Navigacija

TET101 - Opšta hemija

Specifikacija predmeta
Naziv Opšta hemija
Akronim TET101
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 7.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Ovladavanje osnovnim hemijskim pojmovima i zakonitostima. Savladavanje hemijskih proračuna i osnovnih laboratorijskih operacija. Ovladavanje pojmovima hemijske ravnoteže. Upoznavanje sa osobinama hemijskih elemenata i njihovih jedinjenja na osnovu opštih zakonitosti, elektronske konfiguracije atoma i vrste veze između atoma. Upoznavanje zajedničkih osobina elemenata prema njihovom položaju u Periodnom sistemu elemenata.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Korišćenje teorijskih i praktičnih stručnih znanja o osnovnim hemijskim pojmovima i zakonitostima. Primenjivanje hemijskih proračuna koje uključuje kritičko razumevanje i povezivanje teorije i eksperimenata. Integracija znanja stečenih proučavanjem svojstava elemenata i njihovih jedinjenja prema položaju u Periodnom sistemu elemenata.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Osnovni hemijski zakoni. Periodni sistem elemenata. Tipovi hemijske veze ; (jonska veza, kovalentna veza, metalna veza). Termohemija. Međumolekulske sile. ; Disperzni sistemi. Pravi rastvori. Koloidi. Brzina hemijske reakcije. ; Osnovi hemijske ravnoteže. Ravnoteža u homogenim sistemima. ; Ravnoteža u rastvorima elektrolita: kiseline, baze i soli. ; Ravnoteža u heterogenim sistemima. Reakcije oksidacije i redukcije. ; Proučavanje svojstava elemenata i njihovih jedinjenja u zavisnosti od položaja u Periodnom sistemu.
  Sadržaj praktične nastave Smeša. Relativna atomska masa i molarna masa. Stehiometrija. Gasni zakoni. Rastvori. Elektroliti i reakcije jonske izmene. Koloidi. ; Hemijska ravnoteža u homogenim sistemima. Kiseline, baze, soli. ; Proizvod rastvorljivosti. ; Upoznavanje svojstava nekih važnijih elemenata i njihovih jedinjenja.
  Literatura
  1. M. Dragojević, M. Popović, S. Stević, V. Šćepanović, Opšta hemija, I deo, TMF, Beograd, 1999.
  2. D. Poleti, Opšta hemija, II deo, Hemija elemenata, TMF, Beograd, 2011.
  3. S. Grujić, A. Dapčević, S. Jevtić, M. Nikolić, J. Rogan, Opšta hemija I Praktikum, TMF, Beograd, 2011.
  4. S. Grujić, A. Dapčević, S. Jevtić, M. Nikolić, J. Rogan, Opšta hemija II Praktikum, TMF, Beograd, 2013.
  5. M. Popović, D. Vasović, Lj. Bogunović, D. Poleti, O. Ćuković, Zbirka zadataka iz Opšte hemije, TMF, Beograd, 2003.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 0 2
  Metode izvođenja nastave predavanja, eksperimentalne vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 40
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari