Navigacija

14IIM39 - Osnovi hemije čvrstog stanja

Specifikacija predmeta
Naziv Osnovi hemije čvrstog stanja
Akronim 14IIM39
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Opšta hemija 1, Opšta hemija 2, Tehnička fizika 1, Tehnička fizika 2, Fizička hemija Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Sticanje osnovnih znanja u oblasti hemije čvrstog stanja, upoznavanje sa postupcima sinteze, kao i sa osnovnim metodama koje se koriste za karakterizaciju kristalnih materijala. Razmatranje fizičko-hemijskih svojstava koja su značajna za primenu kristalnih materijala, uključujući poluprovodnike, optoelektrične i piezoelektrične materijale. Sticanje osnovnih znanja o prikazivanju kristalne strukture materijala, kao i o uticaju elektronske konfiguracije, hemijskih veza i kristalne strukture na svojstva materijala. Izbor odgovarajućih metoda za ispitivanje svojstava kristalnih materijala.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Korišćenje teorijskih i praktičnih znanja o kristalnoj strukturi materijala za objašnjavanje fizičko-hemijskih svojstava koja su značajna za primenu različitih materijala. Sposobnost predlaganja optimalnog postupka za sintezu nekog kristalnog materijala i izbor odgovarajuće fizičko-hemijske metode za karakterizaciju materijala. Analiza eksperimentalnih rezultata i poređenje sa literaturnim podacima.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Kristalne strukture - osnovni pojmovi. Tipovi hemijskih veza u čvrstim supstancama. ; Osnove kristalografije i difrakcionih metoda. ; Metode ispitivanja čvrstih supstanci. ; Električna, magnetna i optička svojstva. ; Postupci sinteze čvrstih supstanci.
   Sadržaj praktične nastave Sinteza jednog kristalnog materijala. ; Termička analiza, ispitivanje magnetnih i strukturnih karakteristika. ; ; Seminarski rad ; Prikaz sinteze i karakterizacije jednog kristalnog materijala uz odgovarajući pregled literature i obradu eksperimentalnih podataka.
   Literatura
   1. A. R. West, Basic Solid State Chemistry, 2nd Ed, John Wiley & Sons, Chichester, 2000 (odabrana poglavlja).
   2. Interni materijal.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 1
   Metode izvođenja nastave predavanja i eksperimentalni rad
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava 10 Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 30