Navigacija

MIZS02 - Hemija životne sredine

Specifikacija predmeta
Naziv Hemija životne sredine
Akronim MIZS02
Studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa hemijskim procesima u životnoj sredini: poreklom atmosfere i procesima u atmosferi, hidrosferi, litosferi i biosferi, sa najvažnijim zagađujućim supstancama i hemijskim reakcijama u kojima dolazi do transformacije zagađujućih supstanci, kao i sa principima „Zelene hemije“ kao preduslovom za ostvarivanja održivog razvoja. ;
  Ishodi učenja (stečena znanja) Sticanje znanja koja omogućavaju jedno šire razumevanje povezanosti između fizičkih i hemijskih zakonitosti i stanja u životnoj sredini, i na osnovu stečenih sposobnosti objašnjenje uzroka i predlaganje rešenja aktuelnih ekoloških problema.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod u Hemiju životne sredine; Poreklo Zemlje; Nastanak atmosfere, litosfere i hidrosfere; Nastanak života na planeti; Hemija i zagađenje atmosfere; Hemija i zagađenje litosfere (pemedijacija i fitoremedijacija); Hemija hidrosfere (kontinentalne vode, mora i okeani); Osnovni hemijski procesi koji utiču na fizičko-hemijska svojstva vode; Biološki procesi u vodama; Zagađenje teškim metalima; Proces kruženja najvažnijih jona; Globalne promene (Kruženje ugljenika. Kruženje sumpora. Perzistentni organski zagađivači); Principi „Zelene hemije“ i održivi razvoj. ;
  Sadržaj praktične nastave 1. Određivanje jonoizmenjivačkog kapaciteta zemljišta ; 2. Uklanjanje jona teških metala iz sintetičke otpadne vode pomoću adsorbenata na bazi prirodnih jedinjenja. ; 3. Izrada prezentacije na osnovu samostalnog pregleda literature. Prikaz nekog od aktuelnih ekoloških problema: uzrok nastanka, posledice i predlog/prikaz rešenja. ;
  Literatura
  1. P. Pfendt: Hemija životne sredine - 1. deo, Zavod za udžbenike Beograd, 2009.
  2. J.E. Andrews, P. Brimblecombe, T.D. Jickells, P.S. Liss and B.J. Reid, An Introduction to Environmental Chemistry, 2nd ed., Blackwell Publishing, Oxford, 2004.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 0 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, eksperimentalne vežbe, seminarski rad, testovi
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 40
  Praktična nastava 25 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 30