Navigacija

prof. dr Marija Nikolić

Vanredni profesor
Katedra za opštu i neorgansku hemiju

TMF - velika zgrada, kancelarija 156a

011/3303804
lokal 621
Naučna oblast Hemija Makromolekula
Datum izbora u zvanje 26. novembar 2020.

Predmeti

14D114 14D114 - Reologija polimera
14MZH14 14MZH14 - Hemija makromolekula
14MIMBPM 14MIMBPM - Biodegradabilni polimerni materijali
14MIMF19 14MIMF19 - Sinteza funkcionalnih polimera
14MNNT 14MNNT - Nanomaterijali i nanotehnologije
14MHPI10 14MHPI10 - Funkcionalni i nanostrukturni polimeri
D163 D163 - Principi sinteze polimera
ZP101 ZP101 - Opšta hemija 1
ZP111 ZP111 - Opšta hemija 2
MIMP1 MIMP1 - Reologija polimera
MTET22 MTET22 - Reologija polimera
TET101 TET101 - Opšta hemija
HPI39 HPI39 - Hemija makromolekula
HPI410 HPI410 - Reologija polimera

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Bibliografija

Radovi u časopisima

 1. Marija Nikolić, Rada Petrović, Đorđe Veljović, Vladan Ćosović, Nadežda Stanković i Jasna Đonlagić, Effect of sepiolite organomodification on the performance of PCL/sepiolite nanocomposites, EUROPEAN POLYMER JOURNAL, 97, 2017, pp. 198-209; 10.1016/j.eurpolymj.2017.10.010
 2. Melina Kalagasidis Krušić, Danijel Dankovic, Marija Nikolić i Jovanka Filipovic, Poly(acrylamide-co-itaconic acid) and semi-IPNS with poly(ethylene glycol): Preparation and characterization, MACROMOLECULAR CHEMISTRY AND PHYSICS, 205, 16, 2004, pp. 2214-2220

Mentorstvo

Doktorske akademske studije

 • Uticaj strukture cikličnih monomera na tok anjonske polimerizacije i svojstva vinil-terminiranih polisiloksana, Alisa Zlatanić, 27.09.2019.
 • Nanokompoziti sa antimikrobnim svojstvima sintetisani fotoredukcijom jona srebra na površini nanokristala titan(IV)-oksida različitih oblika deponovanih na tekstilnim materijalima, Milica Milošević, 27.09.2017.

Master akademske studije

 • Sinteza i karakterizacija umreženih poli(Ɛ-kaprolaktona) različitog stepena umreženja, Aleksandra Lilić, 28.12.2020.
 • Sinteza i karakterizacija poliuretana na bazi poliola iz sojinog ulja, Milica Lovrić, 27.09.2018.
 • Sinteza i karakterizacija biodegradabilnih triblok kopoliestara na bazi poli(ε-kaprolaktona), poli(butilen-sukcinata) i poli(butilen-adipata), Milena Antić, 29.09.2016.
 • Priprema i svojstva nanokompozita na bazi biodegradabilnog poli(ε-kaprolaktona) i organo-modifikovanih sepiolita, Sara Krpović, 16.09.2016.
 • Priprema i svojstva nanokompozita na bazi biodegradabilnog poli(ε-kaprolaktona) i organo-modifikovanih glina, Nataša Đorđević, 30.09.2013.

Osnovne akademske studije

 • Uticaj sastava blok kopolimera poli(ε-kaprolaktona) i poli(butilen-sukcinata) na hidrolitičku razgradnju, Tamara Babić, 30.09.2020.
 • Kontrolisano otpuštanje ibuprofena iz filmova na bazi poli(ε-kaprolaktona) i poli(ε-kaprolakton)/poli(butilen-sukcinat) multiblok kopolimera, Jana Đorđević, 30.09.2020.
 • Priprema mikrosfera na bazi multiblok kopolimera za kontrolisano otpuštanje lekova, Marija Dujović, 30.09.2020.
 • Sinteza i karakterizacija polimernih mreža na bazi razgranatih poli(ε-kaprolaktona) različitih dužina grana, Katarina Vasić, 26.09.2019.
 • Priprema i karakterizacija nanokompozita poli(mlečne kiseline) i organomodifikovanog zeolita, Milica Vilotijević, 25.09.2019.
 • Sinteza i karakterizacija polimernih mreža na bazi poli(ε-kaprolaktona) sa različitim brojem grana, Aleksandra Lilić, 25.09.2019.
 • Ispitivanje biodegradabilnosti blok kopolimera poli(ε-kaprolaktona) i poli(butilen-sukcinata) metodom zakopavanja u zemlji, Milica Čakarević, 12.07.2019.
 • Priprema i karakterizacija nanokompozita poli(mlečne kiseline) i organomodifikovanih sepiolita, Milica Radomilović, 26.09.2018.
 • Ispitivanje uticaja vrste nanopunioca na hidrolitičku razgradnju nanokompozita na bazi poli(mlečne kiseline) i organomodifikovanih sepiolita, Danica Šarenac, 06.09.2018.
 • Sinteza i karakterizacija triblok kopolimera poli(ε-kaprolakton)-poli(butilen-sukcinat)-poli(ε-kaprolaktona), Milena Antić, 30.09.2015.
 • Sinteza i ispitivanje reoloških svojstava rastopa poli(butilen-sukcinata) različitih molarnih masa, Sara Krpović, 30.09.2015.
 • Hemijska modifikacija i primena nanoglina u nanokompozitima na bazi poli(ε-kaprolakton)-poli(etilen-oksid) diblok kopolimera, Jelena Radivojević, 30.09.2014.
 • Optimizacija uslova dobijanja mikrosfera na bazi biodegradabilnog poli(ε-kaprolaktona) za kontrolisano otpuštanje lekova, Darinka Anđelković, 24.09.2010.