Navigacija

prof. dr Jasna Đonlagić

TMF - velika zgrada, kancelarija 111

011/3303621
011/3370728
lokal 621
Naučna oblast Hemija Makromolekula
Datum izbora u zvanje 1. oktobar 2017.

Predmeti

ZP111 ZP111 - Opšta hemija 2

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Bibliografija

Radovi u časopisima

 1. Marija Nikolić, Rada Petrović, Đorđe Veljović, Vladan Ćosović, Nadežda Stanković i Jasna Đonlagić, Effect of sepiolite organomodification on the performance of PCL/sepiolite nanocomposites, EUROPEAN POLYMER JOURNAL, 97, 2017, pp. 198-209; 10.1016/j.eurpolymj.2017.10.010
 2. Jelena Milenković, Jasna Hrenović, Ivana Goić-Barišić, Miloš Tomić, Nevenka Rajić i Jasna Đonlagić, Synergistic anti-biofouling effect of Ag-exchanged zeolite and D-Tyrosine on PVC composite against the clinical isolate of Acinetobacter baumannii, Biofouling, 30, 8, 2014, pp. 965-973
 3. Verica Manojlović, Nevenka Rajić, Jasna Đonlagić, Viktor Nedović i Branko Bugarski, Application of Electrostatic Extrusion – Flavour Encapsulation and Controlled Release, SENSORS, 8, 3, 2008, pp. 1488-1496; 10.3390/s8031488

Radovi sa skupova

 1. Verica Đorđević, Radoslava Pravilović, Nevenka Rajić, Jasna Đonlagić i Branko Bugarski, Encapsulation of a flavour compound in alginate microparticles, COST865 Spring Workshop on Bioencapsulation Sciencies to Applications, 2008

Mentorstvo

Doktorske akademske studije

 • Uticaj hemijske modifikacije glina na strukturu i svojstva njihovih epoksidnih nanokompozita, Miloš Tomić, 27.12.2017.
 • Sinteza, karakterizacija i primena biodegradabilnih blok kopolimera na bazi poli(ε-kaprolaktona) i poli(etilen-oksida), Marijana Ponjavić, 14.11.2017.
 • Sinteza, struktura i svojstva biodegradabilnih alifatskih poli(estar etara), Dragana Stamenić, 03.07.2014.

Master akademske studije

 • Sinteza razgranatih biodegradabilnih poli(ε-kaprolaktona) sa različitim brojem grana, Smiljana Stefanović, 30.09.2017.
 • Sinteza termički osetljivih hidrogelova na bazi poli(N-izopropilakrilamida) i hijaluronske kiseline umreženih nanoglinama, Ilinka Mirković, 29.08.2016.
 • Sinteza i karakterizacija asimetričnih poli(etilen-oksid)-poli(ε-kaprolakton) diblok kopolimera, Iva Babucić, 27.02.2015.
 • Sinteza i karakterizacija biodegradabilnih poli(ε-kaprolakton)-poli(etilen oksid)-poli(ε-kaprolakton) triblok kopolimera, Marijana Ponjavić, 30.09.2013.
 • Epoksidne smole ojačane modifikovanim glinama nanometarskih dimenzija, Miloš Tomić, 29.02.2012.

Osnovne akademske studije

 • Sinteza i karakterizacija razgranatih poli(ε-kaprolakton)-poli(etilen-oksid) blok kopolimera, Luka Milošević, 11.09.2017.
 • Izrada nanokompozita na bazi ε-kaprolaktina i organo-modifikovanih glina, Milan Mitev, 30.09.2016.
 • Izrada mikrosfera na bazi poli(ε-kaprolakton)-poli(etilen-oksid)-poli(ε-kaprolakton) triblok kopolimera za kontrolisano otpuštanje lekova, Helena Jelić, 30.09.2016.
 • Priprema i svojstva epoksidnih kompozita na bazi nanoglina, Milica Lovrić, 14.07.2016.
 • Sinteza i karakterizacija razgranatih biodegradabilnih poli(ε-kaprolaktona), Smiljana Stefanović, 30.09.2015.
 • Sinteza termički osetljivih hibridnih mikrogelova na bazi poli(N-izopropilakrilamida), Ilinka Mirković, 09.04.2013.

Osnovne studije

 • Primena poli(ε-kaprolaktona) i poli(etilen-oksid)-poli(ε-kaprolakton) diblok kopolimera u kontrolisanom otpuštanju lekova iz mikrosfera, Aleksandra Trifunović, 30.09.2016.
 • Sinteza mikročestice hidrogelova na bazi poli(N-izopropilakrilamida) inverznom suspenzionom polimerizacijom, Bojana Bursać, 16.02.2011.
 • Uticaj prisustva hidrofilnog poli(etilenoksida) na kontrolisano otpuštanje lekova iz mikrosfera poli(ε-kaprolaktona), Jasmina Arsić, 29.12.2010.
 • Uticaj strukture poroznih mikrosfera poli(ε - kaprolaktona )/poli(etilenoksida) na kontrolisano otpuštanje lekova, Ina Opalić, 23.04.2010.
 • Ugradnja fotohromnih boja u mikročestice hidrogelova na bazi hitozana i poli(N-izopropilakrilamida), Anica Lancuški, 05.02.2010.
 • Uticaj pH sredine na kontrolisano otpuštanje lekova iz mikrosfera poli(e-kaprolaktona), Marija Vinčić, 30.09.2009.
 • Priprema poroznih mikrosfera poli(e-kaprolaktona) za kontrolisano otpuštanje lekova, Aleksandar Đermanović, 02.04.2009.
 • Optimizacija uslova dobijanja poroznih mikrosfera poli ( butilen sukcinata ), Milica Spasojević, 26.09.2008.
 • Optimizacija uslova sinteze alifatskih poliestara modifikovanih poli(propilenoksidnim) segmentima, Marija Radoičić, 29.01.2007.
 • Sinteza i svojstva semi-interpretirajućih polimernih mreža na bazi poli(N-izopril akrilamida) i poli(vinilalkohola), Vesna Pavlović, 29.09.2006.
 • Sinteza i svojstva semi-interpretirajućih polimernih mreža na bazi poli(N-izopril akrilamida) i poli(N-vinilpirolidona), Pavle Spasojević, 29.09.2006.
 • Sinteza biodegradabilnih alifatskih kopoliestera ćilibarne i maleinske kiseline, Jelena Grčić, 10.03.2006.
 • Sinteza biodegradabilnih alifatskih poliestera sa različitim sadržajem mekih poli (propilenoksidnih) segmenata, Aleksandra Jelić, 03.02.2006.
 • Sinteza biodegradabilnih nezasićenih kopoliestara adipinske kiseline, Božidar Živković, 24.03.2004.
 • Optimizacija uslova sinteze termoplastičnih poli/estar/etar/butadiena/u rastvoru, Ivan Milenković, 24.01.2003.
 • Termogravimetrijska analiza kompozita polistiren/silicijum karbid/, Nela Golubović, 25.11.2002.
 • Sinteza i karakterizacija poli/estar/etara/modifikovanih ostacima fumarata, Saša Bondžić, 04.10.2002.