Navigacija

prof. dr Jelena Rogan

Vanredni profesor
Katedra za opštu i neorgansku hemiju

TMF - velika zgrada, kancelarija 116

011/3370-477
lokal 624
Naučna oblast Neorganska hemija
Datum izbora u zvanje 31. maj 2018.

Predmeti

14IIM39 14IIM39 - Osnovi hemije čvrstog stanja
D182 D182 - Hemija čvrstog stanja
DZ3 DZ3 - Struktura i reaktivnost neorganskih jedinjenja
ZP101 ZP101 - Opšta hemija 1
ZP111 ZP111 - Opšta hemija 2
MZH10 MZH10 - Hemija čvrstog stanja
MZH3 MZH3 - Viši kurs neorganske hemije
TET101 TET101 - Opšta hemija

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Bibliografija

Radovi u časopisima

 1. Aleksandra Dapčević, Dejan Poleti, Jelena Rogan, Aleksandar Radojković, Milan Radović i Goran Branković, A new electrolyte based on Tm3+-doped delta-Bi2O3-type phase with enhanced conductivity, SOLID STATE IONICS, 280, 2015, pp. 18-23; 10.1016/j.ssi.2015.08.004
 2. Dejan Poleti, Jelena Rogan, Marko Rodić i Lidija Radovanović, Mixed-ligand MnII and CuII complexes with alternating 2,2'-bipyrimidine and terephthalate bridges, ACTA CRYSTALLOGRAPHICA. SECTION C, CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS, C71, 2015, pp. 110-115; 10.1107/S2053229614028113
 3. Željka Kesić, Ivana Lukić, Dragana Brkić, Jelena Rogan, Miodrag Zdujić, Hui Liu i Dejan Skala, Mechanochemical preparation and characterization of CaO·ZnO used as catalyst for biodiesel synthesis, APPLIED CATALYSIS A: GENERAL, 427-428, 15, 2012, pp. 58-65

Mentorstvo

Doktorske akademske studije

 • Sinteza, struktura, karakterizacija i fotoelektrohemijska primena debelih slojeva pseudobrukita, Fe<sub>2</sub>TiO<sub>5</sub>, Zorka Vasiljević, 20.09.2019.
 • Kompleksi elemenata d-bloka sa aromatičnim O,O- i N,N-donorskim ligandima: sinteza, struktura, svojstva i primena, Lidija Radovanović, 04.09.2018.
 • Mehanizam i kinetika termički aktivirane razgradnje kompleksa prelaznih metala sa anjonima aromatičnih polikarboksilnih kiselina, Jelena Zdravković, 27.04.2018.
 • Sinteza i procesiranje nanostrukturnog titan(IV)-oksida za primenu u solarnim ćelijama sa fotoosetljivom bojom, Nikola Tasić, 30.08.2017.

Master akademske studije

 • Sinteza i karakterizacija δ-Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> faza dopiranih lutecijum(III)-jonima, Nikola Savić, 30.09.2015.

Osnovne akademske studije

 • Termoliza melitat-kompleksa kobalta(II) kao prekursora u oksidacionoj i inertnoj atmosferi za dobijanje nanomaterijala, Nataša Marjanović, 16.09.2020.
 • Sinteza i karakterizacija ternarnog kompleksa cinka sa anjonom melitne kiseline, Andrijana Vujić, 14.02.2019.
 • Sinteza i karakterizacija jedinjenja litijuma i kalijuma sa anjonima melitne kiseline, Tamara Matić, 29.09.2017.