Navigacija

14D114 - Reologija polimera

Specifikacija predmeta
Naziv Reologija polimera
Akronim 14D114
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom nema uslova Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa definicijama i eksperimentalnim metodama određivanja reoloških parametara polimernih materijala, kao i sa empirijskim jednačinama, matematičkim modelima i teorijama koje opisuju viskoelastično ponašanje polimernih materijala. Predmet obuhvata i studijski istraživački rad, obradu i prezentaciju rezultata reoloških merenja.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Posle uspešnog savladavanja predmeta studenti su: (i) stekli znanja koja daju uvid u strukturu materijala i omogućavaju da se sagleda uticaj reoloških svojstava na način prerade i primene polimernih materijala, (ii) ovladali eksperimentalnim tehnikama karakterizacije reoloških svojstava polimernih materijala, (iii) stekli odgovarajući nivo znanja za jasno formulisanje zadataka i predstavljanje rezultata reoloških merenja.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Reologija polimera bavi se izučavanjem tečenja i deformacije polimernih materijala pri delovanju spoljnje sile. Viskoelastičnost polimernih materijala. Viskoelastični modeli. Mehanički elementi i modeli. Raspodela relaksacionih i retardacionih vremena. Uticaj temperature i vremena na reološko ponašanje polimera. Zavisnost pokazatelja reološkog ponašanja od molekulske strukture polimera. Viskoznost rastopa polimera. Koncentrovani rastvori polimera i gelovi. Tečenje disperznih sistema. Stiču se znanja koja daju uvid u strukturu materijala i omogućavaju da se sagleda uticaj reoloških svojstava na način prerade i krajnju namenu polimernih materijala.
  Sadržaj praktične nastave U okviru studijskog istraživačkog rada predviđeno je da student izvrši literaturni pregled, osmisli i izvede dva reološka eksperimenta, obradi dobijene rezultate, a zatim i da ih prezentuje. Predviđeno je da student odabere dva reološka ogleda, a bira: Određivanje viskoznosti koncentrovanih rastvora polimera i disperznih sistema. Određivanje viskoznosti rastopa polimera dimaničkom mehaničkom analizom. Određivanje reološkog ponašanja polimernih hidrogelova. Određivanje faznih i fizičkih prelaza kristaliničnih i amorfnih polimera dinamičkom mehaničkom analizom.
  Literatura
  1. J. D. Ferry, “Viscoelastic properties of polymers”, John Wiley & Sons, New York, 1980.
  2. L. H. Sperling, “Introduction to physical polymer science”, 4th Ed., John Wiley & Sons, Inc. New York, 2006.
  3. C. V. Macosco, "Rheology: Principles, Measurements, and Applications", Wiley-VCH, 1994.
  4. M.T. Show, W. MacKnight, “Introduction to Polymer Viscoelasticity”, 3rd. Ed. John Wiley & Sons, Inc. New York, 2005.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1
  Metode izvođenja nastave nastava, konsultacije, eksperimentalni rad
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 20