Navigacija

MHIP6 - Bioreaktori

Specifikacija predmeta
Naziv Bioreaktori
Akronim MHIP6
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se student upozna sa upotrebom rekatora u osnovnim bioprocesima (enzimske i mikrobne fermentacije). Student nauči da na osnovu eksperimentalnih rezultata odredi kinetiku procesa i da proračuna potrebne zapremine i vremena zadržavanja u idelanim reaktorima. Student se upoznaje sa savremenijim vrstama bioreaktora i njihovom primenom.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Student se osposobavlja da odredi kinetiku enzimskih i mikrobnih fermentacija na osnovu eksperimentalnih podataka. Student nauči da proračuna idealni reaktor i da predloži optimalnu organizaciju više reaktora. Student stiče znanja o savremenim trendovima u ovoj oblasti (biorekatori za kulture tkiva i sl).
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Kinetika enzimskih procesa. Proračun šaržnog, idealnog cevnog i reaktora sa idealnim mešanjem za enzimske fermentacije. Kinetika kompetitivne i nekompetitivne inhibicije enzimskih procesa u idealnim reaktorima. ; Kinetika mikrobnih fermentacija. Proračun idealnih reaktora za kinetiku određenu supstratom i za kinetiku inhibicije proizvodom. Određivanje optimalnih uslova rada reaktora i organizacija više reaktora. ; Savremeni bioreaktori i njihova upotreba. ;
  Sadržaj praktične nastave Računske vežbe
  Literatura
  1. Bioprocesno inženjerstvo, M. Milivojević, V. Đorđević, B. Bugarski, V. Nedović, Akademska Misao 2013. ;
  2. Projektovanje procesa u biotehnologiji i biohemiskom inženjerstvu , B.Bugarski, Akademska misao, 2006.
  3. Octave Levenspiel, Chemical Reactor Omnibook, Oregon St Univ Bookstores, 1993
  4. Octave Levenspiel, Osnovi teorije i projektovanja hemijskih reaktora, TMF, Beograd, 1979.
  5. .
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2 0
  Metode izvođenja nastave Predavanja i računske vežbe, konsultacije.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 50
  Seminari 20