Navigacija

MZH10 - Hemija čvrstog stanja

Specifikacija predmeta
Naziv Hemija čvrstog stanja
Akronim MZH10
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Sticanje znanja u oblasti hemije čvrstog stanja o strukturi i svojstvima, polikristalnih i nanokristalnih materijala. Upoznavanje sa postupcima sinteze i metodama koje se koriste za karakterizaciju materijala. Razmatranje veze između strukture i fizičko-hemijskih svojstava koja su značajna za primenu materijala. Sticanje znanja o prikazivanju kristalne strukture materijala, kao i o uticaju elektronske konfiguracije, hemijskih veza i kristalne strukture na svojstva materijala. Izbor odgovarajućih metoda za ispitivanje svojstava kristalnih materijala.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Korišćenje teorijskih i praktičnih znanja o kristalnoj strukturi materijala za objašnjavanje fizičko-hemijskih svojstava koja su bitna za primenu tehnički značajnih materijala. Sposobnost predlaganja optimalnog postupka za sintezu nekog kristalnog materijala i izbor odgovarajuće metode za karakterizaciju materijala. Analiza eksperimentalnih rezultata i poređenje sa literaturnim podacima.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Simetrija i kristalne strukture - osnovni pojmovi. ; Tipovi hemijskih veza u čvrstim supstancama. ; Kristalografija i difrakcione metode. ; Metode ispitivanja čvrstih supstanci. ; Električna, magnetna i optička svojstva. ; Postupci sinteze čvrstih supstanci.
  Sadržaj praktične nastave Sinteza jednog kristalnog materijala. ; Strukturna analiza, termička analiza i ispitivanje magnetnih svojstava sintetisanog materijala. ; ; Seminarski rad ; Prikaz sinteze i karakterizacije jednog kristalnog materijala na osnovu pregleda literature.
  Literatura
  1. A. R. West, Basic Solid State Chemistry, 2nd edition, John Wiley & Sons, Chichester, 2000.
  2. L. E. Smart and E. A. Moore, Solid State Chemistry: An Introduction, Fourth Ed., Taylor & Francis, Boca Raton, 2005.
  3. Lj. Karanović, D. Poleti, Rendgenska strukturna analiza, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2003. (ISBN 86-17-10736-7)
  4. K. J. Klabunde, Nanoscale Materials in Chemistry, John Wiley & Sons, Inc., New York, 2001.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 0 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, eksperimentalni rad i seminarski rad.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 20