Navigacija

ZP101 - Opšta hemija 1

Specifikacija predmeta
Naziv Opšta hemija 1
Akronim ZP101
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 7.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Kurs je koncipiran tako da pruži fundamentalna znanja iz oblasti opšte hemije i da predstavlja osnovu za sve ostale kurseve hemije i hemijske tehnologije. Studenti se upoznaju sa osnovnim hemijskim pojmovima, strukturom atoma, tipovima hemijskih veza, građom jonskih i molekulskih jedinjenja, metala i legura. Takođe se upoznaju sa svojstvima disperznih sistema (rastvora) i osnovnim pojmovima iz hemijske kinetike.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Ovladavanje osnovnim hemijskim pojmovima i zakonitostima. Savladavanje hemijskih proračuna i osnovnih laboratorijskih operacija.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Materija i energija. Osnovni hemijski zakoni. Termohemija. ; Modeli atoma i Periodni sistem elemenata. Tipovi hemijske veze (Luisova koncepcija hemijske veze, jonska veza, kovalentna veza, metalna veza). Teorija valentne veze i geometrija molekula. Teorija molekulskih orbitala. Međumolekulske sile. ; Disperzni sistemi. Pravi rastvori. Rastvori čvrstih, tečnih i gasovitih supstanci u tečnostima. Koloidi. Brzina hemijske reakcije.
  Sadržaj praktične nastave Smeša. Relativna atomska masa i molarna masa. Stehiometrija. Rastvori elektrolita i jonske reakcije. Brzina hemijske reakcije. Termohemija. ; Gasni zakoni. Izračunavanja na osnovu hemijske formule i hemijskih jednačina (stehiometrija). Energetske promene pri hemijskim reakcijama. Rastvori. Osobine razblaženih rastvora.
  Literatura
  1. M. Dragojević, M. Popović, S. Stević, V. Šćepanović, Opšta hemija, I deo, TMF, Beograd, 1999.
  2. S. Grujić, A. Dapčević, S. Jevtić, M. Nikolić, J. Rogan, Opšta hemija I Praktikum, TMF, Beograd, 2011.
  3. M. Popović, D. Vasović, Lj. Bogunović, D. Poleti, O. Ćuković, Zbirka zadataka iz Opšte hemije, TMF, Beograd, 2003.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  4 0 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, eksperimentalne vežbe, kolokvijumi, testovi
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 40
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari