Navigacija

D105BB - Fenomeni prenosa u biološkim sistemima

Specifikacija predmeta
Naziv Fenomeni prenosa u biološkim sistemima
Akronim D105BB
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studente upozna sa fenomenima prenosa u biološkim sistemima i osposobi da ova znanja mehanizama prenosa količine kretanja, mase i toplote primene za rešavanje kompleksnih problema u ovim sistemima. Na taj način, studenti stiču znanja kako o biološkim procesima u živim organizmima tako i o primeni inženjerskih principa u analizi ovih procesa.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Po uspešnom savladavanju predmeta studenti su stekli: (i) sposobnost za razumevanje i analizu složenih procesa u biološkim sistemima kako na makro-nivou organizma i tkiva, tako i na mikro-nivou ćelije; (ii) veštine komunikacije za jasno formulisanje, predstavljanje i analizu problema u oblasti fenomena prenosa u biološkim sistemima; (iii) sposobnosti i znanja potrebna za rad i komunikaciju u multidisciplinarnom timu inženjera, biologa, farmaceuta i lekara.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Predmet upoznaje studente sa karakteristikama fenomena prenosa u biološkim sistemima koji po svojoj složenosti značajno prevazilaze čisto hemijsk-inženjerske sisteme. Osnovni koncepti prenosa količine kretanja, mase i toplote su primenjeni na biološke sisteme na makro nivou organizma i tkiva i na mikro nivou ćelije. Mehanizmi prenosa su prikazani polazeći od jednostavnijih primera (npr. reološko ponašanje krvi, difuzija kiseonika kroz krvnu plazmu) pa i do vrlo složenih (npr. strujanje krvi kroz arterije, aktivni transport kroz ćelijsku membranu) pri čemu su dati pristupi rešavanju i modelovanju ovih kompleksnih problema.
  Sadržaj praktične nastave Predmet uključuje i eksperimentalnu vežbu ispitivanja i analize reološkog ponašanja bioloških fluida.
  Literatura
  1. Obradovic, B., Fenomeni prenosa u biološkim sistemima, I deo, skripta
  2. Bugarski, B., Milivojević M., Nedović, V., Djordjević, V., Bioprocesno inženjerstvo, Akademska misao, Beograd, 2013.
  3. Truskey G.A., Yuan F., Katz D.F., Transport phenomena in biological systems: a textbook for biomedical engineers, Prentice Hall, 2004.
  4. Lightfoot E.N., Transport phenomena and living systems, John Wiley and Sons, New York, 1974
  5. Cherruault Y., Mathematical modelling in biomedicine, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, 1986.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1
  Metode izvođenja nastave Nastava uključuje predavanja i eksperimentalan rad u laboratoriji
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 30
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari