Navigacija

14D017 - Projektovanje bioloških procesa prečišćavanja otpadnih voda

Specifikacija predmeta
Naziv Projektovanje bioloških procesa prečišćavanja otpadnih voda
Akronim 14D017
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Najmanje jedan predmet iz osnova projektovanja u inženjerstvu zaštite životne sredine ili srodnim oblastima Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studente upozna sa savremenom metodologijom projektovanja procesa na konkretnim primerima biološkog prečišćavanja otpadnih voda uz upotrebu specijalizovanog programskog paketa SuperPro Designer. Predmet uključuje samostalnu izradu idejno-tehnološkog projekta.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Posle uspešnog savladavanja predmeta studenti su: (i) stekli sposobnost da analiziraju složene probleme, osmisle i koncipciraju tehnološku šemu procesa prečišćavanja otpadnih voda uz dimenzionisanje osnovnih uređaja, (ii) ovladali primenom programskog paketa SuperPro Designer specijalizovanog za projektovanje procesa u zaštiti životne sredine, biohemijskom i farmaceutskom inženjerstvu, (iii) stekli komunikacione i socijalne kompetencije potrebne za rad u inženjerskom timu, (iv) stekli veštine komunikacije za jasno formulisanje i predstavljanje zadatka, načina rešavanja i rezultata rada.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Predmet upoznaje studente sa principima projektovanja osnovnih procesa biološkog prečišćavanja otpadnih voda uključujući sledeće nastavne jedinice predtretman i primerno prečišćavanje otpdnih voda: principi projektovanja taložnika; aerobni procesi: postupci sa aktivnim muljem, aerobne aerisane lagune, aerobni postupci biološke filtracije; anaerobni procesi prečišćavanja; procesi biološkog uklanjanja azota; obrada i odlaganje mulja: postupci ugušćavanja, stabilizacija u anaerobnim digestorima, postupci obezvodnjavanja. U okviru vežbi predviđena je izrada primera proračuna opreme kao i samostalna izrada idejno-tehnološkog projekta korišćenjem programskog paketa SuperPro Designer. ;
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. Lin S., Water and wastewater calculations manual, in Handbook of Environmental Engineering Calculations, C.C. Lee (ed.), McGraw-Hill, New York, 1999. ; ; ; ;
   2. Henry J.G., Heinke G.W., Environmental science and engineering, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1989 ; ;
   3. Eckenfelder W.W, Industrial water pollution control, McGraw-Hill, New York, 1989. ; ; ; ; ;
   4. Process design techniques for industrial waste treatment, AWARE, Inc, C.E. Adams and W.W. Eckenfelder, Jr. (eds.), Enviro Press, Nashville, 1974. ;
   5. David H. F. Liu, Bela G. Liptak, Environmental Enigineers Handbook, Second Edition, CRC Press, 1997. ;
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 1
   Metode izvođenja nastave Nastava uključuje predavanja, računske vežbe i vežbe projektovanja i simulacije procesa na računaru.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari