handbook, CRC Press, 2005.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2 0
  Metode izvođenja nastave Predavanja se izvode na tabli i uz pomoć prezentacije na video bimu uz aktivno učešće studenata, računske vežbe se izvode na tabli a vežbe u računskom centru na računaru uz aktivno učešće studenata; Izrada projekta dela postrojenja za prečišćavanje gasovitih i vodenih tokova.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 40
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari