Navigacija

MIMP1 - Reologija polimera

Specifikacija predmeta
Naziv Reologija polimera
Akronim MIMP1
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom nema Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa definicijama i eksperimentalnim metodama određivanja reoloških para-metara polimernih materijala, kao i sa empirijskim jednačinama, matematičkim modelima i molekulskim teorijama koje opisuju viskoelastično ponašanje polimerna. Studenti stiču uvid u sve zahteve pri izvođenju eksperimenata i obradi rezultata reoloških merenja.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Predmet Reologija polimera bavi se izučavanjem tečenja i deformacija materijala pri delovanju neke sile. Stiču se znanja koja daju uvid u strukturu materijala i omogućavaju da se sagleda uticaj reoloških svojstava na način prerade i krajnju namenu niskomolekulskih i polimernih materijala.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave 1. Definicija reologije kao nauke. Osnovni reološki parametri. Dinamički i neperiodični ogledi. Eksperimentalne tehnike reoloških merenja. 2. Viskoelastičnost polimernih materijala. 3. Viskoelastični modeli. Mehanički elementi i modeli. Raspodela relak-sacionih i retardacionih vremena. Molekulske teorije viskoelastičnog ponašanja. 4. Uticaj temperature i vremena na reološko ponašanje polimera. Zavisnost pokazatelja reološkog ponašanja polimera od njihove molekulske strukture. 5. Viskoznost rastopa polimera. Koncentrovani rastvori polimera i gelovi. 6. Tečenje disperznih sistema. Tiksotropija i reopeksija suspenzija.
  Sadržaj praktične nastave Eksperimentalne vežbe: Predviđeno je da student uradi pet eksperimentalnih vežbi: Određivanje viskoznosti koncentrovanih rastvora i disperznih sistema. Određivanje viskoznosti rastopa polimera kapilarnom viskozometrijom i dimaničkom mehaničkom analizom. Određivanje faznih i fizičkih prelaza kristaliničnih i amorfnih polimera dinamičkom mehaničkom analizom. Određavanje svojstava napon-deformacija elastomera i termoplastičnih polimera pri istezanju.
  Literatura
  1. S. Jovanović, K. Jeremić, „Karakterisanje polimera”, TMF, Beograd, 2007 (odabrana poglavlja).
  2. M. Plavšić, „Polimerni materijali-nauka i inženjerstvo”, Naučna knjiga, Beograd, 1996 (odabrana poglavlja).
  3. J. Đonlagić, „Praktikum iz reologije polimera” - interna skripta, Katedra za ONH.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 0 2
  Metode izvođenja nastave predavanja, eksperimentalne vežbe i domaći zadaci
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari