Navigacija

prof. dr Svetlana Grujić

Vanredni profesor
Katedra za opštu i neorgansku hemiju

TMF - velika zgrada, kancelarija 157

011/3303636
lokal 636
Naučna oblast Analitička hemija
Datum izbora u zvanje 26. novembar 2015.

Oblast interesovanja

Hemija životne sredine. Razvoj analitičkih metoda za praćenje zagađujućih materija u prirodnim i otpadnim vodama, sedimentima i hrani.

Predmeti

ZP101 ZP101 - Opšta hemija 1
ZP111 ZP111 - Opšta hemija 2
TET101 TET101 - Opšta hemija

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Širi spisak radova

Mentorstvo

Doktorske akademske studije

  • Određivanje tragova steroidnih hormona i sterola kao indikatora izvora zagađenja rečnih sedimenata metodom tečne hromatografije sa tandem masenom spektrometrijom, Ivana Matić Bujagić, 13.10.2016.

Master akademske studije

  • Optimizacija metode ekstrakcije odabranih lekova i pesticida iz rečnog sedimenta, Mladen Paunović, 03.07.2013.
  • Optimizacija pripreme uzorka rečnog sedimenta za analizu tragova humanih, životinjskih i biljnih sterola i hormona, Ivana Matić, 19.09.2012.

Osnovne akademske studije

  • Efikasnost uklanjanja steroidnih jedinjenja u postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda u Zucu, Sara Rvović, 30.09.2019.