Navigacija

D151 - Odabrana poglavlja projektovanja procesa u biohemijskom inženjerstvu

Specifikacija predmeta
Naziv Odabrana poglavlja projektovanja procesa u biohemijskom inženjerstvu
Akronim D151
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Najmanje jedan predmet iz osnova projektovanja u biohemijskom inženjerstvu ili srodnim oblastima Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studente upozna sa savremenom metodologijom projektovanja procesa uz upotrebu specijalizovanih programskih paketa na realnim primerima industrijskih biohemijskih i farmaceutskih procesa. Predmet uključuje samostalnu izradu idejno-tehnološkog projekta.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Posle uspešnog savladavanja predmeta studenti su: (i) stekli sposobnost da analiziraju složene probleme, osmisle i koncipciraju tehnološku šemu biohemijskog i farmaceutskog procesa uz dimenzionisanje osnovnih uređaja, (ii) ovladali primenom programskih paketa SuperPro Designer i ChemCad specijalizovanih za projektovanje procesa u hemijskom, biohemijskom, farmaceutskom i ekološkom inženjerstvu, (iii) stekli komunikacione i socijalne kompetencije potrebne za rad u inženjerskom timu, (iv) stekli veštine komunikacije za jasno formulisanje i predstavljanje zadatka, načina rešavanja i rezultata rada.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Predmet upoznaje studente sa savremenom metodologijom projektovanja na realnim primerima procesa u biohemijskom i farmaceutskom inženjerstvu. Pri tome se studentima omogućava ovladavanje primenom dva specijalizovana programska paketa ChemCad i SuperPro Designer koji se koriste za projektovanje širokog spektra procesa u hemijskom, biohemijskom, farmaceutskom i ekološkom inženjerstvu. Odabrano je nekoliko složenih primera industrijskih procesa kao što je proizvodnja insulina, monoklonskih antitela i dr., koji su detaljno analizirani sa stanovišta izbora koncepcije, izbora i dimenzionisanja uređaja kao i sinteze, optimizacije i vođenja procesa uz simulaciju na računaru. U okviru predmeta predviđena je i samostalna izrada idejno-tehnološkog projekta uz korišćenje programskih paketa ;
  Sadržaj praktične nastave
  Literatura
  1. Basic Biotechnology, C. Ratledge and B. Kristiansen (eds), Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2001
  2. Bailey J.E., Ollis D.F., Biochemical Engineering Fundamentals, McGraw-Hill, New York, 1986 ;
  3. Blanch H.W., Clark D.S., Biochemical Engineering, Marcel Dekker Inc., New York, 1997 ; ;
  4. Shuler M.L., Kargi F., Bioprocess Engineering – Basic Concepts, Prentice Hall, 2001. ;
  5. Bugarski, B., Projektovanje uređaja i procesa u biotehnologiji i biohemijskom inženjerstvu, Akademska misao, Beograd, 2006. ;
  6. Bioprocesno Inzenjerstvo, M. Milivojevic, B. Bugarski, V. Djordjevic, V Nedovic, Akademska misao, Beograd, 2013. ; ;
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 1
  Metode izvođenja nastave Nastava uključuje predavanja, računske vežbe i vežbe projektovanja i simulacije procesa na računaru.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
  Praktična nastava Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari